Obligacje hipoteczne

Czytaj Dalej

Obligacje

Funkcje obligacji Przez funkcję obligacji rozumieć należy zadania jakie spełniają te papiery wartościowe: funkcja pożyczkowa - emitent uzyskuje kapitał, którym może rozporządzać funkcja lokalizacyjna - obligatoriusz inwestuje swoje wolne środki finansowe nabywając obligacje funkcje uniwersalne obligacji funkcja płatnicza - możliwość regulowania zobowiązań w drodze przeniesienia obligacji przez aktualnego jej właściciela na jego ...

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

) Wyliczona kwota podlega pomniejszeniu o 5 mln zł; jeśli tak powstała kwota zaokrąglona do 100 zł ma wartość ujemną bank nie nabywa obligacji Alokacja obligacji w bankach następuje w sposób proporcjonalny, czyli nabywa obligacje poszczególnego rodzaju W razie uzyskania przez bank, który kupił obligacje, decyzji zwalniającej bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, nabyte przez bank obligacje ...

Bank hipoteczny

12, banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności:   1)  przyjmowanie lokat terminowych;   2)  zaciąganie kredytów i pożyczek;   3)  emitowanie obligacji;   4)  przechowywanie papierów wartościowych;   5)  nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności ...

Obligacje komunalne

Charakterystyka Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości.

Papiery dłużne

obligacje zamienne na akcje uprawniając do zamiany obligacji na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, które uprawniają obligatariuszy do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami) Rodzaje '' Do najczęściej występujących papierów wartościowych wierzycielskich (dłużnych) należą: Weksle, Obligacje, Czeki, Listy zastawne, Bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, prawa pochodne, W doktrynie praw ...

Zasady funkcjonowania Gełdy Papierów Wartościowych

v Obligacje Skarbu Państwa: w przeciwieństwie do pozostałych papierów wartościowych obligacje notowane są w procentach wartości nominalnej, z dokładnością do 0,1 punktu procentowego.

Hipoteka

Wyjaśnienie tego przepisu jest proste: nie ma potrzeby ograniczać właściciela w jego prawie rozporządzania nieruchomością, nawet tylko ze skutkiem obligacyjnym wobec wierzyciela hipotecznego, skoro późniejsze tj.

Emisja papierów dłużnych i papierów wartościowych

Przedsiębiorstwo emitujące obligacje może wybrać dla siebie wariant najbardziej korzystny, a ma do wyboru: obligacje imienne lub na okaziciela - gdy emitent chce ograniczyć możliwość zbywania obligacji; obligacje o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu - ze zróżnicowaniem bądź nie oprocentowania dla różnych okresów czasu; obligacje podzielone ze względu na czas wykupu - krótkoterminowe, średnioterminowe,

Bank Hipoteczny

  Poza wyżej wymienionymi czynnościami banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności: Przyjmowanie lokat terminowych, Zaciąganie kredytów i pożyczek, Emitowanie obligacji, Przechowywanie papierów wartościowych, Nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości ...

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Wartość rynkowa obligacji- jest to rzeczywista wartość obligacji tzn.

Obligacja powinna zawierać

  powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej, datę ...

Emisja obligacji krótkoterminowych

Dzięki tej metodzie emitent może kierować propozycję nabycia obligacji do więcej niż 300 osób również z wykorzystaniem środków masowego przekazu, ale nie będzie to proponowane jako oferta publiczna.

Pożyczki publiczne

Drugi rodzaj obligacji o których pomniałam to obligacje municypalne , które SA emitowane przez władze lokalne w celu sfinansowania infrastruktury lokalnej.

Obligacje, ich wady i zalety

Wady obligacji: Zabezpieczenie publicznych emisji obligacji bardzo ogranicza możliwość zabezpieczenia innych pożyczkodawców.

Rozwój rynków finansowych

Instrumenty pochodne są to derywaty - rodzaj papierów wartościowych, instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów finansowych, zwanych instrumentami bazowymi Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, a także inne nietypowe wskaźniki Pozwalają osiągnąć duży zysk przy znacznie mniejszym zaangażowaniu środków własnych niż ...

Banki hipoteczne i listy zastawne

 Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:   1)  nazwę "hipoteczny list zastawny";   2)  wskazanie podstawy prawnej emisji;   3)  nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;   4)  serię i numer hipotecznego listu zastawnego;   5)  oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się ...

Hipoteka na wierzytelności hipotecznie zabezpieczonej

Subintabulat polega na tym, że dłużnik gwarantuje swoją wierzytelnością zabezpieczoną hipotecznie realizację zobowiązań jakie zaciąga. Skutkiem tego spłata wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką powinna być dokonana do wysokości tej hipoteki do rąk wierzyciela, któremu ona przysługuje.

Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie i sposób jej zaspokojenia

Dochodzenie wierzytelności hipotecznej: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba, że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny.

Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi

Obligacje skarbowe są długoterminowymi lub średnioterminowymi papierami wartościowymi.

Emisja obligacji

Ustawa o obligacjach pozwala na wyróżnienie 3 trybów: - tryb emisji prywatnej - tryb subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych , bądź o wartości nominalnej nie mniejszej niż równowartość 40 000 euro, przeznaczonych do obrotu prywatnego - tryb subskrypcji publicznej obligacji przeznaczonej do obrotu publicznego.