Obligacje komunalne

Czytaj Dalej

Obligacje komunalne

Charakterystyka Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości.

OBLIGACJE KOMUNALNE

Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. W przeciwieństwie do papierów wartościowych emitowanych przez rząd i spółki, obligacje samorządów lokalnych często emitowane są w seriach o różnym okresie zapadalności.

Przedsiębiorstwa komunalne

Razem własność państwowa i komunalna tworzą własność publiczną- sektor publiczny,;

Związek komunalny

 

Ich tworzenie musi być przewidziane przepisami prawa

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne w drodze zgodnych oświadczeń woli

Związek nabywa osobowość prawa publicznego, a także prawa prywatnego

Mogą być tworzone Ne określony...

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Wartość rynkowa obligacji- jest to rzeczywista wartość obligacji tzn.

Obligacja powinna zawierać

  powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej, datę ...

Emisja obligacji krótkoterminowych

Dzięki tej metodzie emitent może kierować propozycję nabycia obligacji do więcej niż 300 osób również z wykorzystaniem środków masowego przekazu, ale nie będzie to proponowane jako oferta publiczna.

Obligacje, ich wady i zalety

Wady obligacji: Zabezpieczenie publicznych emisji obligacji bardzo ogranicza możliwość zabezpieczenia innych pożyczkodawców.

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

) Wyliczona kwota podlega pomniejszeniu o 5 mln zł; jeśli tak powstała kwota zaokrąglona do 100 zł ma wartość ujemną bank nie nabywa obligacji Alokacja obligacji w bankach następuje w sposób proporcjonalny, czyli nabywa obligacje poszczególnego rodzaju W razie uzyskania przez bank, który kupił obligacje, decyzji zwalniającej bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, nabyte przez bank obligacje ...

Przedsiębiorstwa komunalne

  Przedsiębiorstwa komunalne- gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług np.

Komunalne Zakłady Budżetowe

Wg ustawy z listopada 98 o finansach publicznych w formie zakładu budżetowego może występować jednostka organizacyjna która prowadzi dz. gosp na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje koszty z dochodów własnych (chociaż może korzystać z dotacji budżetowych)

nie ma osobowości prawnej (ułomna osoba...

Związki i porozumienia komunalne

Związki międzygminne (związki komunalne) - tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publ. Porozumienie komunalne - jest to powierzenie jednej gminie zadań publ.

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej

Przeprowadzane przez izby kontrole problemowe uwzględniają następujące działania gmin: prawidłowość realizacji budżetu, gospodarowanie majątkiem komunalnym, finansowanie zadań inwestycyjnych, rozliczanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji, ustalanie stawek podatkowych oraz pobór podatków i opłat lokalnych, zaciąganie kredytów i pożyczek przez gminy oraz udzielanie poręczeń, itp.

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną

"inne komunalne osoby prawne (podobnie jak gminy) nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej", "mienie innych komunalnych osób prawnych jest mieniem komunalnym", "gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych" i odwrotnie, nigdzie ich nie definiując.

Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym określa cel tworzenia związków komunalnych gminy i powiatu jest to wspólne wykonywanie zadań publicznych. Związki komunalne posiadają osobowość prawną.

Metody współdziałania komunalnego - Porozumienia komunalne

Jest to przejęcie przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego zadań i kompetencji od innych (gmin, powiatów lub województw). Dochodzi do porozumienia między np. gminami, w którym to porozumieniu jedna gmina przekazuje do realizacji drugiej określone zadanie. Wraz z przyjęciem danego zadania wiąże...

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Wszystkie stowarzyszenia komunalne posiłkują się ustawą o stowarzyszeniach z 7.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

43 Sam Gmin U „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstwie”.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje: na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

na podstawie odrębnej ustawy

w związku ze zmianą granic powiatu

na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

w drodze darowizn oraz spadków

w drodze...