PALETA, KONWENCJA, NATURA

Ale nie jest to argumentprzemawiający za tezą, jakoby pierwotne zielenie, „zgodnie z naturą" użytepigmenty, zmieniły z czasem swój kolor.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – czym jest cnota?

Cnota jest jedna i niepodzielna. Składają się na nią wprawdzie cnoty szczególne: mądrość, męstwo, wstrzemięźliwość i sprawiedliwość, ale pozostają one w nierozerwalnym związku wzajemnym. Można je mieć wszystkie albo żadnej. Cnota /arete/ jest jedynym dobrem ludzkim, podobnie jak jedynym złem...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - O Bogu jedynym (natura Boga)

Mówiąc o Bogu należy przede wszystkim pamiętać o jego transcendencji. To znaczy, że mówiąc o Bogu, mówimy o takiej rzeczywistości, o takim Kimś, kto jest zupełnie inny niż wszystko i wszyscy. Bóg jest tajemnicą, zamieszkuje światłość niedostępną. Bóg jako...

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę

Temat ten jest bardzo stary. Spotykamy go we wczesnych pismach chrześcijańskich. Stoimy tu w obecności niezwykłego bogactwa chrześcijańskiej intuicji wiary. Temat ten został podjęty na nowo przez Sob. Wat II (GS 22).

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

Obietnica ta pojawia się w Starym Testamencie ,jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwór­cę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w...

Historyczność i natura chrystofanii oraz ich wartość apologetyczna

Pusty grób jest znakiem, poszlaką Zmartwychwstania. Pomiędzy złożeniem Jezusa do grobu a Zesłaniem Ducha Świętego dokonała się jednak seria wydarzeń, którą pierwotny Kościół ujął w lapidarnym stwierdzeniu: „Pan pozwolił się zobaczyć”, „ukazał się”, „dał się widzieć” (ofthe) i to one stały...

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - NATURA TEORII NAUKOWYCH

Teorie musza być formułowane w sposób abstrakcyjny, czyli nie może dotyczyć jednostkowych zdarzeń ale ogólnych właściwości i procesów, możliwie ponadczasowych i uniwersalnych

Posługują się językiem zdyscyplinowanym, często matematycznym. Chcąc unikać wieloznaczności pojęć badacze...

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Natura teorii naukowych

• Teorie naukowe powinny być formułowane w sposób abstrakcyjny. Mają dotyczyć podstawowych czynników, które podejrzewamy o to, że są „siłą sprawczą” decydującą o swoistości obserwowanych przypadków, co pozwala na ustalenie mechanizmu zachodzenia obserwowanych zjawisk, a tym samym odpowiedzieć na...

Teoria cech R. Cattella - natura osobowości, pojęcie cechy i rodzaje (kategorie) cech

Osobowość jest tym, co pozwala przewidzieć co dana osoba zrobi w określonej sytuacji.

Celem badań wg Cattella będzie określenie praw co ludzie zrobią w różnych sytuacjach. Aby poznać osobowość, trzeba poznać układ sytuacji i podmiotu, poznać prawa, które rządzą tym układem. Dzięki poznaniu praw...

Natura działania pedagogicznego

Charakterystyczna struktura czynności zawodowych: nauczyciel nie posługuje się specyficznymi narzędziami np.: jak zegarmistrz. Ile dzieci tyle sposobów pracy z nimi, aby osiągnąć rezultat.

Warunki w których pracuje nauczyciel są labilne (zmienne). Praca nauczyciela jest podwójnie...

Martwa natura

Przedstawienie piast., gł. mai.,wszelkiego rodzaju przedmiotów, przeważnie użytkowych,często naczyń kuchennych i stołowych, owoców,kwiatów, zabitych - rzadziej żywych - zwierząt,broni, artykułów spożywczych, skomponowanych wgrupy dające możliwość efektownych zestawień koloryst.i gry świateł;...

Skażenie ludzkiej natury

Sformułowanie używane przez zwolenników kalwinizmu na wyrażenie poglądu, że istoty ludzkie wskutek popełnienia grzechu zostały w samej swojej istocie zepsute.

Zob. kalwinizm, upadek.

Jan Szkot Eriugena - System poznania w O podziale natury

Elementy systemu poznania pochodzą wedle Eriugeny z trzech źródeł: 1. Objawienia,które jest oczywiste i nie podlega dyskusji; 2. autorytetu Ojców - dyskusjajest tu dopuszczalna, lecz ostateczne słowo należy do rozumowania i trzebapodążać za poglądami Ojców, gdy są w zgodzie z rozumem; 3. filozofii -która...

POWRÓT DO NATURY

Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Naturalnej, adres redakcji:Warszawa, ul.

Sieć obszarów Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz część lub całość obszarów i obiektów objętych → formami ochrony przyrody.