Obligacje hipoteczne

Czytaj Dalej

Bank Hipoteczny

  Poza wyżej wymienionymi czynnościami banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności: Przyjmowanie lokat terminowych, Zaciąganie kredytów i pożyczek, Emitowanie obligacji, Przechowywanie papierów wartościowych, Nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości ...

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Wartość rynkowa obligacji- jest to rzeczywista wartość obligacji tzn.

Obligacja powinna zawierać

  powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej, datę ...

Emisja obligacji krótkoterminowych

Dzięki tej metodzie emitent może kierować propozycję nabycia obligacji do więcej niż 300 osób również z wykorzystaniem środków masowego przekazu, ale nie będzie to proponowane jako oferta publiczna.

Obligacje, ich wady i zalety

Wady obligacji: Zabezpieczenie publicznych emisji obligacji bardzo ogranicza możliwość zabezpieczenia innych pożyczkodawców.

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

) Wyliczona kwota podlega pomniejszeniu o 5 mln zł; jeśli tak powstała kwota zaokrąglona do 100 zł ma wartość ujemną bank nie nabywa obligacji Alokacja obligacji w bankach następuje w sposób proporcjonalny, czyli nabywa obligacje poszczególnego rodzaju W razie uzyskania przez bank, który kupił obligacje, decyzji zwalniającej bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, nabyte przez bank obligacje ...

Banki hipoteczne i listy zastawne

 Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:   1)  nazwę "hipoteczny list zastawny";   2)  wskazanie podstawy prawnej emisji;   3)  nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;   4)  serię i numer hipotecznego listu zastawnego;   5)  oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się ...

Bank hipoteczny

12, banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności:   1)  przyjmowanie lokat terminowych;   2)  zaciąganie kredytów i pożyczek;   3)  emitowanie obligacji;   4)  przechowywanie papierów wartościowych;   5)  nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności ...

Hipoteka na wierzytelności hipotecznie zabezpieczonej

Subintabulat polega na tym, że dłużnik gwarantuje swoją wierzytelnością zabezpieczoną hipotecznie realizację zobowiązań jakie zaciąga. Skutkiem tego spłata wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką powinna być dokonana do wysokości tej hipoteki do rąk wierzyciela, któremu ona przysługuje.

Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie i sposób jej zaspokojenia

Dochodzenie wierzytelności hipotecznej: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba, że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny.

Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi

Obligacje skarbowe są długoterminowymi lub średnioterminowymi papierami wartościowymi.

Emisja obligacji

Ustawa o obligacjach pozwala na wyróżnienie 3 trybów: - tryb emisji prywatnej - tryb subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych , bądź o wartości nominalnej nie mniejszej niż równowartość 40 000 euro, przeznaczonych do obrotu prywatnego - tryb subskrypcji publicznej obligacji przeznaczonej do obrotu publicznego.

Kredyt hipoteczny

Charakterystyczną cecha kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie hipoteczne. Nie pozbawi to jednak banku uprawnień do zaspokojenia swoich roszczeń, dlatego też zabezpieczenie hipoteczne jest szczególnie przydatne do zapewnienia zwrotności kredytów długoterminowych.

List hipoteczny

Treść listu hipotecznego Hipoteczny list zastawny powinien zawierać: nazwę "hipoteczny list zastawny"; wskazanie podstawy prawnej emisji; nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę; serię i numer hipotecznego listu zastawnego; oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie, i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu ...

Obligacje

Funkcje obligacji Przez funkcję obligacji rozumieć należy zadania jakie spełniają te papiery wartościowe: funkcja pożyczkowa - emitent uzyskuje kapitał, którym może rozporządzać funkcja lokalizacyjna - obligatoriusz inwestuje swoje wolne środki finansowe nabywając obligacje funkcje uniwersalne obligacji funkcja płatnicza - możliwość regulowania zobowiązań w drodze przeniesienia obligacji przez aktualnego jej właściciela na jego ...

Obligacje dochodowe

Jeżeli pozostaje jeszcze jakaś część pieniędzy - trafiają one do funduszu nadwyżkowego - emitent może je wykorzystać na dowolny cel Przykładowe obligacje dochodowe: - Obligacje zabezpieczone dochodami z lotniska - źródłem przychodów są między innymi : opłaty za lądowanie, koncesje, opłaty za tankowanie, wynajem hali etc , - Obligacje zabezpieczone dochodami ze szpitali - źródłem przychodów są pieniądze gwarantowane przez NFZ (czy np w ...

Obligacje komunalne

Charakterystyka Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości.

Obligacje rządowe

Cena emisyjna obligacji o danym terminie wykupu, ustalana przez Ministra Finansów, może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. W Rejestrze Nabywców Obligacji, na Rachunkach Rejestrowych Klientów, zapisane są posiadane obligacje i przysługujące prawa z obligacji.

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.

o ustalonym dochodzie, w postaci stopy procentowej od wartości nominalnej- obligacje, bony skarbowe ? walory pożyczkowe- obligacje, bony pieniężne, certyfikaty inwestycyjne ? długoterminowe- obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne D.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

- kwity składowe – czeki, obligacje - kwity załadowcze – weksle, akcje - konosamenty – bony skarbowe Skarbowe papiery wartościowe zgodnie z art.