Nowy Czas Chojnic

Nowy Czas Chojnic - tygodnik ukazujący się od 2002 do 2004 roku na obszarze powiatu chojnickiego, Tygodnik powstał po upadku gazety Czas Chojnic, która była wydawana w latach 1997-2002 przez wydawnictwa Agora-Gazeta i Polska Prasa Lokalna. W 2005 roku czasopismo zmieniło nazwę tytułu na "Czas Chojnic" (ISSN 1734-0128).

Czytaj Dalej

Motyw rozmowy w literaturze

Dlatego szczera rozmowa przestała być z czasem między nimi możliwa i ograniczała się do krótkiej wymiany zdań dotyczących codzienności. Czasami przyczyną tego jest różnica wieku, odmiennych poglądów lub zainteresowań, czasami znów niezgodność charakterów.

Wynagrodzenie za pracę

: wynagrodzenie za pracę; wynagrodzenie za czas urlopu; wynagrodzenia za czas choroby; wynagrodzenie za czas dyżuru; wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy; wynagrodzenia za czas postoju; wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy; wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Zadania rozwojowe w ciągu życia wg Havighurst’a

Pojawiają się nowe doświadczenia w postaci pragnień i impulsów seksualnych. Wspomniane pytania są dla niego całkiem nowe i kłopotliwe. Czasy się zmieniają.

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Istniał czas, który nie był czasem pracy, był jednak włączony do innych sfer życia i funkcjonował wraz z organizacją pracy, wyznaczoną warunkami przyrodniczymi oraz rodzinno-sąsiedzkimi stosunkami, życiem religijnym i jego instytucjami (obrzędy Bożego Narodzenia, Wielkanocne, odpusty, pielgrzymki itp.

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Pedagogika czasu wolnego młodzieży Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym.

Czas pracy i czas wolny od pracy.

Jest on równy sumie iloczynów przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy oraz liczby godzin pracy efektywny czas pracy (faktycznie przepracowany) czas nieprzepracowany czas przygotowawczo - zakończeniowy czas wykonania pracy (główny i pomocniczy) czas obsługi stanowiska roboczego czas pracy w ruchu ciągłym (elektrownie,gazownictwo,hutnictwo) ...

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Określenie „czas wielkiej rzeźby” odnieść można do czasu kształtowania (rzeźbienia) osobowości oraz do rzezi wojennej.

Czas jako wymiar życia społecznego

Czas, podobnie jak przestrzeń, stanowi powszechny kontekst życia społecznego: „Musimy zdać sobie sprawę z relacji czasowo-przestrzennych stanowiących istotę interakcji społecznych (.

Główne tradycje teoretyczne w badaniach nad czasem

Przedstawia on typologię ośmiu kategorii czasu, jakie można spotkać we współczesnym społeczeństwie, na przykład stały „stabilny czas” tradycyjnych, opartych na pokrewieństwie wspólnot, „czas rzeczywisty” nowoczesnych technologii, „czas cykliczny” Kościołów i sekt, „czas wybuchowy” ruchów rewolucyjnych (Gurvitch, 1990: 71-72).

Kultura czasu wolnego

Dokonuje się rozszerzenie i ustalenie wolnego czasu, który w nowym pojęciu staje się czymś codziennym, a odbywa się to kosztem czasu pracy i czasu  świętowania.

Nowy Jork

Oprócz tych nacji, w Nowym Jorku żyją też spore grupy Rosjan, Irlandczyków i Pola­ków (Nowy Jork jest trzecim po Chicago i Detroit, ośrodkiem polonijnym w USA). Nowy Amsterdam stal się największym skupiskiem Holendrów w Nowym Świecie.

Małpy Nowego Świata - Małpy szerokonose

Nadrzewne życie Małpy Nowego Świata spędzają więcej czasu na drzewach niż ich kuzyni ze Starego Świata. Ponocnice żerują w nocy, toteż w czasie żerowania nie przeszkadzają im inne gatunki małp.

LIST

w powieści i noweli Sienkiewicz, w poemacie dygresyjnym Słowacki), a także korzysta z jego formy w tzw. Forma korespondencji bywa też stosowana od czasów najdawniejszych w prozie moralist.

Czas pracy

Opiera się na następujących zasadach: zasada jednolitości - uregulowania czasu pracy w danym przedsiębiorstwie są jednolite dla wszystkich pracowników, zasada punktualności - początek i koniec pracy muszą być ściśle określane, zasada autorytetu czasu - pracownik nie ma możliwości wpływania na uregulowanie czasu pracy, zasada tabu - brak możliwości rozpowszechniania alternatywnych uregulowań czasu pracy Pojęcia ...

Godziny nadliczbowe

Trzeba pamiętać, że jeżeli w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych udzielono pracownikowi czasu wolny wtedy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługuje.

Antykoncepcja

We wszystkich krajach gdzie preparat ten jest zarejestrowany czas możliwego stosowania mifepristonu regulują normy prawne, np.

Rynek turystyczny

D=qi*bi – wzór na popyt na pojedynczą turystykę, gdzie qi – czas trwania podróży turystycznej, bi – średni dzienny wydatek ponoszony przez turystę uczestniczącego w danej formie ruchu turystycznego di = suma qi*bi – całkowity popyt uczestników danej formy ruchu turystycznego Di = suma di - jest to globalny popyt we wszystkich formach ruchu turystycznego Podaż- to ilość dóbr i usług którą jednostki gospodarcze skłonne są sprzedać po określonej cenie i w ...

Poezja, tragedia, Komedia, farsa, mim, pantomima - rzymska i grecka w wieku I i II

Juvenalis, którego ostatnie satyry wyszły już za czasów Hadriana, jest ostatnią silniejszą indywidualnością tych czasów.

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć W czasie wojny, nie tylko w łagrach i lagrach, ludzie mieli tylko jeden cel: przeżyć, na drugim planie niejako, były marzenia o zachowaniu godności, o ludzkim życiu. Podmiot szuka kogoś, kto stworzy, ukaże mu nowy system wartości, stworzy od nowa jego świat.

HISTORIA LITERATURY - Biblia

Zestawienie Starego i Nowego Testamentu ujęły słowa średniowiecznego hymnu: Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas.