Niebieska Karta (procedura)

Czytaj Dalej

ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

Związek Ra­dziecki przystąpił do Karty Atlan­tyckiej.

Procedury oceny zdolności kredytowej

Bank uzależnia przyznanie kredytu – jego wysokość, termin spłaty i oprocentowanie – od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z jego oprocentowaniem w umownych terminach spłaty, przy czym kredytobiorca ma obowiązek...

Procedura i metody badań marketingowych

Jak już wcześniej wspomniano, o użyteczności badań decyduje m.in. dokładneich wcześniejsze zaplanowanie i przygotowanie.

W literaturze przedmiotu nie ma istotnych różnic w podejściu do procedurybadań rynkowych i marketingowych. Autorzy najczęściej różnią się liczbą wyod-rębnionych etapów badań...

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,Biorąc pod uwagę doniosłość ...

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

Żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków, aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym niniejszą Kartą.

Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

Artykuł 6 Zgromadzenie Ogólne może, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, wykluczyć z Organizacji Narodów Zjednoczonych członka, który uporczywie łamie zasady niniejszej Karty.

Etapy i procedura planowania marketingowego

W związku z tym, że podstawowym zadaniem planu marketingowego jest koordynacja wszystkich komórek wokół realizacji głównych celów przedsiębiorstwa, istotne jest by w jego tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu z nich.Rozpoczęcie prac planistycznych powinno być zainicjowane poprzez decyzję naczelnego...

KARTA PODATKOWA

  Podatnik może stracić możliwość opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej na mocy decyzji urzędu skarbowego gdy: poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej; prowadzi ...

Stawki karty podatkowej

Zasady obniżek O 80 % zniżki przysługuje podatnikowi prowadzącemu działalność w ramach części I tabeli, jeśli jest zatrudniany na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w innej firmie, 0 20 % zniżki ze względu na wiek (podatnik nabywa prawo do tej zniżki po ukończeniu 65 lat) lub inwalidztwo, 0 10 % zniżki na każdą osobę częściowo niezdolną do pracy ale pod warunkiem, że ta osoba nie pobiera renty lub z niej zrezygnowała oraz ...

KARTA PODATKOWA

Z kart podatkowej można przejść na zasady ogólne, lecz nie w ciągu roku podatkowego.

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju.

Europejska Karta Społeczna

Jednak w Karcie nie zostało wyjaśnione jak należy wyliczać poziom minimum socjalnego, a także wyszczególnione punkty Karty nie zostały zdefiniowane precyzyjnie. Polska podpisała Kartę Społeczną z chwilą przystąpienia do Rady Europy, co nastąpiło w 1991r.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ustalenie tekstu i podpisanie umowy

a) Przygotowanie tekstu umowy – opracowania i uzgadniania tekstu umów dwustronnych dokonuje się w drodze wymiany not lub w toku rokowań między zainteresowanymi państwami; dla zawarcia umowy wielostronnej zwoływane są konferencje z udziałem pełnomocników. Uzgadnianie tekstu umowy następuje w drodze...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ratyfikacja i wejście w życie

ratyfikacja jako sposób zabezpieczenia się monarchów w okresie feudalnym przez zaciąganiem zobowiązań przez swych pełnomocników (klauzula zastrzegająca, iż umowa będzie obowiązywała dopiero po ratyfikacji); w państwach konstytucyjnych ratyfikacja stała się instrumentem wpływania parlamentu na...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Przystąpienie do umowy

na skutek przystąpienia (akcesja) do umowy państwo , które nie brało udziału w procedurze zawierania umowy staje się strona umowy; możliwość przystąpienia przed wejściem umowy w życie;

art. 15 Konwencji wiedeńskiej „Zgada państwa na wiązanie się traktatem jest wyrażona przez...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Rejestracja i publikacja umów

102 Karty NZ nakłada na państwa członkowskie obowiązek rejestracji umów jednak bez sankcji nieważności w przypadku nie zarejestrowania.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Typowe klauzule występujące w umowach międzynarodowych

Klauzula wzajemności – traktowanie obywateli, osób prawnych, towarów itp. Układającej się drugiej strony w taki sam sposób, w jaki jej obywatele, osoby prawne itd. Są traktowani przez to państwo.

Klauzula narodowa – traktowanie obywateli itd. drugiej strony tak, jak traktuje własnych obywateli...

Ekstradycja przestępców - Procedura ekstradycyjna

Regulowana jest w drodze umownej. Najczęściej wniosek ekstradycyjny wraz z uzasadnieniem i dokumentacja przekazywany jest w drodze dyplomatycznej, choć coraz częściej komunikują się ze sobą ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalne. Ostatnia czynnością ekstradycyjną jest przekazanie...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Postanowienia Karty, Które wprawdzie nie stanowią szczegółowego katalogu praw człowieka, zawierają jednak i formułują zasadę ich poszanowania.