RACJA ISTNIENIA BYTÓW

Byt x przed zmianą (w chwili A) ma się do bytu x po zmianie (w chwili B) jak niebyt do bytu w aspekcie f. Gdyby x przed zmianą był racją dostateczną x-a po zmianie, wówczas racją zaistnienia bytu f byłby niebyt f (bowiem w chwili A nie istniało f).

BYT

Oprócz zasady —> tożsamo­ści (3) (,,każdy byt jest tym, czym jest") i jej pochodnych: zasady -^ /nie-/sprzeczno­ści (2) („żaden byt nie jest niebytem") oraz zasady wyłączonego środka (,/pomiędzy bytem a niebytem nie ma niczego trzecie­go"), zalicza się do nich: zasadę racji do­statecznej, czyli zasadę racji bytu („to, bez czego dany byt nie jest tym, czym jest"), i jej pochodne: zasadę przyczynowości („wszystko, co ...

ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - ISTOTA I ISTNIENIE

Nie byłby to niebyt względny, ale po prostu rodzaj sprzeczności.

DOWODY na ISTNIENIE BOGA - STRUKTURA DOWODÓW w TEORII BYTU

Biorąc pod uwagę kryteria epistemologiczne, największą wartość mają metafiz. dowody formułowane w realistycznej teorii bytu, ponieważ są metodologicznie neutralne w stosunku do rei. wiary i wyników badań nauk szczegółowych ; prowadzą do zdania egzystencjalnego o walorze koniecznościowym oraz poddają...

Jednoznaczna i analogiczna koncepcja bytu

Z tego względu różni się od niebytu, czyli bezwzględnej nicości.

TOŻSAMOŚĆ I NIESPRZECZNOŚĆ BYTU

(c)  KaŜdy niebyt jest niebytem. (b) KaŜdy niebyt nie jest bytem.

RACJONALNOŚĆ BYTU

Zauważmy najpierw (opierając się na czysto intelektualnej percepcji związków między jakościami), Ŝe nie wszystko moŜe łączyć się ze wszystkim w jakąkolwiek całość,  Ŝe zachodzą w tym względzie określone konieczności i wykluczone są pewne moŜliwości. Czerwień nie bywa mniej lub bardziej...

FORMOWANIE POJĘCIA „BYTU"

Pojęcie transcendentalne, w przeciwieństwie do pojęć kategorialnych (uni-wersalnych), nie ma pojęcia względem siebie szerszego zakresowo (bo cokolwiek jest jakieś i jakoś istnieje, poza bytem nie ma nic - nie moŜna powiedzieć, Ŝe „jest" nicość, niebyt); kaŜde inne pojęcie jest z nim równozakresowe bądź jest mu podporządkowane.

AKT LUDZKI - Decyzja — bytem moralnym

Nie ma decyzji amoralnych, bo nie ma decyzji działania wobecniebytu.

ZMIENNOŚĆ BYTU I JEJ WARUNKI

Zarówno dane potocznego poznania, jak i nauk przyrodniczych prowadzą do wyróŜnienia dwu rodzajów zmian. RozróŜniamy charakter następujących sytuacji: „człowiek zmienia kolor skóry" a „człowiek umiera", „atom zmienia połoŜenie" a „atom rozpada się", „pierwiastek wchodzi w skład mieszaniny chemicznej" a...

SPOSÓB ISTNIENIA BYTÓW

Przeprowadzone wyżej rozważania wskazują na to, że byty mogą istnieć i istnieją rozmaicie. KaŜdy byt istnieje odręb-nym, swoim istnieniem, kaŜde istnienie jest istnieniem tego właśnie, a nie innego bytu. Pewne byty jednak mają podobną pozycję egzystencjalną - jedne np. istnieją samodzielnie, drugie...

NIEBYT

Nie­byt absolutny jest czymś sprzecznym i nie­możliwym, jest tylko aktem negacji (prze­kreślającej) umysłu wobec bytu; niebyt względny jako: a) zaprzeczenie poszczególnego bytu, który jest niebytem w stosunku do innego bytu; b) zaprzeczenie samego aktu, poprzez który byt jest w danym aspekcie ukonsty­tuowany; aktem tym może być wszystko, dzięki czemu coś może być nazwane by­tem bądź w aspekcie esencjalnym ...

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. Platon, którego prawdziwe imię to Aristokles, żył w latach 427 – 347p.n.e. Nazywany przez nauczyciela gimnastyki Platonem ze względu na szerokie ramiona, bary, jakimi się wyróżniał. Był najwybitniejszym uczniem Sokratesa. W 387r. p.n.e. założył w Atenach szkołę w gaju Akademosa, którą nazwał „Akademia”. Powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów starożytności. Był twórcą systemu ...

Teori bytu Św. Tomasza z akwinu

1. Życiorys Tomasz urodził się pod koniec 1225 lub na początku 1226 roku na zamku Roccasecca, pod Aquino, w Królestwie Neapolitańskim. Był synem hrabiego Landulfa i Teodory. Gdy miał pięć lat został oddany do klasztoru Benedyktynów na Monte Cassino, w którym przebywał około dziewięciu lat. Przeszedł w tym czasie szkołę, której zawdzięczał przede wszystkim doskonałą znajomość języka łacińskiego. W 1239 roku wrócił do domu i stąd udał się na uniwersytet w ...

DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

Na terenie metafizyki moŜna mówić o do-broci bytu co najmniej z dwu względów. Po pierwsze, ze względu na stosunek bytu jako takiego do podmiotu poŜądającego (do woli jako takiej). Po drugie, ze względu na charakter działania bytu. KaŜdy byt - jako określona treść istniejąca - z racji swojej bytowości...

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii.

1. Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii. Ad 1. Platon to przydomek nadany młodzieńcowi o imieniu Arystokles. Platon 427-347 p.n.e. powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów starożytności. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. W swoich rozważaniach filozoficznych Platon podążał wytyczonymi przez ...

AKT I MOŻNOŚĆ - Racje za przyjeciem A. i M. w bytach realnych

Uzasadnienia a. i m. jakoskładników realnie istniejacego bytu dokonał Arystoteles, wskazujac, ze:

1) obserwacjai analiza ruchu-przemian jest tylko wtedy niesprzeczna, gdy byt jestukonstytuowany z a. i m.;

2) zasada niesprzecznosci wtedy tylko moze realnieobowiazywac w swiecie rzeczywistym, jesli ten swiat jest...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

c) metafizyke, która badabyt jako byt...

Przyrodnicze koncepcje bytu społecznego

Społeczeństwo jest częścią przyrody, a zatem warunki przyrodnicze wywierają wpływ na jego życie. Chcąc bardziej uściślić zakres mojej pracy będę używała terminu „byt społeczny” dla określenia tego, co istnieje. Jednak zanim przejdę do głównego tematu mojej pracy muszę omówić podstawy życia społecznego, które pomogą nam w sprecyzowaniu czym jest „to, co istnieje”. Takie zjawiska, jak konkurencja i walka o przetrwanie, opieka nad potomstwem, hierarchia i ...

Aporie i koncepcja bytu według Eleatów

Byt: stały, wieczny, przestrzenny, jest od początku, twierdzi, że nie ma niebytu, nie ma ruchu (ruch jest przyczyną zmiany) jest coś jak kula ograniczona w każdym kierunku = byt jest ograniczony.