Obowiązek naprawienia szkody

Czytaj Dalej

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 

Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

Występują 2 sytuacje:

1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

odszkodowanie i może domagać się:

- zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

- renty związanej z:

częściową lub...

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowe.

WSTĘP: Zagadnienie postawy życiowej jest jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych. Boryka się z nimi każdy człowiek dorastając i szukając dla...

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

 

a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie...

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

szkoda wyrządzona zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części jeżeli zawali się budynek i wyrządzi krzywdę to odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz, czyli właściciel albo ten kto zachowuje się jak właściciel jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zwalnia go od odpowiedzialności (3 wyłączenia) dowolnej innej przyczyny, która spowodowała szkodę nie zwalnia z odpowiedzialności: o wady w budowie o brak ...

OBOWIĄZEK PODATKOWY

 

Prawodawca przyjmuje co do zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi. To rozwiązanie sprawia, że strony umowy mogą przesunąć w czasie moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli bowiem zawarta jest umowa sprzedaży to...

Powstanie obowiązku podatkowego

 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;

powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich...

Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

  Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

Bohaterowie powieści Camusa pt. "Dżuma" wobec epidemii. Postawa i praca kilku bohaterów powieści w nadmiarze obowiązków, poświęcenia i grozy

• kilku bohaterów powieści - B. Rieux, J. Tarrou, R. Rambert, J. Grand, Paneloux - zasługuje na szczególną uwagę; mimo iż znaleźli się wobec takiego samego zagrożenia jak wszyscy, postanowili działać i przyjęli czynną postawę wobec epidemii; należeli do tej grupy nielicznych, którzy przeciwstawili...

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

Prawa:

Umieszczenie swoich danych w rejestrze klientów spełniających wymagania norm odnośnie SZJ.

Powoływanie się na certyfikat w działalności reklamowej i promocyjnej.

Stosowanie znaku certyfikacyjnego SZJ zgodnie z ustaleniami.

Otrzymywanie od PCBC zmian uregulowań prawnych i...

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za podejmowane...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Pacta sunt servanda

obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda) – moc obowiązującą tej zasady wywodzi się z prawa zwyczajowego; znalazła ona potwierdzenie w wielu umowach międzynarodowych: na konferencji londyńskiej 1871, w Pakcie Ligi Narodów; Karta NZ; Deklaracja przyjaznych stosunków i współpracy...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Środki zabezpieczające wykonanie umów

w czasach minionych: przysięga, dawanie zakładników, oddanie w zastaw ruchomości lub nieruchomości

w czasach nowszych: okupacja pokojowa części terytorium do czasu wykonania zobowiązań, oddanie w zastaw pewnych źródeł dochodów;

umowy lub deklaracje gwarancyjne

kontrola wykonania...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Interpretacja umów międzynarodowych

a. interpretacja (wykładnia) umowy polega na wyjaśnieniu treści jej postanowień;

b. teorie interpretacyjne:

- szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu;

- szkoła obiektywistyczna...

Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego

Poszanowanie praw i przepisów państwa przyjmującego – przywileje i immunitety nie wyłączają podlegania miejscowemu prawu, lecz wyłączają jedynie właściwość sądów lokalnych i zastosowania sankcji za naruszenie odpowiednich norm; nie przestrzeganie przepisów może prowadzić do wydania noty...

Zwierzchnictwo terytorialne - Obowiązki wynikające ze zwierzchnictwa terytorialnego

Zakaz wyrządzania szkód innym państwom. Państwo wykonuje swe kompetencje nie tylko w interesie własnym, lecz także w interesie społeczności międzynarodowej, musi więc brać pod uwagę i chronić prawa tej społeczności i jej członków. We współczesnym prawie międzynarodowym w związku z zakazem...

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Państwo, które poniesie szkodę lub, którego osoby fizyczne lub prawne poniosą szkodę, może przedstawić roszczenie o odszkodowanie w ciągu roku od powstania szkody.

Cudzoziemcy - Prawa i obowiązki cudzoziemców

Normy regulujące położenie cudzoziemców. Przebywający legalnie na terytorium państwa cudzoziemcy, podlegając jago jurysdykcji, korzystają z określonych praw. W stosunku do cudzoziemców może mieć zastosowanie albo klauzula narodowa, zrównująca obywateli określonego państwa w prawach obywatelskich z...

NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Prawa i obowiązki państw neutralnych

mogą naprawiać swe uszkodzenia tylko w granicach koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i nie mogą zwiększać swej siły bojowej.