Niedokrwistość mikrocytarna

Czytaj Dalej

Anemia (niedokrwistość) - Informacje ogólne

Polega na niedoborze hemoglobiny, któremu często towarzyszy spadek liczby czerwonych krwinek. Przy niedoborze hemoglobiny ilość transportowanego tlenu nie wystarcza dla zaspokojenia potrzeb organizmu. Anemii towarzyszy uczucie ogólnego osłabienia i skłonność do łatwego męczenia się. # zasadnicze przyczyny...

Niedokrwistość Addisona-Biermera

Niedokrwistość, u podłoża której leży mechanizm immunologiczny prowadzący do niedoboru witaminy B12. zaniku błony śluzowej żołądka z ustaniem wydzielania kwasu solnego, pepsyny i czynnika wewnętrznego Castle'a - umożliwiającego wchłanianie witaminy B12 w jelicie krętym. Dla ustalenia rozpoznania...

Niedokrwistość

Niedokrwistość jest stanem chorobowym charakteryzującym się zmniejszeniem poziomu hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych oraz wskaźnika hematokrytowego. Dla uściślenia tej definicji należy dodać jeszcze jedno ważne kryterium diagnostyczne — zmniejszenie objętości krążącej masy krwinek czerwonych...

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Niedokrwistości te stanowią jeden z objawów niedoboru żelaza, który długi czas może istnieć w utajeniu (utajona choroba z niedoboru żelaza).

Całkowita ilość żelaza w ustroju ludzkim wynosi około 4,0 g, z czego większość (ok. 3,0 g) jest zawarta w hemoglobinie krwinek czerwonych. Pozostała jego...

Jawna niedokrwistość z niedoboru żelaza

Drugi okres niedokrwistości z niedoboru żelaza jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania, ponieważ dochodzi do ujawnienia się jej w postaci niedoboru żelaza tkankowego oraz niedokrwistości. Niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dopiero po wyczerpaniu żelaza tkankowego ł zapasowego; cechuje się...

Niedokrwistości syderoblastyczne

Niedokrwistości syderoblastyczne stanowią grupę przypadków o niejednolitej patogenezie, w których istnieje zaburzenie syntezy hemu na skutek upośledzenia aktywności jego syntetaz. Wspólną ich cechą jest zwiększenie liczby syderoblastów, zwłaszcza patologicznych — pierścieniowatych. Zjawisko to jest...

Choroba Addisona-Biermera Niedokrwistość złośliwa

Należy ona do najczęściej spotykanych niedokrwistości megaloblastycznych. Do niedoboru witaminy B12 dochodzi na skutek upośledzonego jej wchłaniania z przewodu pokarmowego, spowodowanego upośledzeniem w wydzielaniu czynnika wewnętrznego przez błonę śluzową żołądka. Czynnik ten zapewnia bowiem...

Niedokrwistość megaloblastycżna ciężarnych

Ta postać niedokrwistości występuje zńaćzf nie rzadziej niż niedokrwistość z niedoboru żelaza. Pojawia się ona zwykle u wieloródek niedostatecznie odżywionych,  w końcowym okresie ciąży lub w połogu.

W dobrze odżywionych populacjach częstość jej dochodzi do 0,5% ciąż, a w populacjach...

Niedokrwistości z niedoboru innych substancji krwiotwórczych

Z innych substancji, które odgrywają rolę w erytropoezie, należy wymienić witaminę B8 (pirydoksynę), która jest koenzymem niezbędnym w biosyntezie hemoglobiny. Jej niedobór, spotykany u ludzi bardzo rzadko, może powodować niedokrwistość mikrocytową, niedobarwliwą. Cechuje ją zwiększenie zawartości...

Niedokrwistości objawowe

Niedokrwistości objawowe stanowią liczną grupę przypadków, w których niedokrwistość jest wywołana podstawową chorobą przy współudziale różnych mechanizmów (upośledzenie erytropoezy, hemoliza, krwotoki). Mogą one być następstwem wielu zespołów chorobowych, które toczą się bardzo często nie...

Niedokrwistości hemolityczne

Są to niedokrwistości wywołane przyśpieszonym rozpadem krwinek czerwonych na skutek ich defektu strukturalnego lub wpływu różnorodnych czynników zewnętrznych.

Niedokrwistości hemolityczne pojawiają się wówczas, gdy nasilenie hemolizy jest większe niż zdolność kompensacyjna szpiku, który...

Niedokrwistość hemolityczna z niedoboru niektórych enzymów krwinek czerwonych

U podstaw patogenetycznych wielu wrodzonych niedokrwistości niesferocytowych leży niedobór jednego z wielu enzymów krwinek czerwonych, od których zależy zaopatrywanie krwinki czerwonej w energię. Niedobory te są uwarunkowane genetycznie, przy czym sposób dziedziczenia każdej z tych wad może być...

Niedokrwistość hemolityczna Marchiafava-Micheli

U podstawy nocnej napadowej hemoglobi-nurii leży rzadka, nabyta anomalia erytrocytów, dotycząca prawdopodobnie struktury ich otoczki i powodująca szczególną wrażliwość na hemolityczne działanie dopełniacza zawartego w surowicy, szczególnie w środowisku kwaśnym (np. obniżenie pH osocza krwi w czasie...

Niedokrwistości hemolityczne nabyte spowodowane czynnikami poza krwinkowymi

Niedokrwistości hemolityczne mogą powstać na skutek zakażeń, działania środków chemicznych i toksyn zewnątrzpochodnych oraz czynników fizycznych.

Wśród zakażeń, które mogą wywołać niedokrwistość hemolityczną przez bezpośrednie działanie bakterii na krwinki czerwone, należy wymienić:...

Niedokrwistości autoimmunohemolityczne

Niedokrwistości autoimmunohemolityczne należą do chorób autoimmunologicznych i są spowodowane wytwarzaniem w ustroju chorego różnych typów przeciwciał, reagujących z antygenem na powierzchni erytrocytów, co prowadzi do skrócenia czasu ich przeżycia.

Przeciwciała te — globuliny o stałej sedymentacji 7S i...

Niedokrwistości hemolityczne z „ciepłymi” przeciwciałami

Niedokrwistości tego typu mogą występować w każdym wieku. Większość przypadków zaczyna się przewlekle, niepostrzeżenie, niekiedy jednak, zwłaszcza po chorobach zakaźnych, początek bywa nagły.

Poza ogólnymi objawami niedokrwistości hemolitycznej i charakterystycznymi dla au-toimmunologicznego...

Niedokrwistości hemolityczne z „zimnymi" przeciwciałami

W przeciwieństwie do poprzedniej grupy niedokrwistości obecnie przedstawiana występuje u osób po 50 r.ż. Poza ogólnymi objawami cechującymi zespoły hemolityczne występują typowe dla tej postaci oznaki chorobowe, pojawiające się w związku z ochłodzeniem lub chłodną porą roku. Są to: sinica obwodowych...

Niedokrwistości hemol¡tyczne spowodowane izoprzeciwciałami

Stan ten należy do jednego z najcięższych po zabiegu leczniczym. Wstrząs, jaki występuje po przetoczeniu krwi obcogrupowej, mo-ż&: sam przez się doprowadzić do śmierci biorcy.

Etiologia. Przyczyną jest reakcja ustroju biorcy, w którego osoczu znajdują się przeciwciała anty-A, anty-B lub przeciwciała...

Niedokrwistość aplastyczna

Zespoły te występują coraz częściej, w związku ze stale zwiększającym się narażeniem współczesnego człowieka na liczne środki chemiczne o działaniu toksycznym oraz na energię promienistą. Styka się on z nimi zarówno w życiu codziennym (środki chemiczne w gospodarstwie domowym, środ-g ki...

Niedokrwistość a ciąża

Mniej więcej w połowie przypadków prawidłowej ciąży mamy do czynienia z pozorną niedokrwistością, wywołaną znacznym rozwodnieniem osocza krwi w ciąży. Za dolną granicę prawidłowego jeszcze stanu, nie wymagającego leczenia, uważamy wartości 3 500 000 krwinek czerwonych w mm3 i 6,5 mmol/1 Hb (65%...