Nizina Szczecińska

Nizina Szczecińska – kraina geograficzna obejmująca część Pobrzeża Szczecińskiego, regionu geomorfologicznego w północno-zachodniej części Polski, położonego nad Zalewem Szczecińskim. Rzeźba terenu Niziny Szczecińskiej ukształtowana jest przede wszystkim przez niszczącą i budującą działalność lądolodu w okresie plejstocenu. Występują tutaj wzgórza morenowe, drumliny, ozy, kemy, doliny rzeczne...

Czytaj Dalej

Podział kraju na krainy geograficzne

Podział Polski na krainy geograficzne jest następujący; Niż Polski Nizina Szczecińska Nizina Śląska Pobrzeże Koszalińskie Nizina Mazowiecka Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Nizina Podlaska Nizina Staropruska Polesie Lubelskie Pojezierze Mazurska z pojezierzem Suwalskim Nizina Wielkopolska Pojezierze Pomorskie Pojezierze Wielkopolskie Wyżyny Polskie ...

Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

Przemysł elektromaszynowy Niziny Mazowieckiej reprezentowany jest przez różnorodne jego rodzaje, z wyraźną dominacją gałęzi maszynowej, środków transportu, elektrotechnicznej oraz elektronicznej. Na Nizinie Mazowieckiej nie występują żadne surowce mineralne o większym znaczeniu gospodarczym.

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Gleby Niziny Mazowieckiej zalicza się w większości do mało urodzajnych. Nizina Mazowiecka charakteryzuje się dość znacznymi różnicami termicznymi, ale głównie w zimie.

Hiszpania - Warunki naturalne

Wybrzeża śródziemnomorskie, łącznie z Niziną Andaluzyjską, znajdują się pod wpływem ciepłego i łagodnego klimatu zbliżonego do występującego na francuskiej Riwierze. Na Nizinie Andaluzyjskiej spotkać można charakterystyczne dla regionu śródziemnomorskiego zarośla makii i palmito.

Nizina Mazowiecka

Formy utworzone w wyniku działalności lodowców, zwłaszcza w południowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej , uległy znacznemu zdenudowaniu w warunkach klimatu peryglacjalnego. Gleby Niziny Mazowieckiej zaliczane są w większości do mało urodzajnych.

Nizina Śląska

W obrębie Niziny Śląskiej wyróżniamy 9 mezoregionów: Wysoczyznę Rościsławską, Pradolinę Wrocławską, Równinę Wrocławską, Dolinę Nysy Kłodzkiej, Równinę Niemodlińską, Równinę Oleśnicką, Równinę Opolską, Płaskowyż Głubczycki i Kotlinę Raciborską.

Niziny, wyżyny, góry

Nizina Amazonki 5 mln km. Do nizin zalicza się również depresje, czy obszary położone poniżej poziomu morza.

Środowisko geograficzne Polski

; Pasy wypukłe: Pojezierza Polskie - Pojezierze Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie, Wyżyny Polskie - Wyżyna Małopolska (Wyżyna Kielecko - Sandomierska, Niecka Nidziańska), Lubelska z Roztoczem i Wyżyna Śląsko Krakowska (Wyżyna Śląska i Krakowsko - Częstochowska), Góry - Karpaty, Sudety pasy wklęsłe Polski: Pobrzeża Południowobałtyckie - Nizina Szczecińska, Warmińska, Pobrzeże Słowińsko - Kaszubskie, Żuławy Wiślane, Niziny ...

Typy wybrzeży w Polsce

Podobną rolę, jak Żuławy przy ujściu Wisły, odgrywa przy ujściu Odry Nizina Szczecińska, z Zalew Szczeciński - jak Zalew Wiślany.

NIZINY, powieść społ. E. Orzeszkowej

NIZINY, powieść społ.

SZCZECIN a literatura polska

SZCZECIN, miasto woj., nad Odrą, największe miasto Pomorza Zach., należy też do najstarszych osad słow. nad Bałtykiem. Pierwszy zapis nazwy miasta w Dagome iudex (ok. 990); w X-XI w. rozwinęło się ono w ważny ośrodek rzemieślniczo--handlowy, od końca XIII w. należało do Hanzy. Do XVII w. pod...

STARGARD SZCZECIŃSKI

Miasto nad Iną (dopływ Odry) na Równinie Stargardzkiej, w woj. szczecińskim; gród pomorski wzmiankowany w 1124, w 1243 na prawie magdeburskim, w 1292 na lubeckim, w XIV w. miasto hanzeatyckie, okres świetności; od 1283 własny port na Inie; od 1454 długotrwały konflikt handlowy ze Szczecinem, przegrany w...

Niziny Polskie-Pożytki

Pożytki z polskich nizin Nizina Wielkopolska jest obszarem, na którym występują złoża węgla brunatnego (wydobywany w okolicach Bełchatowa) oraz soli kamiennej (Kłodawa).

Nizina Amazonki

: - kauczukowiec - orzech - mahoniowiec Resztę niziny Amazonki pokrywają sawanny Nizina Amazonki jest słabo zamieszkana głównie przez Indian i metysów, którzy są w Brazylii nazywani Kaboklami.

Nizina Amazonki

AMAZONKI, NIZINA, Plancie Amazonica, największa na Ziemi aluwialna nizina, w Ameryce Pd. 5 mln km2; większa część Niziny Amazonki leży na wys. na Nizinie Amazonki stanowią drogi wodne i linie lotn.

Walory turystyczne USA

Museum Region turystyczny Nizina Nadbrzeżna 2. Nizina Nadbrzeżna to ośrodek rozrywki w Orlando czy budynki administracji w Waszyngtonie.

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Województwo Zachodnio-Pomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Graniczy z Niemcami oraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Powierzchnia wynosi 22902 km2 (7,3% powierzchni kraju) a liczba mieszkańców - 1730 tys. (4,5% ludności Polski). Dzieli się ono na 17 powiatów, 3 miasta są na prawach powiatu oraz 114 gmin. Na terenie województwa znajduje się 61 miast. Stolicą - ośrodek administracyjny województwa jest Szczecin. Główne miasta ...

Pochodzenie, rozwój i skład fauny środkowoeuropejskiej

Centrum występowania gatunków o zasięgu pontyjsko-panońskim leży na terenach położonych w okolicach Morza Czarnego i Niziny Panońskiej.

Powierzchnia Ziemi

DEPRESJA-część niziny położona poniżej poziomu morza. PIONOWEGO LĄDÓW NALEŻĄ:niziny,góry,wyżyny.

Strefy roślinne świata

Występuje w Eurazji od Niziny Węgierskiej (tzw. Wyróżniamy pustynie:- nizinne, wyżynne, górskie.