AKTYWA TRWAŁE NETTO

Wartością netto środków trwałych przeznaczonych do likwidacji lub wycofanych z obiegu jest cena sprzedaży netto, jeżeli jest niższa od wartości księgowej netto.

Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

Wartość zaktualizowana netto (NPV) przedsięwzięcia jest równa sumie zdyskontowanych przepływów gotówkowych (wpływów gotówkowych netto) w kolejnych latach jego funkcjonowania.

Gospodarka finansowa brutto i gospodarka finansowa netto

Formy netto: zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe, środki specjalne (zakład budżetowy rozlicza się z budżetem tylko kwotami netto, przychód- wydatki).

Produkt krajowy netto

Charakterystyka Produkt Krajowy Netto (PKN, ang. A zatem: Inwestycje netto = Inwestycje brutto - amortyzacja Inwestycje netto są uwzględniane przy obliczaniu PKN.

AKTYWA OBROTOWE NETTO

Aktywa bieżące są także utożsamiane z kapitałem obrotowym brutto, ta zaś część aktywów bieżących, która nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi, lecz kapitałem stałym (zobowiązania długoterminowe plus kapitały własne), jest nazywana kapitałem obrotowym netto bądź kapitałem pracującym.

WYNIK NETTO

Wygospodarowany przez jednostkę gospodarczą zysk netto jest przeznaczony w następnym roku do podziału. Poniesiona przez jednostkę gospodarczą strata netto powinna natomiast zostać pokryta.

BUDŻETOWANIE NETTO

Swoboda gospodarki finansowej jednostek powiązanych z budżetem netto oznacza zmniejszenie zakresu redystrybucji budżetowej i dyrektywności kontroli budżetowej.

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Występuje bowiem w prawie bilansowym zasada wyceny aktywów w takiej jednostce, zgodnie z którą wycena instrumentów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, produktów w toku i półproduktów następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Rentowność netto

Są nimi: - współczynnik rentowności majątku, - stopa zwrotu netto.

Cena sprzedaży netto

  Cena sprzedaży netto - możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku oraz powiększona o należną dotację przedmiotową; ceną sprzedaży jest również kurs giełdowy.

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI W WYNIKU NETTO

Oznaczają prawa do przyrostu aktywów netto (tj.

AKTYWA NETTO

Majątek czysty, w literaturze przedmiotu a.n. określa się jako majątek, który pozostaje po odjęciu od aktywów zobowiązań bieżących i długoterminowych. Tak liczony majątek jest nazywany majątkiem czystym (koncepcja modelu ewidencyjnego T. Pechego) i przybiera formy różnych funduszy lub kapitałów, w...

BUDŻETOWANIE NETTO

Oznacza przejęcie przez budżet jedynie wyników działalności danej jednostki. Są nim objęte jednostki, w których działalności występuje ścisłe powiązanie wydatków (rozchodów) z dochodami (przychodami), co ma miejsce zwłaszcza przy odpłatnym świadczeniu rzeczy lub usług. Na zasadach b.n. funkcjonują...

CENA SPRZEDAŻY NETTO

Możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena (wartość) sprzedaży składnika aktywów, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację...

MAJĄTEK OBROTOWY NETTO

Kapitał pracujący, stanowi różnicę między majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem ta część majątku obrotowego, która po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących pozostałaby w przedsiębiorstwie, stając się źródłem tworzenia nadwyżek finansowych. Alternatywnie m.o.n...

PRZYCHODY NETTO

Należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży skorygowane o podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz inne zmniejszenia i zwiększenia, tj. udzielone opusty, uznane reklamacje, korekty błędów, należne dopłaty, dotacje. Antonimem p.n. jest przychód brutto, ustalany jako iloczyn...

SKŁADKA NETTO

Jest to część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. S.n. jest zwykle tak kalkulowana, aby zawierała w sobie pewien margines bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia niespodziewanie wysokich odszkodowań i świadczeń. Ten...