Obligacja

Obligacja

Czytaj Dalej

Obligacje

Funkcje obligacji Przez funkcję obligacji rozumieć należy zadania jakie spełniają te papiery wartościowe: funkcja pożyczkowa - emitent uzyskuje kapitał, którym może rozporządzać funkcja lokalizacyjna - obligatoriusz inwestuje swoje wolne środki finansowe nabywając obligacje funkcje uniwersalne obligacji funkcja płatnicza - możliwość regulowania zobowiązań w drodze przeniesienia obligacji przez aktualnego jej właściciela na jego ...

Akcje i obligacje

Rodzaje obligacji Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy: • obligacje oszczędnościowe • obligacje rynkowe Obligacje oszczędnościowe są oferowane wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom i nie-rezydentom.

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

) Wyliczona kwota podlega pomniejszeniu o 5 mln zł; jeśli tak powstała kwota zaokrąglona do 100 zł ma wartość ujemną bank nie nabywa obligacji Alokacja obligacji w bankach następuje w sposób proporcjonalny, czyli nabywa obligacje poszczególnego rodzaju W razie uzyskania przez bank, który kupił obligacje, decyzji zwalniającej bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, nabyte przez bank obligacje ...

Obligacje rządowe

Cena emisyjna obligacji o danym terminie wykupu, ustalana przez Ministra Finansów, może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. W Rejestrze Nabywców Obligacji, na Rachunkach Rejestrowych Klientów, zapisane są posiadane obligacje i przysługujące prawa z obligacji.

Emisja obligacji

Ustawa o obligacjach pozwala na wyróżnienie 3 trybów: - tryb emisji prywatnej - tryb subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych , bądź o wartości nominalnej nie mniejszej niż równowartość 40 000 euro, przeznaczonych do obrotu prywatnego - tryb subskrypcji publicznej obligacji przeznaczonej do obrotu publicznego.

Obligacje komunalne

Charakterystyka Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości.

Obligacje i akcje

W zależności od sposobu jego ustalania wyróżnia się: 1) obligacje o stałej stopie oprocentowania, emitowane najczęściej w warunkach braku inflacji, przy niskim i ustabilizowanym jej poziomie lub spadkowej tendencji, 2) obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, emitowane w warunkach wzrostu stopy inflacji lub nieregularnych jej wahań, 3) obligacje o kuponie zerowym (odmiana obligacji o stałej stopie oprocentowania), emitowane po cenie niższej niż ...

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Wartość rynkowa obligacji- jest to rzeczywista wartość obligacji tzn.

Obligacje dochodowe

Jeżeli pozostaje jeszcze jakaś część pieniędzy - trafiają one do funduszu nadwyżkowego - emitent może je wykorzystać na dowolny cel Przykładowe obligacje dochodowe: - Obligacje zabezpieczone dochodami z lotniska - źródłem przychodów są między innymi : opłaty za lądowanie, koncesje, opłaty za tankowanie, wynajem hali etc , - Obligacje zabezpieczone dochodami ze szpitali - źródłem przychodów są pieniądze gwarantowane przez NFZ (czy np w ...

Obligacje, ich wady i zalety

Wady obligacji: Zabezpieczenie publicznych emisji obligacji bardzo ogranicza możliwość zabezpieczenia innych pożyczkodawców.

OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

Obligacje rządowe, obligacje skarbowe, są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi. Nabywcami takich obligacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Obligacja powinna zawierać

  powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej, datę ...

OBLIGACJA

Obligacje z podwójnym B (BB) i o niższym ratingu nazywane są obligacjami spekulacyjnymi o dużym prawdopodobieństwie zawieszenia ich obsługi przez emitenta. Zakup takich obligacji jest zakazany wielu instytucjom finansowym.

Emisja obligacji krótkoterminowych

Dzięki tej metodzie emitent może kierować propozycję nabycia obligacji do więcej niż 300 osób również z wykorzystaniem środków masowego przekazu, ale nie będzie to proponowane jako oferta publiczna.

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.

o ustalonym dochodzie, w postaci stopy procentowej od wartości nominalnej- obligacje, bony skarbowe ? walory pożyczkowe- obligacje, bony pieniężne, certyfikaty inwestycyjne ? długoterminowe- obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne D.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

- kwity składowe – czeki, obligacje - kwity załadowcze – weksle, akcje - konosamenty – bony skarbowe Skarbowe papiery wartościowe zgodnie z art.

OBLIGACJE KOMUNALNE

Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. W przeciwieństwie do papierów wartościowych emitowanych przez rząd i spółki, obligacje samorządów lokalnych często emitowane są w seriach o różnym okresie zapadalności.

Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi

Obligacje skarbowe są długoterminowymi lub średnioterminowymi papierami wartościowymi.

Wycena aktywów finansowych w ubezpieczeniach (akcje, obligacje)

Instrumenty finansowe stanowią nową kategorię finansową wprowadzoną do Ustawy o rachunkowości. Skutkami instrumentów finansowych mogą być aktywa, zobowiązania lub kapitał własny i to właśnie zasady wyceny tych elementów bilansowych zostały wprowadzone do polskiego Prawa bilansowego. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła pojęcie instrumentów finansowych, a rozporządzenie- szczegółowe regulacje ich ujęcia w rachunkowości. Zgodnie z tymi regulacjami ...