Obszar celny

Czytaj Dalej

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi Zasady funkcjonowania unii celnej regulują przede wszystkim artykuły 25-27 TWE.

Wspólna Taryfa Celna (WTO) i Zintegrowana Taryfa Celna (TARIC)

1995)2001 Doha ( Danhea) runda katarska - 2008 – nadal brak porozumienia ( głównym problemem jest handel i subsydia dla produktów rolnych) TARIC – Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – zintegrowana taryfa celna Wspólnoty Europejskiej zawiera ona kompleksową informacje o środkach polityki handlowej stosowanej wobec krajów trzecich, mówi o cłach i innych narzędziach polityki celnej,

Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

zarządzanie należnościami,

zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

zarządzanie zapasami

 zarządzanie gotówką.

Taryfa celna i inne środki taryfowe

  Polska taryfa celna obejmuje: • nomenklaturę towarową, • stawki celne, sposób, warunki i zakres ich stosowania, • obniżone stawki celne wynikające z umów zawartych z niektórymi kraja­mi lub grupami krajów, • preferencyjne stawki celne ustalone jednostronnie w odniesieniu do nie­których krajów, grup krajów lub regionów, • jednostki miar.

Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw

  Do obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw zaliczamy: Kształtowanie wielkości i struktury majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie kierunków oraz form inwestowania w powiązaniu z realizowaną działalnością operacyjną; Kształtowani struktury kapitałowej poprzez określenie sposobów pozyskiwania środków na finansową działalność operacyjną i inwestycyjną; Kształtowanie relacji między strukturą ...

Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia

Jak łatwo zauważyć obszary te nie różnią się od propozycji kierowanych do innych sektorów gospodarki. Inaczej obszary zastosowania marketingu w placówkach służby zdrowia postrzegają ich menedżerowie, wykorzystujący już techniki marketingowe.

Polityka Celna Państwa

Może to oznaczać, że po zniesieniu barier celnych spora część konsumentów sięgnie po piwo z zagranicy, które dotychczas pozostawało poza ich zasięgiem z uwagi na wysoką cenę.

Obszary analizy przedsiębiorstwa

  Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne.

Poezja filozoficzna - Przemknąć w obszar cudzego istnienia

Przeniknąć w obszar cudzegoistnienia.

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

  Zainteresowania organizacji konsumenckich, a zatem i obszar ich oddziaływania na różne sfery i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, są rozległe i dotyczą głównie:   => szeroko pojmowanych cech jakościowych produktów i usług (trwałość, niezawodność, funkcjonalność, bezpieczeństwo konsumpcji lub eksploatacji, zdrowotność, estetyka itd.

Obszary badań jakościowych

Obszary, w których najczęściej stosowane są metody jakościowe to: badania w działaniu (ang.

Obszary morskie

Kategorie obszarów morskich.

Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

A. Morskie wody wewnętrzne.

Definicja. Są to wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskie o określonym rozwarciu, zatoki historyczne oraz wody portów.

Istota prawna. Wody wewnętrzne podlegają wyłącznej i całkowitej władzy...

Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

Oznaczało, że poza granicami morza terytorialnego, na obszarze morza otwartego, przekreślona została dotychczasowa zasada wolności rybołówstwa.

Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

Obszar międzynarodowy, znajdujący się po zewnętrznej stronie szelfu kontynentalnego został uznany za wspólne dziedzictwo ludzkości. Korzyści osiągane z eksploatacji zasobów obszaru będą dzielone przez Zgromadzenie Organizacji Dna Morskiego na podstawie zasady niedyskryminacji.

Obszary podbiegunowe - Arktyka

Jej sytuacja prawna opiera się na teorii sektorów, w myśl, której państwa leżące wokół obszaru arktycznego: Kanada, Związek Radziecki, Dania, Norwegia i Stany Zjednoczone wysunęły roszczenia do obszarów lądowych w wyznaczonych przez nie sektorach.

Obszary podbiegunowe - Antarktyka

Antarktyka obejmuję obszar wokół Bieguna Południowego, obejmujący Antarktydę, przylegające doń wyspy, a także część oceanu Atlantyckiego, Spokojnego i Indyjskiego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - TERYTORIA POWIERNICZE I OBSZARY NIESAMODZIELNE

obszary niesamodzielne” są to obszary nad którymi państwa kolonialne mają sprawować „ święte posłannictwo „ czyli do szanowania interesów tej ludności, popieranie postępu w dziedzinie gospodarczej, społecznej .

Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce

Logistyka w gospodarce obejmuje sfery:

• Pozyskiwanie dóbr,

• Zaopatrzenie,

• Produkcja,

• Zbyt,

• Konsumpcja (eksploatacja),

• Recykling.