Norma społeczna

Norma społeczna – pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń:

Czytaj Dalej

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

socjologii prawa, kryminologii, psychiatrii i psychologii klinicznej, diagnostyki problemów społecznych, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii norm i de­wiacji, pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej.

Polityka spoleczna

Polityka społeczna: - dziedzina wiedzy społecznej powstała w latach międzywojennych, zajmująca się badaniem stopnia realizacji celu rozwoju społeczno- gospodarczego jakim jest stałe polepszenie warunków bytu materialnego i podnoszenie poziomu kulturalnego społeczeństwa, a więc wszystkimi stronami działalności gospodarczej, społecznej i politycznej wiążącymi się z możliwością pełnego, wszechstronnego rozwoju człowieka. - świadoma działalność państwa polegająca ...

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin

Jest rzeczą oczywistą, że tylko zdrowa, spójna rodzina, jako najwcześniejsza w życiu jednostki instytucja wychowawcza, zaspokająca w sposób prawidłowy wszystkie jej najistotniejsze potrzeby i przeciwdziałająca w porę wszelkim odchyleniom od przyjętych norm, jest w stanie dać społeczeństwu zdrowe, młode pokolenie.

Dynamika ruchów społecznych

Czynnikiem, który tworzy kontekst sprzyjający dla ruchów społecznych, a w różnych krajach i w różnych czasach występuje w różnym stopniu, jest także niepewność co do przyszłości społeczeństwa, nieprzejrzystość jego funkcjonowania, rozchwianie systemu norm i wartości (w terminologii Emile'a Durk-heima: anomia społeczna).

Więź społeczna w grupie

Grupa społeczna by istnieć, musi wytworzyć więź społeczną, ale istniejąc może być zintegrowana normatywnie i funkcjonalnie, ale może też być zdezorganizowana i zdezintegrowana.

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Interakcjonizm symboliczny zastąpił zatem normatywizm skrajnym interpretacjonizmem, argumentując, że nie normy i reguły są podstawą procesu społecznego, lecz proces społeczny jest podstawą tworzenia norm i reguł.

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Interakcjonizm symboliczny zastąpił zatem normatywizm skrajnym interpretacjonizmem, argumentując, że nie normy i reguły są podstawą procesu społecznego, lecz proces społeczny jest podstawą tworzenia norm i reguł.

Grupa spoleczna jako przedmiot zainteresowania socjologii

przestrzeganie norm grupowych 2. Punkt widzenia osobowo-zbiorowego grupy dla własnych swych członków jest głównie podmiotem i przedmiotem norm społecznych, które w życiu indywidualnym staja się zasadniczymi normami ideałów osobistych.

Polityka społeczna

Z patologią wiążą się zakłócenia norm współżycia społecznego.

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...

Teorie nierówności społecznej

Refleksja na temat nierówności nie ogranicza się do ideologicznych uzasadnień. Wkracza też na teren nauki, najpierw filozofii, a później nauk społecznych. Powszechność i dotkliwość nierówności społecznych wyzwalała od najdawniejszych czasów dążenie do wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Socjologia...

Zarzadzanie środowiskiem:normy ISO 14000 i EMAS

Seria norm ISO 14000 obejmuje zarówno normy dotyczące systemów zarządzania środowiskowego, oceny efektów działalności środowiskowej i audytowania, które skupiają się na systemie zarządzania, jak i normy dotyczące ekoetykietowania i oceny cyklu życia, skupiające się głównie na wyrobach przedsiębiorstwa.

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych? Odp. Fizykaliści 2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach … Odp. Holbacha XVIII w – człowiek pojmowany skrajnie materialistycznie, (łatwiej przewidzieć jak zachowa się maszyna, człowiek jest całkowicie podległy przyrodzie) 3. A. Comt wyróżnił trzy fazy w dziejach kultury ludzkiej są to … Odp. - religia (ludzie ...

Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej

Cechy wspólne niedostosowania społecznego: Mimo iż przytoczone poglądy i charakterystyki są różne, zawierają wspólne treści określające społeczne niedostosowanie, a mianowicie:  społeczne niedostosowanie wyraża się w negatywnym stosunku do norm społecznych, do uznanych społecznie wartości,  jest wyrazem trudnej wewnętrznej sytuacji jednostki społecznie niedostosowanej,  trudności wychowawcze wynikające ze społecznego niedostosowania cechuje znaczna ...

Polityka społeczna.

Z patologią wiążą się zakłócenia norm współżycia społecznego.

Polityka społeczna - wykłady

Do organizacji zajmujących się bezdomnością należy powołany przez Marka Kotańskiego „ Markot” a także „Caritas” Patologia społeczna jest definiowana jako zachowanie sprzeczne z uznanymi normami zwyczajowymi lub prawnymi.

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

NORMY Normy ogólne(normy powtarzalne): · generalne · abstrakcyjne Normy indywidualne i konkretne(normy jednorazowe). norma sankcjonująca – normy prawa formalnego(proceduralne, procesowe) Norma sankcjonowana określa pewne sytuacje – norma materialna – porządkuje różne sytuacje.

Oświata w układzie nierówności społecznej

w perspektywie grupowej gdzie przedmiotem analiz jest porównywanie pozycji określonych grup społecznych - klas, warstw, kategorii społeczno - zawodowych z pozycją innych grup społecznych oraz poszukiwanie przyczyn występujących między nimi nierówności; jest to badanie struktury społecznej w perspektywie normatywnej, związanej z oceną tej struktury w kategoriach sprawie-dliwości społecznej, 3.

Materiały do egzaminu.

Zwyczaj można także rozumieć jako odrębny od prawa, mody i moralności system aksjonormatywny, czyli system norm i wartości.

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Zasady dobrze funkcjonującej biurokracji Zasady, reguły przy organizacji typu biurokracji (Max Weber): -Zasada obiektywności- urzędnik nie kieruje się własnymi racjami, normami, stosuje się do norm prawa -Zasada tajności- organizacja jest tajna, urzędnik ma świadomość, co jest tajne, a co nie.