Nieletni

Czytaj Dalej

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

przyjęto rozwiązanie kompromisowe, oparte na podziale nieletnich na dwie kategorie: - nieletnich którzy popełnili czyn zabroniony przed ukończeniem 13 roku życia uznawani byli za bezwzględnie nieodpowiedzialnych karnie, sąd mógł stosować wobec nich tylko środki wychowawcze - nieletnich którzy popełnili czyn zabroniony pomiędzy 13 – 17 rokiem życia, odpowiedzialność karna uzależniona była od kryterium rozeznania (osiągnięcie ...

Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione

Pierwsza przesłanka:  wina musi być umyślna  czyn o wysokiej szkodliwości społecznej  stosowanie środków wychowawczych i poprawczych nie rokuje pozytywnie  nieletni musi mieć rozeznanie czynu i sytuacji 3.

Instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym: schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne.

Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej: przeznaczone dla osób, które nie przebywały w schroniskach dla nieletnich i aresztach śledczych; nie utożsamiają się z podkulturą przestępczą; wyrażają wolę resocjalizacji; nie dopuścili się przestępstw za które nieletni odpowiada jako osoba dorosła; liczba wychowanków powinna liczyć do 12 wychowanków;  zakłady półotwarte: przeznaczone dla osób których niekorzystne zmiany zachowania nie dają ...

Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletnich: Nieletni w chwili popełnienia czynu zabronionego musi mieć ukończone 15 lat.

Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich(czyności kuratora)

ROLA KURATORA SĄDOWEGO W RESOCJALIZACJI NIELETNICH (CZYNNOŚCI KURATORA). Ważne jest także to, by przedmiotem oddziaływań zespołu kuratorskiego był nie tylko nieletni, ale także jego środowisko rodzinne i rówieśnicze [Czapów „wychowanie resocjalizacyjne”].

Właściwość organów uprawnionych do prowadzenia i rozstrzygania spraw nieletnich

Dotyczą wyposażenia w kompetencje do rozpatrzenie sprawy nieletniego, sądu właściwego wg kodeksu postępowania karnego, jeżeli:   - Istnieją podstawy do orzeczenie kary na podstawie kodeksu karnego wobec nieletniego, który skończył 15 lat - Postępowanie przeciwko nieletniemu sprawcy czynu karalnego wszczęto po ukończeniu przez niego 18 lat 2.

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

10 § 2,3 – wyjątek umożliwiający sądowi orzekanie kary do nieletniego sprawcy w przypadku, gdy spełnione są określone warunki, czyli nieletni, którzy mogą odpowiadać jak dorośli: -ukończone 15 lat -pominięcie 25 lat pozbawienia wolności oraz kary śmierci -popełnienie określonego przestępstwa (zabójstwa, gwałtu, zamachu na życie prezydenta, rozboju) -właściwości i warunki osobiste przemawiają za surowym potraktowaniem ...

Środki poprawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Młodzieżowych ośrodków adaptacji społecznej (zakładów poprawczych otwartych): Do placówek tych kieruje się nieletnich, którzy: przebywali wcześniej w schroniskach dla nieletnich nie przebywali natomiast w zakładach karnych lub areszcie śledczym nie identyfikują się z podkulturą przestępczą deklarują chęć uczestniczenia w procesie resocjalizacyjnym, a orzeczenie diagnostyczne przemawia za umieszczeniem ich w ...

Projekt badawczy- przestępczość nieletnich

Definicje: nieletni - osoba, która popełniła czyn zabroniony przez ustawę karną przed ukończeniem określonego wieku (w Polsce 17 lat); młody wiek sprawcy, niedojrzałość psychicznej i fizycznej powodują, że współczesne ustawodawstwa stosują wobec nieletnich odmienne zasady odpowiedzialności karnej oraz specyficzne środki reedukacji.

Środki opiekuńczo - wychowawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Środki stosowane wobec rodziców lub opiekunów nieletnich, tj:   a) Nakazanie ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza b) Nakazanie ścisłej współpracy z poradnią specjalistyczną c) Nakazanie ścisłej współpracy z zakładem pracy lub lekarzem d) Naprawienie szkody przez nieletniego e) Poprawa warunków bytowych, wychowawczych lub zdrowotnych ...

Przestępczość i demoralizacja nieletnich jako zjawisko społeczno-patologiczne

Przestępstwa popełniane przez osoby nieletnie są zjawiskiem stanowiącym przedmiot wielu badań naukowych, prowadzonych również w Polsce. Walka z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, do których zaliczamy przestępczość i demoralizację nieletnich, wymaga określenia i poznania czynników je rodzących.

Środki leczniczo - wychowawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Umieszcza się w nich nieletnich upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy kwalifikują się do nauki w szkole specjalnej i nie wymagają leczenia w szpitalu psychiatrycznym Umieszczenie w innej placówce opieki zdrowotnej, w której umieszcza się nieletnich którym żaden w/w zakład nie jest w stanie zapewnić specjalistycznej opieki zdrowotnej, której nieletni w danym momencie potrzebuje

Przyczyny przestępczości nieletnich

Wymieniając przyczyny przestępczości nieletnich możemy brać pod uwagę nie jeden, nie dwa, lecz wiele czynników wpływających na rozmiary i dynamikę owej przestępczości. Charakterystyka psychologiczna nieletnich: ? Charakterystyka osobowości nieletnich ?

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w UPN

W przypadku wymierzenia kary pozbawienia lub ograniczenia wolności czas jej trwania nie może przekroczyć ukończenia przez sprawcę 21 roku życia Wobec których postępowanie zostało wszczęte przez sąd rodzinny po ukończeniu 18 roku życia z tym, że czynu karalnego sprawca dopuścił się jeszcze jako nieletni.

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w kk.

Pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych jest fakultatywne, czyli zależy od oceny sądu.

Ogólna charakterystyka stadiów postępowania w sprawach nieletnich

b) Postępowanie poprawcze, które może być wszczęte jeśli nieletni po ukończeniu 13 roku życia popełnił czyn karalny, wykazuje wysoki stopień demoralizacji, a zastosowane do tej pory środki wychowawcze okazały się nieskuteczne.

"Nieletni zabójcy- charakterystyka psychologiczna"

Następną rzeczą, która uczy przemocy i negatywnie wpływa na nieletnich „krzywiąc” ich psychiczne nastawienie do świata jest gra komputerowa. O przemocy nieletnich coraz to głośniej w świecie.

Przestępczości nieletnich

Zasadniczo mogłoby istnieć wówczas takie rozwiązanie tej kwestii, w którym sąd w każdej konkretnej sprawie rozstrzygałby, czy nieletni osiągnął już taki stopień rozwoju, który pozwala na jego ukaranie.

Lewkonia letnia

Istnieje wiele odmian lewkonii, a wszystkie uprawia się na ich cudowny zapach, który przypomina woń maciejki. Najpopularniejsze są odmiany wysokie. Właśnie one nadają się na kwiaty cięte. Większość lewkonii to rośliny jednoroczne. Niektóre z jej odmian tak szybko rosną, że rozwój od nasion do pełnego...