Obowiązek podatkowy

Czytaj Dalej

Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania

W przypadku jeśli osoba, która złożyła zeznanie, dowiedziała się, że nabyła własność rzeczy lub praw majątkowych niewymienionych w zeznaniu, albo wyszły na jaw okoliczności uzasadniające ustalenie zobowiązania podatkowego w kwocie wyższej od wykazanej w zeznaniu, to wtedy jest ona obowiązana złożyć uzupełniające zeznanie podatkowe temu organowi, któremu złożono pierwotne zeznanie, w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym dowiedziała się o ...

OBOWIĄZEK PODATKOWY

I tak przy eksporcie towarów o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza granicę, a przy eksporcie usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu ich wykonania.

CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Zobowiązanie jest natomiast wymierzane przez podatnika albo organ podatkowy Realizacja zobowiązań podatkowych następuje w całości poprzez postępowanie podatkowe, obowiązek podatkowy to to samo pojęcie co zobowiązanie podatkowe, kiedy mówimy o materialnym stosunku prawno-podatkowym i tylko gdy obowiązek podatkowy odzwierciedla zobowiązanie podatkowe.

WYMIAR - TO PRAWNE NASTĘPSTWO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Faza powstawania obowiązku podatkowego Faza wymiaru zobowiązań Obowiązek podatkowy (obowiązek samowymiaru) ->wymiar pierwotny- realizacja przez podatnika obowiązku samowymiaru , która stanowi podstawę egzekucji.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

Na czym polega zależność między obowiązkiem podatkowym i zobowiązaniem podatkowym

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

OBOWIĄZEK A ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

5 Ordynacji: Zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

Ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na obszarze kraju, podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na obszarze kraju bez względu na miejsce wypłacania wynagrodzenia oraz innych dochodów osiąganych na terenie RP.

Instytucja obowiązku podatkowego, podaj przykłady określenia w ustawach podatkowych obowiązku podatkowego

Obowiązek ten to również obowiązek ponoszenia czynności rejestracyjnych, złożenia deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej.

OBOWIĄZKI PROCEDURALNE ORGANÓW PODATKOWYCH

podatkowego w taki sposób, by fakt ziszczenia się przesłanki dokonania zabezpieczenia mógł podlegać kontroli sądowej. podatkowego.

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, które odzwierciedlały zasadę nierówności podatkowe w przekroju międzysektorowym. W polskim systemie podatkowym podatek VAT jest podatkiem rzeczowym, zwyczajnym i obligatoryjnym.

Powstanie obowiązku podatkowego

 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;

powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich...

RELIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH. POWSTAWANIE OBOWIĄZKU, WYMIAR I WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

: (uzyskanie obrotu, nabycie spadku) Tworzy prawo wymiaru dla organów podatkowych i obowiązek samowymiaru dla podatnika; przed powstaniem obowiązku podatkowego ani podatnik nie jest zobowiązany do samowymiaru zobowiązania ani organ podatkowy nie jest uprawniony do wydania decyzji wymiarowej Wyznacza bieg terminów np.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowe.

WSTĘP: Zagadnienie postawy życiowej jest jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych. Boryka się z nimi każdy człowiek dorastając i szukając dla...

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

KARTA PODATKOWA

W przypadku takiej decyzji podatnicy: są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy, obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej; kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej ...