Obsługa maszyn i urządzeń

Czytaj Dalej

Wskaźniki obsługi zobowiązań

Służą pomiarowi zdolności firmy do obsługi obciążeń finansowych, informuje o prawdopodobieństwie niewypłacalności, np. wskaźnik pokrycia odsetek od wykorzystywanych kapitałów obcych: zysk operacyjny(EBIT)/odsetki - informuje ile razy zysk pokrywa wymagalne odsetki.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej

 

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych.

Rozstrzyganie sporów i innych spraw poddanych ich właściwości, należ do sądów i trybunałów. Sądy i...

Trzy elementy obsługi klienta

Serwisu przedsprzedażowego - obsługa klienta w fazie przedsprzedaży np.doradztwo techniczne, próby rozwiązania problemów klienta, udzielanie informacji;

Serwisu dostawczego - obsługa klienta podczas fazy sprzedaży, obejmujący:czas dostawy, stan przesyłki, elastyczność dostaw...

Obsługa klienta

 

Obsługa klienta - Kluczowymi informacjami dla działów marketingu i sprzedaży są możliwie szczegółowe dane o kliencie. Systemy CRM pozwalają na gromadzenie i przechowywanie w obrębie jednej bazy takich właśnie informacji, od danych teleadresowych do szczególnych preferencji klienta, jego upodobań...

Obsługa klienta

 

Obsługa klienta - zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich działań netto. Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w...

Kultura obsługi klienta w sekretariacie

Podejmując rozmowę z interesantem sekretarka jest uprzejma i unika najmniejszych nieporozumień   Interesant zapowiedziany Po wejściu interesanta sekretarka przestaje pisać na maszynie, odkłada długopis lub stara się szybko skończyć prowadzoną rozmowę telefoniczną i spoglądając na przybyłą osobę uprzejmym głosem zapytuje "Czym mogę służyć?

Koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych

Logistyka ma za zadanie zaoferować taki poziom obsługi, który pozwoli przywiązać do firmy dotychczasowych klientów, pozyskać nowych, korzystających dotąd z usług konkurentów, poprawić image przedsiębiorstwa, zwiększyć jego sprzedaż i zyski oraz udział w rynku.

Zakupy dokonywane przez klientów...

Scharakteryzuj standardy obsługi klienta i ich wpływ na koszty działań logistycznych

- zdefiniować problemy związane z poziomem obsługi wymaganym przez klientów w sposób uwzględniający ich punkt widzenia;

- zmierzyć liczbę utraconych i pozyskanych klientów oraz odnieść to do polityki obsługi klienta;

- zmierzyć oferowany aktualnie poziom obsługi klientów w sposób uwzględniający...

Co należy czynić, aby poprawić obsługę klienta?

Stopień satysfakcji klienta coraz bardziej związany jest z motywacją pracowników. Jeśli ci ostatni widzą, ze firma nie troszczy się o nich, to oni również nie widzą powodu troszczenia się o ludzi, których obsługują.

Należy, więc:

- stale podnosić kwalifikacje pracowników,

- systematycznie badać...

Dział Obsługi Klienta

Jest jednym z ważniejszych działów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Pracuje w nim 15 osób w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do soboty.

Ich główne obowiązki to:

tworzenie nowych artykułów, 

kontrola przygotowanych zamówień - 5% przygotowanych zamówień pod...

Wymień urządzenia podnoszące mobilność środków transportu drogowego

• Hydrauliczne dźwigi samochodowe (HDS),

• Hydrauliczne urządzenia załadowcze do nadwozi wymiennych,

• Podpory rozstawne- zwiększające stabilność pojazdu na postoju,

• Suwnice platformowe,

• Ruchome podłogi,

• Platformy samozaładowcze,

• Przenośniki taśmowe,

• Przesuwne ściany, rolowane dachy i...

Obsługa handlingowa

(m.in. załadunkiem i rozładunkiem bagażu, wyważaniem samolotów, transportem pasażerów po płycie lotniska, wypychaniem i holowaniem) Zajmuje się wyspecjalizowane firmy, które prowadzą obsługę płytową, czyli kompleksową obsługę naziemną samolotów w następujących obszarach działalności:

1. ...

Definicja obsługi klienta

Każdy, kto kiedykolwiek podejmował wysiłek zdefiniowania obsługi klienta, szybko zdawał sobie sprawę z trudności wyjaśnienia tego mglistego terminu. Dlatego też zrozumiale jest, że różni ludzie w różny sposób będą interpretować obsługę klienta.

Obsługę klienta możemy postrzegać jako coś...

Pomiar obsługi klienta

Cztery logistyczne elementy obsługi klienta - czas, niezawodność, komunikacja i wygoda - są zasadniczymi przesłankami stworzenia rozsądnego i efektywnego programu obsługi klienta.

Elementy te tworzą również pod¬stawy standardów wykonania logistycznej obsługi klienta.Elementy

Opis elementu

Przedmiot...

Wdrażanie standardów obsługi klienta

W tej części rozdziału zwrócimy uwagę na kluczowe czynniki pomyślnego opracowania i wdrożenia standardów obsługi klienta.

Po pierwsze, należy unikać wdrażania łatwych do osiągnięcia standar¬dów wykonania; takie standardy mogą być bowiem zbyt niskie, aby zapew¬nić poziom obsługi satysfakcjonujący...

Obsługa klienta: podsumowanie

Stosunkowo trudno jest podsumować przedstawione rozważania i analizy związane z obsługą klienta. Ogólnie biorąc, najważniejsze spostrzeżenia do¬tyczące tego zagadnienia są następujące:

• Obsługa klienta jest najważniejsza

• Klienci mogą definiować obsługę na różne sposoby.

• Każdy klient ma...

Elementy obsługi klienta

Obsługa klienta w zdecydowany sposób podnosi koszty logistyczne. Korzy¬ści ekonomiczne dla klienta płyną przede wszystkim z lepszej obsługi ofe¬rowanej przez dostawcę. Przykładowo, dostawca może zmniejszyć zapasy u klienta, wykorzystując transport lotniczy zamiast drogowego. Krótszy czas przewozu...

Elementy obsługi klienta - Czas

Jest to zazwyczaj z jednej strony czas realizacji zamówienia, zwłaszcza z punktu widzenia sprzedawcy, z drugiej strony, nabywca zwykle odnosi ten czas do czasu dostawy albo cyklu uzupełniania zapasów. Niezależnie od punktu widzenia i przyjętych kierunków na czynnik czasu wpływa kilka podstawowych elementów lub...

Elementy obsługi klienta - Niezawodność

Dla niektórych klientów niezawodność dostawy może być ważniejsza niż czas jej realizacji. Klient może zminimalizować poziom zapasów, jeżeli do¬stawy będą regularne. Oznacza to, że klient, który ma 100-procentową pew¬ność, że cykl realizacji jego zamówień trwa zawsze 10 dni, może utrzymy¬wać...

Elementy obsługi klienta - Komunikacja

Dwie najważniejsze czynności logistyczne w realizacji zamówienia to prze¬kazywanie informacji o zamówieniu klienta do działu realizacji zamówień i faktyczny proces pobierania z magazynu zamówionych produktów. Zasto¬sowanie elektronicznej wymiany danych na etapie zbierania informacji dotyczących zamówienia...