Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych (OCWD) (łac. Ordo initiationis christianae adultorum, OICA) — dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego z 1972 roku, dotyczący katechumenatu dorosłych, wraz ze schematami liturgii jego poszczególnych etapów.

Czytaj Dalej

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Wciągnięci na listę katechumenów, kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan; dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

Podczas sprawowania liturgii Wigilii...

Wtajemniczenie

wtajemniczenie”). disciplina arcani, katecheza, katechumenat, obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, przeżycie religijne, tajemnica.

Chrzest dzieci

anabaptyści, baptyści, bierzmowanie, chrzest, obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, pelagianizm, sakrament.

Inicjacja

Chrześcijaństwo na początku swego istnienia spotkało się z konkurencją ze strony religii bliskowschodnich, których cechą znamienną była nauka dostępna tylko dla wtajemniczonych oraz kult, w który neofitów wprowadzano stopniowo. chrzest, disciplina arcani, katechumenat, obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.

Katecheza

katechumeni, obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.

Katechumenat

315-386) zawdzięczamy szereg homilii używanych do wtajemniczenia katechumenów, a głoszonych w Kościele Grobu Świętego. neokatechumenat, obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, triduum wielkanocne.

Neokatechumenat

chrzest, katechumenat, obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.

Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych

Andragogika Temat: Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych. Literatura: „Wprowadzenie do andragogiki” – Tadeusz Wujek – cz. I; r.2; Olga Czerniawska „Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych. Istota przemian występujących w dzisiejszym świecie:  zmiana naturalnego przebiegu życia  zakłócenie podziału czasu na naukę, pracę i zabawę;  czas nauki został rozszerzony na każdy okres życia (2,3 letnie dzieci w przedszkolach);  okres ...

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

Stefan Swieżawski rozważa to zagadnienie w krótkim wstępie poprzedzającymwykład historii filozofii wczesnego chrześcijaństwa. Refleksja nad problematykądotyczącą pojęcia "filozofii chrześcijańskiej' jest naturalną konsekwencją poprzednichrozważań. A jest nią śledzenie rozwoju filozofii greckiej...

DZIADY – cz. II i IV

Okoliczności powstania Dziadów

 

Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstbw.

II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823...

Ugrupowania chrześcijańsko - demokratyczne w latach okupacji i ich założenia programowe

Chrześcijańska demokracja (potocznie chadecja od skrótu ChD) jest to nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu ateistycznego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (papieża...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Zawstydzanie

W tym wieku dziecko jest więc szczególnie wrażliwe na zakazy i nakazy, ocenianie własnej działalności czy efektów naśladowania. Kiedy mówimy o ocenianiu dziecka mamy na myśli mechanizm oparty na poczuciu wstydu, który związany jest z trudnościami, jakich doświadcza dziecko ucząc się nowych wzorów...

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - ZASADNICZE ELEMENTY I POJĘCIA TEORII PRZYWIĄZANIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Do głównych pojęć teorii przywiązania należą powiązane ze sobą terminy „przywiązanie”, „zachowania związane z przywiązaniem” i „system przywiązania”. Odpowiadają one zasadniczo trzem komponentom teorii przywiązania: komponentowi psychodynamicznemu, kom-ponentowi...

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w okresie życia dorosłego

Przywiązanie u osób dorosłych można określić jako stałą tendencję danej jednostki do szukania i utrzymywania bliskości i kontaktu z inną konkretną jed-nostką lub kilkoma innymi konkretnymi jednostkami,  które są dla niej źródłem subiektywnego poczucia bezpieczeństwa.

Każda osoba dorosła...

Andragogika specjalna - Wyrównywanie szans życiowych osób dorosłych niepełnosprawnych

Gdy za podstawowy cel postępowania rewalidacyjnego uznamy wielo­stronny rozwój osób niepełnosprawnych, to jego osiągnięcie warunkowane jest m.in. intensyfikacją kontaktów społecznych i współuczestnictwem tych osób w decydowaniu o sprawach dotyczących ich życia i rodziny.

Spotykane we współczesnym...

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia psychiczne w okresie dorosłym

Zadanie rozwojowe wczesnej dorosłości i kryzysowe zjawiska tego okresu dotyczą przede wszystkim zdrowia i zaburzeń w tworzeniu intymnych relacji. Zaburzenia w tym zakresie mają swoje źródło w nie rozwiązanym kryzysie tożsamości i słabych strukturach ego.

Zaburzenia o charakterze trudności nawiązania...

ASCEZA

Mistrz i wtajemniczony mogą zdobyć nawet dar proroctwa czy jasnowidzenia, w czym uwidacznia się być może wpływ magicznego taoizmu oraz jogi.

DOROSŁYCH DUSZPASTERSTWO

Ze względu na zadania, które wyznacza mu stosunek ludzi dorosłych do wiary i ich stopień dojrzałości w wierze, przybiera postać: ° ewangelizacji, czyli duszpasterstwa misyjnego, mającego na celu ->• konwersję i -*• inicjację osób spoza chrześcijaństwa lub obojętnych religijnie (-> chrześcijanie sezonowi lub nieprak-tykujący); ° inicjacji wtórnej, czyli duszpasterstwa liturgicznego, którego zadaniem jest ponowne ...

Filozofia - średniowiecze

Charakterystyka epoki Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r.n.e., tj. upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami historycznymi XV w. (z 1453 r., tj. upadkiem cesarstwa bizantyjskiego oraz 1492 r. - odkryciem Ameryki). Ówczesna feudalna Europa tworzyła swoistą jedność, wspólnotę spojoną religią chrześcijańską i nadrzędną władzą ...

Filozofia chrześcijańska św. Augustyna

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA Świat podzielony na dwie części Wschodnią i Zachodnia przyczynił się do stworzenia bariery kulturowej pomiędzy nimi. Podczas gdy kraje Ojców greckich opiewały swoje nauki wokół dawnej tradycji greckiej, kraina Ojców łacińskich postanowiła stworzyć własną, niepowtarzalną kulturę. Rozwinęła się myśl chrześcijańska, która stała się nowym początkiem w dziejach ludzkości. Powstała koncepcja filozoficzna, która nie ...