O naprawie Rzeczypospolitej

Czytaj Dalej

Andrzej Frycz Modrzewski - O naprawie Rzeczypospolitej

Dzieło O naprawie Rzeczypospolitej, z wyjątkiem księgi o Kościele, przełożył dokładnie i ślicznym językiem polskim mieszczanin sieradzki Cyprian Bazylik: O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore: pierwsze o obyczajach, drugie e statucie, trzecie o wojnie, czwarte o szkole (1577).

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. Motyw naprawy Rzeczypospolitej pojawia się również w twórczości pisarzy i poetów doby oświecenia.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

W jaki sposób patrioci walczyli o poprawę Rzeczypospolitej?

Dzieła Stanisława Leszczyńskiego Głos wolny wolność ubezpieczający i Stanisława Konarskiego O skutecznym rad sposobie rozpoczynają rozwój publicystyki oświeceniowej, radzącej jak zmienić ustrój szlacheckiej Rzeczypospolitej.

III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

Żeromski napisał "Przedwiośnie" w roku 1924. Powieść ta jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie przestrogą przed zagrożeniami komunistycznej rewolucji. Odzyskanie niepodległości nie tylko nie zakończyło sporów o kształt...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Literatura barokowa, również włączyła się w nurt naprawy Rzeczypospolitej. Motyw naprawy Rzeczypospolitej pojawia się również w twórczości pisarzy i poetów doby oświecenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój.

Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

Określa ona podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowana jest w niej w głównych zarysach struktura...

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 

Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

Występują 2 sytuacje:

1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

odszkodowanie i może domagać się:

- zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

- renty związanej z:

częściową lub...

"Pieśń o spustoszeniu Podola", "O poprawie Rzeczypospolitej" i "Powrót posła". Co łączy te utwory?

  Księga trzecia: "O wojnie" -> pisarz podobnie jak Erazm z Rotterdamu wyróżnia dwa rodzaje wojen: sprawiedliwe - obronne i niesprawiedliwe - zaborcze -> kreśli program obrony państwa -> na cele wojenne szlachta musi płacić podatki, chłopów należy zwolnić od podatków, bo i tak są już bardzo obciążeni -> wskazuje dwa miejsca na przechowywanie tego funduszu: Wawel i zamek piotrkowski są to miejsca warowne i bezpieczne -> nieprzyjaciela ...

Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O...

O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Do czasu wejścia w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej Narodu Polskiego i w oparciu o podstawowe założenia Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. - postanawia co następuje o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

NAJWYŻSZE ORGANA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Najwyższymi organami Rzeczypospolitej Polskiej są: w zakresie ustawodawstwa - Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe sądy.

SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezydent Rzeczypospolitej zarządza ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dekretów z mocą ustawy, zatwierdzonych przez Radę Państwa i podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, prezesa Rady Ministrów i właściwych ministrów.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Dla sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio przepisy art. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm dokona niezwłocznie wyboru Prezydenta.

RADA PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Do Rady Państwa wchodzą: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ

Dla rozpatrzenia spraw wyjątkowej wagi na życzenie Prezydenta Rzeczypospolitej prezes Rady Ministrów zwołuje Radę Gabinetową. Radę Gabinetową stanowi Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 20.

1. Najwyższa Izba Kontroli bada pod względem finansowym i gospodarczym działalność władz, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.

2. Rada Państwa może zlecić Najwyższej Izbie Kontroli jednorazowe lub stałe kontrolowanie wszystkich lub niektórych jednostek samorządowych oraz związków lub...

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Dekrety nie przedłożone do zatwierdzenia lub których zatwierdzenia Sejm odmówił zwykłą większością głosów tracą moc w dniu zamknięcia sesji, na której winny być przedłożone, o czym prezes Rady Ministrów poda do wiadomości w drodze obwieszczenia, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 30.

Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

Art. 31.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 32.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim.

Po wielu tygodniach starań różnych stronnictw i instytucji 10 XI 1918 r. do Warszawy wrócił zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie (poza...