Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń – jest to czynność związana z podtrzymywaniem lub przywracaniem obiektowi technicznemu jego zdolności użytkowej w czasie . W zależności od celu obsługiwania rozróżnia się: Do obsługi okresowej należą zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, po upływie określonego czasu pracy maszyny lub osiągnięciu określonej innej miary użytkowania, np...

Czytaj Dalej

Ogolna budowa komputera

OGÓLNA BUDOWA KOMPUTERA Obudowa Zasilacz Mikroprocesor Pamięć operacyjna Układy we/wy Urządzenia zewnętrzne Magistrale systemowe Uproszczony schemat blokowy systemu komputerowego OBUDOWA – stanowi szkielet systemu. Umieszczone są w niej wszystkie podstawowe podzespoły komputera. Poza tym stanowi ona ochronę tych elementów przed zniszczeniem, a dodatkowo zapewnia ich łatwy demontaż oraz montaż. W obudowie umieszczone są między innymi następujące ...

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Choć częściowo uzależnieni od maszyn i urządzeń potrafią samodzielnie wykonać pracę. Dbałość o pracownika a także dobre działanie maszyn i urządzeń gwarantuje pracodawcy, że zlecona przez niego praca będzie wykonana prawidłowo.

Koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych

Logistyka ma za zadanie zaoferować taki poziom obsługi, który pozwoli przywiązać do firmy dotychczasowych klientów, pozyskać nowych, korzystających dotąd z usług konkurentów, poprawić image przedsiębiorstwa, zwiększyć jego sprzedaż i zyski oraz udział w rynku.

Zakupy dokonywane przez klientów...

Obsługa handlingowa

(m.in. załadunkiem i rozładunkiem bagażu, wyważaniem samolotów, transportem pasażerów po płycie lotniska, wypychaniem i holowaniem) Zajmuje się wyspecjalizowane firmy, które prowadzą obsługę płytową, czyli kompleksową obsługę naziemną samolotów w następujących obszarach działalności:

1. ...

Scharakteryzować urządzenia aktywne sieci LAN

Do aktywnych urządzeń sieci LAN należą:

regenerator (repeater) – jest urządzeniem pracującym w warstwie fizycznej modelu OSI, stosowanym do łączenia segmentów kabla sieciowego. Regenerator odbierając sygnały z jednego segmentu sieci wzmacnia je, poprawia ich parametry czasowe i przesyła do...

Bank Centralny

Współcześnie w każdym kraju, niezależnie od jego wielkości, istnieje bank centralny. Spełnia on dwie funkcje. Jest bakiem banków, tj. działa jako bankier dla banków komercyjnych, zapewniając sprawne funkcjonowanie całego systemu bankowego. Jednocześnie jest bankiem dla państwa, sprawując kontrolę nad podażą pieniądza i finansując deficyt budżetu państwa. Początkowo banki centralne byłby instytucjami prywatnymi nastawionymi na zysk. W miarę wzrostu ich znaczenia jako ...

Obsługa klienta w gospodarce elektronicznej

Wstęp W każdej działalności na współczesnym rynku centralne miejsce w strategii sprzedaży zajmuje klient. To klient decyduje o sukcesie bądź porażce firmy w dłuższej perspektywie. Umiejętność współpracy z klientem, poprawność jego obsługi i zapewnienie klientowi poczucia komfortu w korzystaniu z usług firmy staje się więc kluczowym zagadnieniem w strategiach obsługi klienta. Niewątpliwie we wszelkiego typu relacjach decydujące znaczenie mają: sposób i ...

Struktury zawodowe

Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny.

Metodyka usług hotelarstwa i gastronomii - notatki z wykladow

1. Działalność zakładu gastronomicznego obejmują usługi: - podstawowe - kulturalno-rozrywkowe - uzupełniające Usługi podstawowe – usługi żywienia polegające na przygotowywaniu potraw i napojów oraz dostarczeniu ich konsumentom. Poziom i zakres usług zależy przede wszystkim od jakości produkcji i formy obsługi. Usługi kulturalno-przemysłowe – rozrywkowe, atrakcyjne formy obsługi, działalność rozrywkowa (występy artystyczne, szafy grające). Usługi ...

Część ściąg z Techanologii budowy maszyn.

Wielkości mierzalne-to wielkości fizyczne których stany można porównywać ilościowo np.: wymiary przedmiotu(długość średnica),koszty, temperatura, czas. Wśród wielkości mierzalnych występuje też grupa wielkości stałych, nazwanymi stałymi fizycznymi, które charakteryzuje niezmienność pewnych własności fizycznych ciał czy zjawisk np.: stała grawitacyjna. Wielkości niemierzalne-oceniane wyłącznie jakościowo np.: intensywność barwy, ocena wyników obróbki ...

Pomiary i badania eksploatacyjne maszyn wirujących

Rezystancja izolacji uzwojeń silników II, III i IV grupy oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych, zmierzona przy temperaturze uzwojeń 20C i wyższej, jest nie mniejsza niż 1 kΩ na 1 V napięcia znamionowego uzwojenia, 4.

Urządzenia dzwigowo - transportowe.

Wyciągniki RYS 3 stosuje się do prac montażowych do obsługi maszyn i pieców, do przeładunków na rampach i w magazynach oraz jako wyposażenie suwnic.

Podstawy eksploatacji maszyn

Użytkowanie-jest to praca sprawnej maszyny plus bieżąca kontrola jej stanu technicznego Obsługiwanie-jest to przywracanie pierwotnego stanu technicznego (obsługa i naprawa techniczna) Połączenia części: *połączenia ruchowe *połączenia spoczynkowe Czynniki wpływające na zużywalność części maszyn: *rodzaj konstrukcji i zespołu *jakość użytych materiałów *jakość i dokładność obróbki *dobór luzów a dopływ oleju *dobór pasowań (zbyt ciasny ...

Wytwarzanie kształtowników w giętkarkach rolkowych

Krawędziarki zalicza się do grupy maszyn o posuwisto-zwrotnym ruchu belki gnącej.

Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych

Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych - standard zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, którego zasadniczą ideą jest uproszczenie układów zasilających, natomiast wyróżnikiem niskie napięcie zasilające odbiorniki energii. Uproszczenia systemu dokonuje się przez ograniczenie liczby przetwornic...

DANE

Warunkuje to technika maszyn cyfrowych, korzystająca z dwóch stanów, których fizyczna realizacja może być różna (np.

Mycie i dezynfekcja urządzeń i opakowań

Powierzchnia zewnętrzna maszyn i urządzeń ulega zabrudzeniu i wymaga czyszczenia. Proces mycia polega na usuwaniu resztek produktu, osadów i innych zanieczyszczeń z powierzchni maszyn i urządzeń.

Mycie opakowań

Środki myjące i dezynfekujące są analogiczne do stosowanych do mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Witold uczył ich obsługi maszyn rolniczych, ogrodnictwa.

RADAR

Urządzenie do wykrywania i okre­ślania parametrów ruchu obiektów (nazwa jest skrótem od amerykań­skiej nazwy Radio Detection and Rangę lub brytyjskiej Radio Aids for Defence and Reconaissance) wynaleźli w 1922 r. dwaj amerykań­scy fizycy A. Hoyot Taylor i Leo Young. Niezależne prace nad skon­struowaniem...