Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Na istniejący obecnie międzynarodowy system ochrony praw człowieka składają się liczne umowy, przyjęte przez Organizacje Narodów Zjednoczonych, organizacje wyspecjalizowane, zwłaszcza MOP i UNESCO, oraz organizacje regionalne: Rade Europy, Unię Europejską i OBWE, Organizację Państw Amerykańskich oraz Organizację Jedności Afrykańskiej.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Tworzenie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka przyniosło stopniowe zawężanie zakresu kompetencji wewnętrznej państwa, i to nie tylko w wyniku wiążących je umów, lecz także w wyniku tworzenia się norm zwyczajowych.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Międzynarodowa Karta Praw Człowieka. Na konferencji w San Francisco wysunięta została idea opracowania międzynarodowej karty praw człowieka. Organem, który miał określić jej formę i treść, była, stosownie do art.68 Karty NZ, Komisja Praw Człowieka wyłoniona przez Radę Gospodarczo-Społeczną. Na...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Przyznaje ochronę tradycyjnym prawom i wolnością człowieka, kierując się wyliczeniem ich w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zakaz dyskryminacji

A. Dyskryminacja rasowa

Deklaracja w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Sesja XVIII Zgromadzenia Ogólnego 20 listopada 196 r. przyjęła deklaracje w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Po raz pierwszy w dokumencie międzynarodowym dyskryminacja z powodu rasy, koloru...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego. W grudniu 1946 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezolucje nr.95/1, która stwierdza: „Ludobójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do istnienia całych grup ludzkich, tak jak zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do życia poszczególnych jednostek [...]. ludobójstwo stanowi zbrodnię w...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

Konwencja o prawach politycznych kobiet. Dnia 20.12.1952 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło pierwsza umowę dotyczącą wyłącznie praw kobiet. Umowa ta stwierdza, że kobiety maja na równi z mężczyznami prawo uczestniczenia w wyborach, zajmowania urzędów publicznych i wykonywania wszelkich funkcji publicznych...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawa dzieci

Deklaracja podkreśla, iż dzieci powinny korzystać ze specjalnej ochrony oraz posiadać możliwości rozwoju w normalny i zdrowy sposób, w warunkach wolności i szacunku.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawa mniejszości

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stoi na stanowisku ochrony osób należących do mniejszości, a nie mniejszości jako takich.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka - Pojęcie kontroli międzynarodowej

Kontrolą międzynarodową są wynikające z umowy działania organów wspólnych mające na celu stwierdzenie, czy postępowanie państw jest zgodne z przyjętymi przez nie zobowiązaniami.

Rodzaje umów z uwagi na kontrolę międzynarodową. Ogólnie można podzielić je na trzy grupy:

umowy, które nie...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka - Środki i organy kontroli

Analiza procedur kontrolnych, zabezpieczających wykonywanie postanowień umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka prowadzi do wniosku, że mogą one być oparte na następujących środkach: sprawozdaniach, skargach państw, badaniach na miejscu oraz petycjach.

Sprawozdanie. Sprawozdanie jako środek...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

stworzenia stref i miejscowości sanitarnych w celu zapewnienia ochrony rannym .

Społeczne problemy pracy - Ochrona pracy

Podstawowe środki ochrony pracy - ustawodawstwo ochronne; - szeroko rozumiane ustawodawstwo ochronne;Pierwsze dokumenty ukazały się w Anglii w 1801 uchwalono prawo fabryczne.

Ochrona pracy kobiet

Kodeks Pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Rodzaje tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09096r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietą. Na podstawie w/w rozporządzenia pracodawca powinien ustalić zakładowy wykaz prac...

Ochrona pracy młodocianych

Kodeks pracy stanowi, że „nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych. Młodociany w rozumieniu kodeksu jest osobą, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Wolno zatrudniać młodocianych takich którzy:

1. Ukończyli co najmniej gimnazjum przedstawiając świadczenie...

Ochrona zdrowia

Współczesna ochrona zdrowia to 3 działy: 1.

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne a środowisko

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) to rodzaj uczenia się neuronalnego i zdaje się być powiązane z behawioralnymi miarami uczenia się. Gdy drogi neuronalne są stymulowane prądem o wysokiej częstotliwości, wrażliwość komórek na późniejsze stymulowanie wzdłuż danej drogi wzrasta. Aktywacja...

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ realistyczny

(realistic, R) - Człowiek lubiący wysiłek fizyczny bądź posiadający zdolności manualne; preferuje pracę z przedmiotami, maszynami, narzędziami, roślinami i zwierzętami, chętnie przebywa na świeżym powietrzu. Najprawdopodobniej osiągnie sukces w leśnictwie, rolnictwie, architekturze, stolarstwie lub...

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ badawczy

(investigative, I) - Człowiek lubiący obserwować, eksplorować, analizować, diagnozować, oceniać i rozwiązywać problemy, zdecydowanie woli liczby od ludzi; najlepsze wyniki osiąga na polu biologii, matematyki, oceanografii, inżynierii, geologii i stomatologii.

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ artystyczny

(artistic, A) - Człowiek o zdolnościach artystycznych, intuicyjnych lub innowacyjnych, nie lubi prac rutynowych i uporządkowanych, ceni sytuacje nieokreślone, wymagające wyobraźni, kreatywności i wyrażania uczuć i emocji; jego sfera działania to sztuka, muzyka, dramaturgia, reklama, architektura wnętrz.