Norma społeczna

Czytaj Dalej

NORMY SPOŁECZNE I WARTOŚCI JAKO ELEMENTY SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Normy różnią się sankcjami związanymi z ich przestrzeganiem lub naruszeniem. Normy różnią się pod względem obszaru, na którym obowiązują.

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne

I. Czym jest psychologia społeczna? Definicja psychologii społecznej: Jest to nauka badająca sposoby, w jakie na ludzkie myśli, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista lub wyobrażona obecność innych. Bezpośrednie próby wywarcia wpływu na zachowania ludzi stanowią główny przedmiot zainteresowań psychologii społecznej. Nie tylko nasze zachowanie lecz również nasze myśli i uczucia są spowodowane przez innych, wpływ społeczny przybiera wiele form. Nawet, kiedy ludzie nie są ...

Normy zachowań społecznych i politycznych

Centralne dla danego reżimu ustrojowego normy zachowań politycznych przybierają przeważnie formę instytucjonalną, czyli otrzymują one status norm prawnych lub organizacyjnych, jak ordynacja wyborcza, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o partiach politycznych, regulamin Sejmu.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Norma grupowa (Mayo, Seashore, Lewin)

W celu zwiększenia wydajności pracy ludzi trzeba najpierw zmniejszyć negatywne konsekwencje norm grupowych, a dopiero później uruchamiać motywy indywidualne

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Jest ono przedstawione jako normalność, do której trzeba wrócić. Wychowana w klasztorze, z dala od normalnego życia, czerpie swoją wiedzę o świecie głównie z romansów.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Wacław Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury barokowej, zasłynął jako epik, satyryk i moralista. W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

szlachta przestała być już skutecznym...

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Jest ono przedstawione jako normalność, do której trzeba wrócić. Wychowana w klasztorze, z dala od normalnego życia, czerpie swoją wiedzę o świecie głównie z romansów.

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Założenie i rozmiary niniejszej  Historii  nie pozwalają nam wdawać się w zawiłe i zażarte dyskusje, toczące się dookoła traktatów, a szczególnie Traktatu Wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę. Zaczynamy pojmować, że ten konflikt, chociaż tak straszliwy i ogromny — nic nie zakończył, nic nie...

Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

opieka

   

Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

Współczesne problemy patologii społecznej

WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury.

Zewnętrzne normy płynności

Stwierdzono, iż obecnie nie można ustalić prawidłowego poziomu norm dla wszystkich krajowych i zagranicznych banków w Polsce, ze względu na małą stabilność polskiego rynku finansowego.

Norma prawna

Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego; - z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata, - normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać określone działania, aby były one ważne jako działania prawne, - znaczenie językowe - są znaczącymi zwrotami językowymi, które należy ...

Normy prawne

Cechy normy prawnej: państwo tworzy normy I nadaje im moc prawną w postaci stanowienia lub uznania, generalność i abstrakcyjność norm- sposób określenia adresata i sposobu jego zachowania; istotą każdej normy postępowania jest to, że jest ona wypowiedzią zawierającą wzór postępowania dla określonego adresata - charakter generalny norm- adresat norm jest sformułowany ...

Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

zamknij drzwi- norma kategoryczna ( ukryta hipoteza, że drzwi są otwarte), hipoteza wyznacza zakres zastosowania normy, może być bardziej lub mniej rozwinięta, - Dyspozycja- element centralny normy, wyznacza wprost samą zasadę postępowania, pożądany wzór zachowania jakiego prawodawca oczekuje od adresata; dotyczy zachowań psychofizycznych nakazanych lub zakazanych albo reguły wskazujące jak wykonać określone zadania, aby były ważne jako czynności ...

Norma prawna

Występują one przede wszystkim w tych gałęziach prawa, które charakteryzują się nierównością stron połączonych stosunkiem prawnym (prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, karne) Normy względnie obowiązujące (dyspozytywne) – strony umowy zobowiązane są w trakcie jej wykonania postępować zgodnie z normami dyspozytywnymi tylko wtedy, gdy spraw, których norma dotyczy, nie uregulowały inaczej ...