Norma społeczna

Norma społeczna – pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń:

Czytaj Dalej

NORMY SPOŁECZNE I WARTOŚCI JAKO ELEMENTY SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Normy różnią się sankcjami związanymi z ich przestrzeganiem lub naruszeniem. Normy różnią się pod względem obszaru, na którym obowiązują.

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne

I. Czym jest psychologia społeczna? Definicja psychologii społecznej: Jest to nauka badająca sposoby, w jakie na ludzkie myśli, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista lub wyobrażona obecność innych. Bezpośrednie próby wywarcia wpływu na zachowania ludzi stanowią główny przedmiot zainteresowań psychologii społecznej. Nie tylko nasze zachowanie lecz również nasze myśli i uczucia są spowodowane przez innych, wpływ społeczny przybiera wiele form. Nawet, kiedy ludzie nie są ...

Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. „Środowiska społeczne” S. Hradila

2. Nierówność społ. była postrzegana jako struktura wertykalna (nie dawało się opisać nierówności społ., których nie dało się ułożyć na jednej skali rangowej)

3. Oparcie rozumienia nierówności społ. na różnicach wynikających z porządku pracy

Społ. przem. – pracujące  

...

Normy zachowań społecznych i politycznych

Centralne dla danego reżimu ustrojowego normy zachowań politycznych przybierają przeważnie formę instytucjonalną, czyli otrzymują one status norm prawnych lub organizacyjnych, jak ordynacja wyborcza, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o partiach politycznych, regulamin Sejmu.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Norma grupowa (Mayo, Seashore, Lewin)

W celu zwiększenia wydajności pracy ludzi trzeba najpierw zmniejszyć negatywne konsekwencje norm grupowych, a dopiero później uruchamiać motywy indywidualne

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Jest ono przedstawione jako normalność, do której trzeba wrócić. Wychowana w klasztorze, z dala od normalnego życia, czerpie swoją wiedzę o świecie głównie z romansów.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Wacław Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury barokowej, zasłynął jako epik, satyryk i moralista. W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

szlachta przestała być już skutecznym...

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Jest ono przedstawione jako normalność, do której trzeba wrócić. Wychowana w klasztorze, z dala od normalnego życia, czerpie swoją wiedzę o świecie głównie z romansów.

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Założenie i rozmiary niniejszej  Historii  nie pozwalają nam wdawać się w zawiłe i zażarte dyskusje, toczące się dookoła traktatów, a szczególnie Traktatu Wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę. Zaczynamy pojmować, że ten konflikt, chociaż tak straszliwy i ogromny — nic nie zakończył, nic nie...

Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

opieka

   

Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

Współczesne problemy patologii społecznej

WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury.

Zewnętrzne normy płynności

Stwierdzono, iż obecnie nie można ustalić prawidłowego poziomu norm dla wszystkich krajowych i zagranicznych banków w Polsce, ze względu na małą stabilność polskiego rynku finansowego.

Norma prawna

Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego; - z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata, - normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać określone działania, aby były one ważne jako działania prawne, - znaczenie językowe - są znaczącymi zwrotami językowymi, które należy ...

Normy prawne

Cechy normy prawnej: państwo tworzy normy I nadaje im moc prawną w postaci stanowienia lub uznania, generalność i abstrakcyjność norm- sposób określenia adresata i sposobu jego zachowania; istotą każdej normy postępowania jest to, że jest ona wypowiedzią zawierającą wzór postępowania dla określonego adresata - charakter generalny norm- adresat norm jest sformułowany ...

Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

zamknij drzwi- norma kategoryczna ( ukryta hipoteza, że drzwi są otwarte), hipoteza wyznacza zakres zastosowania normy, może być bardziej lub mniej rozwinięta, - Dyspozycja- element centralny normy, wyznacza wprost samą zasadę postępowania, pożądany wzór zachowania jakiego prawodawca oczekuje od adresata; dotyczy zachowań psychofizycznych nakazanych lub zakazanych albo reguły wskazujące jak wykonać określone zadania, aby były ważne jako czynności ...