STAN NATURY

W przeciwstawieniu do stanu —> łaski (2) mówi się o stanie „natury czystej" {natura pura); jest to stan hipotetyczny, w jakim mogłaby się znajdować ludzkość, gdyby rue została wyniesiona przez Boga do porządku nadprzyrodzonego.

Analogia bytowa jako podstawa poznania natury Boga

Jasne stało się, że owej natury nie można w żaden sposób zgłębić do końca, gdyż żaden intelekt nie może stać ponad Bogiem, co byłoby konieczne do całkowitego poznania Jego natury. Twierdzi, że skoro do niego dążymy to najwyraźniej posiadamy chociaż częściową znajomość tej natury.

“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Nie potrafimy zrozumieć naszej natury, nie potrafimy poznać siebie. Jedną z cech naszej natury jest drzemiąca w nas agresja i okrucieństwo.

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Prawo natury

Koncepcja prawno-naturalna mówi, że istnieją obiektywne prawa naturalne, podlega im cała rzeczywistość. Prawo natury znajduje zastosowanie w społecznych instytucjach koniecznych “ z natury”, górujących nad ludzkimi ustaleniami.

FILOZOFIA - NATURA

; stałość naturyczłowieka i jego zadań poznawczych (szukanie najgłębszeji najpewniejszej prawdy) gwarantuje więc „wieczystość"podstawowych zagadnień f. Its Nature, Methods and Basic Sources. Kekes, The Nature of Philosophy, Ox 1980; B.

Natura

W tym drugim znaczeniu nauka chrześcijańska mówi o jednej naturze Boga i o dwóch naturach (boskiej i ludzkiej) w Chrystusie. Zwolennicy Kalwina i niektórzy inni protestanci pesymistycznie kładli nacisk na sposób, w jaki grzech całkowicie zepsuł ludzką naturę (zob.

Ludzka Natura według Fromma: ma podstawie "Niech się stanie człowiek" (rozdział 3: "Ludzka natura a charakter").

• Jednostka reprezentuje rodzaj ludzki, jest jego specyficznym przykładem • Swoiste właściwości stanowią o wyjątkowości jednostki, a zarazem jednostka jest reprezentantem wszystkich cech rodzaju ludzkiego • Indywidualna osobowość jednostki została określona przez właściwości ludzkiej egzystencji wspólnej dla całego gatunku Biologiczna słabość człowieka: • Brak regulacji instynktownej w procesie adaptacji człowieka- to, co różni nas od ...

Poezja futurystyczna - Nie ma sprzeczności między naturą a cywilizacją

Metaforyka futurystyczna pokazywała, jak byty sztuczne ujaw-niają swe więzi z naturą, i jak natura usiłuje się odnaleźć w rzeczywistości cywilizacyjnej.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Czytanie natury

Neoklasyk w naturze dostrzegał projekt przyszłych dzieł kultury („Natura – to jest Rzym”– zapewniał w swym młodzieńczym wierszu Osip Mandelsztam), a kultura odsłaniała przednim swoje źródła naturalne.

HUGO GROCJUSZ – szkoła prawa natury

Prawo można więc podzielić na: prawo natury (ius naturale), które wywodzi się z nakazów rozumu i jest niezmienne prawo zależne od woli (ius voluntarium) prawo boskie (ius divinum) prawo ludzkie (ius humanum) prawo narodów (ius gentium) prawo cywilne (ius civile) Podział na prawo natury dał początek rozwoju szkole naturalistycznej.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

„Zresztą, w czym wszyscy stoicy są zgodni, jestem uległy prawom natury. A zatem życie szczęśliwe jest to życie zgodne z naturą człowieka.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura wolności

Pamiętaj zatem, że jeśli rzeczy służebne z natury zaczynasz uważać za wolne, a cudze za własne, sam się zaprzęgniesz w niewolę, będziesz rozwodził skargi i żale, doznawał niepokoju, miotał złożeczenia na bogów, jak i ludzi.

Stworzenie i pochodzenie człowieka. Natura człowieka

Natura człowieka. Jest wnioskiem teologicznym, leciało ludzkie jest czynnikiem integralnym i konstytutywnym natury ludzkiej.

MIĘDZY DOBREM A ZŁEM - rozważania o naturze ludzkiej na przykładzie wybranych utworów literackich

Co takiego jest w ludzkiej naturze, że pozwoliła na istnienie obozów koncentracyjnych? Ludzka natura, mimo że w swoim trzonie niezmienna, to jednak modyfikowana jest przez czas, w którym przyszło żyć człowiekowi, środowisko, w którym się obraca.

Stosunek ludzi do natury

Natura to, po pierwsze, przyroda ożywiona, a więc wszystkie zwierzęta i rośliny. Stosunek ludzi do natury przejawia się w wielu płaszczyznach ludzkiej egzystencji.

Czym się różni kultura od natury

element przepuszczania w drzwiach Kulturowy- obiekt zainteresowania socjologów ; kultura była na początku związana z rolnictwem, z uprawą roli czyli z wchodzeniem człowieka w naturę.

ZWIĄZEK KULTURY I NATURY

Makrostrukturalny poziom Koncepcja 3E redukcja- zmniejsza zużycie produktów i usług- ograniczenie zużycia surowców naturalnych ponowne użycia- powtórne wykorzystanie produktów i materiałów – ograniczenie zużycia produktów recykling- przetwarzanie Podnosi się kwestia rekultywacji rewitalizacji przestrzeni tworzenie sztucznych przestrzeni zielonych w miastach Green work – ...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – obojętność

Utylitaryści wychodząc z założenia, że ludzkość rządzona jest przez dwie naturalne siły, ‘dwóch zwierzchnich władców” - przykrości i przyjemności, uznali, że głoszona przez stoików obojętność na te odczucia, to wyraźny bunt przeciw naturze, zaś „wszelki wysiłek, jaki możemy zrobić, aby zrzucić z siebie to poddaństwo tylko go dowiedzie i potwierdzi.

Istnienie, natura i posłannictwo aniołów

Teologia nie zajmuje się naturą aniołów, ale ujmuje ich funkcjonalnie i uczy, że aniołowie nie wpływają na dzieje doczesne, ale tylko na dzieje zbawienia. Natura aniołów.