Niezależny Operator Międzystrefowy

Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) - polska spółka założona w 1999 roku będąca operatorem telefonii stacjonarnej. Obecnie posiadaczem 100% udziałów spółki jest Telestrada S.A., która we wrześniu 2014 r. przejęła je od spółki Exatel S.A.. NOM powstał w 1999 r. Świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpoczął 1 lipca 2001 r. jako pierwszy alternatywny operator międzystrefowej telefonii...

Czytaj Dalej

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

"Jesienią ludów" czy "Jesienią narodów" zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś...

Dokonaj analizy proponowanej przez Kotarbińskiego etyki niezależnej

Filozofia, klasa 2 c Łukasz Światek Urodził się 31 marca 1886 roku w Warszawie. Uczęszczał do Filologicznego Gimnazjum Rządowego w Warszawie. Po usunięciu ze szkoły z powodu strajku uczniowskiego, wyjechał do Krakowa, gdzie uczestniczył w wykładach na Wy- dziale Filologicznym Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później zdał maturę w warszawskim gimnazjum prywatnym i rozpoczął studia na Wy- dziale Architektury Politechniki we Lwowie i Darmstacie. W roku ...

Hipoteka

HIPOTEKA 1.Pojęcie, funkcja społeczno-gospodarcza i ogólna charakterystyka hipoteki. 2.Przedmiot hipoteki. 3.Wierzytelnosc zabezpieczona hipoteką i sposób jej zaspokojenia. 4.Powstanie hipoteki i jej rodzaje. 5.Wygaśnięcie hipoteki. Ad. 1 Hipoteka jest w naszym systemie prawnym podstawową formą prawną rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Przedmiotem tego zabezpieczenia są nieruchomości. Hipoteka nie jest prawem, które pojawiło się dopiero we ...

Technologia Informacyjna

SPIS TREŚCI 1.KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ 1.1 TRANZYSTOR.................................................................................................................................3 1.2 UKŁADY ...

Choroby związane z hormonami

 

FUKCJA UKŁADU HORMONALNEGO I HORMONÓW:

Układ hormonalny kontroluje ogólny metabolizm w ciągu całego życia: - koordynuje nieustannie przebiegi procesów biochemicznych

- utrzymuje określone środowisko wewnętrzne (główne hormony

przysadki, rdzenia i kory nadnerczy, tarczycy i trzustki)

- reguluje...

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEKZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego miejsca w świecie -...

SKŁADNIA

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

W każdej dłuższej wypowiedzi możemy wyróżnić jednostki językowego powiadomienia. Wyodrębniamy je w mowie za pomocą pauz i zmian intonacji głosu, na piśmie najczęściej za pomocą kropek, poza tym znaków zapytania i wykrzykników. Nazywamy je wypowiedzeniami. Wypowiedzenie...

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

POZYTYWIZM

Okres pozytywizmu w polskiej literaturze przypada na lata 1864—1890. Datę początkową wyznacza tu klęska powstania styczniowego, która położyła kres romantycznym wzlotom i spowodowała głębokie zmiany, zarówno w sytuacji kraju, jak i w mentalności Polaków. Koniec tej epoki wiążą historycy...

Wprowadzenia do Psychologii

Behawioryzm

 

Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia.

Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike’a, Tolmana i Skinner’a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących...

Teorie rynku doskonałego

Opierają się na założeniu, że sprzedaż i kupno papierów wartościowych na rynku nie są związane z ponoszeniem kosztów (wykorzystuje się ; 58 rynek doskonały ponieważ umożliwia to wykazanie wpływu dźwigni finansowej na wartość firmy; warunki istnienia rynku doskonałego obejmują: brak występowania...

Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim

 

Gdy bank podpisuje umowę kredytową, to podejmuje ryzyko, że kredytobiorca może w przyszłości nie spłacić całości zaciągniętego kredytu, albo nie będzie dotrzymywał wyznaczonych terminów spłat rat kapitałowych lub odsetek w następstwie utraty lub zachwiania zdolności kredytowej. Bank może...

Strategia koncentracji na jednej działalności

 

Koncentracja na jednej działalności oznacza specjalizację firmy w produkcji jednego określonego wyrobu, usługi lub ich zestawu, czyli różnych asortymentów tego samego wyrobu, usługi. Firma działa na jednym rynku bądź jednym lub wielu segmentach tego rynku. Firmy wyspecjalizowane są...

Subwencja

 

Subwencja - bezzwrotna pomoc finansową, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności.

Zazwyczaj w obrębie systemu budże­towego występują dotacje ogólne lub celowe. Dotacje ogólne mają charakter wyrównawczy: służą finansowaniu niedoboru...

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga III

Czyny niezależne to te, które dokonuje się pod przymusem lub nieświadomie (przyczyny są poza działającym0. Czyny zależne od woli: przyczyna ich tkwi w działającym. Niezależne wywołują żal i skruchę. Czyn, który nie wywołuje żalu, to czyn niechcący.

Postanowienie jest zależne od woli...

Rozwiń i uzasadnij stwierdzenie Wisławy Szymborskiej: „Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny” („Radość pisania”)

Wisława Szymborska była 16 - letnią dziewczyną, kiedy wybuchła wojna. Przeżyła jej koszmar, którego echa odzywały się w wielu późniejszych utworach. Do nich należy „Obóz głodowy pod Jasłem” - poetycka próba uzmysłowienia tego, co przeżywali więźniowie rosyjscy skazani przez hitlerowców na śmierć...

Masy powietrza

Globalna cyrkulacja atmosfery powoduje powstawanie wokół Ziemi różnorodnych mas powietrza. Masą powietrza nazywamy wycinek troposfery charakteryzujący się dużą jednorodnością cech fizycznych, takich jak tem­peratura i wilgotność. Masa powietrza zalegająca dłuższy czas np. kilka dni nad danym obszarem...

ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA

Obok metafizyków inny typ filozofów wczesnego średniowiecza stanowili dialektycy, którzy dokonali pracy już nie konstrukcyjnej, lecz analitycznej. Metafizycy opierali swe teorie na założeniu, że pojęciom odpowiada rzeczywistość; dialektycy uczynili z tego założenia podstawowe zagadnienie filozofii. Przez...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

Pamięć zależna od stanu

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Odpowiedź na pytanie pierwsze pozwala na zakreślenie obszaru poszukiwań badawczych albo tylko do obserwacji, opisu i oceny zachowania jednostki, albo także do opisu i oceny różnych jej właściwości (percepcyjnych, poznawczych, emocjonalnych, wolicjonalnych, struktury osobowości, jakości relacji...