Narcyzm (psychologia)

We współczesnej psychiatrii narcyzm uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), chociaż w ICD-10 nie jest wyróżniony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza podchodzi do tego zagadnienia szerzej, mówiąc, że jest to stan psychiczny, polegający na skierowaniu libido do wewnątrz, wówczas ego staje się obiektem seksualnym. W tym sensie można wyróżnić dwa rodzaje narcyzmu: narcyzm...

Czytaj Dalej

Co to jest psychologia stosowana?

Po drugiej wojnie światowej zawód psychologa został ostatecznie zaakceptowany. W 1950 roku powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne, założone przez S. Błachowskiego, najpierw jako Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne. Pionie­rami psychologii w Polsce byli między innymi Jan Paweł Władysław Dawid...

Praktycznie zastosowanie elementów psychologii twórczości a edukacja szkolna

Tytułem wstępu… Praca ta traktuje o możliwościach adaptacji elementów psychologii twórczości w edukacji szkolnej. Czy jest to możliwe? Uważam, że tak i to też chcę poniżej przedstawić. Pracę podzieliłam na dwie części. Pierwsza dotyczy teorii z zakresu psychologii twórczości. Druga część pracy poświęcona jest zastosowaniu praktycznemu elementów teorii twórczości w edukacji. Rozdział I Problematyka twórczości w psychologii 1.1 Definicja procesu ...

Wprowadzenia do Psychologii

Behawioryzm

 

Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia.

Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike’a, Tolmana i Skinner’a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących...

Psychologia a antropologia

Psychologia wyrosła z filozofii, kiedyś była to psychologia filozoficzna. Psychologia doświadczalna wchodzi w skład nauk szczegółowych i bada te zjawiska, które można poznać doświadczalnie. Nie zajmuje się problemem duszy ludzkiej.

Psychologia racjonalna korzysta z badań psychologii doświadczalnej, ale...

JAK UTRZYMUJĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ TRADYCYJNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JAK POWSTAJĄ NOWE - Powstawanie nowych subdyscyplin a rozwój psychologii klinicznej

W przemianach psychologii klinicznej jednym z kluczowych zjawisk jest różnicowanie się obszaru zastosowań psychologii do rozwiązywania prob­lemów zdrowotnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jednostek i grup, w szczególności rodzin i grup formalnych (instytucji).

Klasycznym przykładem tego jest...

Relacje dydaktyki z innymi naukami społecznymi oraz dziedzinami pedagogiki

Nie tylko pedagogika zajmuje się sprawami wychowania, ale także nauki: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, polityczne, , ekonomiczne, historyczne oraz filozoficzne. Nauki te dawniej nazywano pomocniczymi, dziś są to nauki współdziałające z pedagogiką.

NAUKI BIOLOGICZNE dotyczą podstaw...

Psychologia religii

 

- przedmiot badań: związki religii z życiem psychicznym jednostki i grup ludzkich (początkowo przeważały badania religijności w aspekcie indywidualnym ale dziś jest psychologia tłumu itp...)

- badanie wpływu religii na psychikę i psychiki na wyobrażenia i zachowania religijne

- przeżycia religijne...

PSYCHIKA

 

PSYCHIKA (gr. psychikós = dotyczący duszy) ang. -psychism; fr. -psychisme, ~ psyche; nm. ~ Psychismus, ~ Psyche

Termin, który wyparł stopniowo w na­uce takie wcześniejsze określenia, jak „du­sza" czy „duch".

Słowo 'psychika' odnotowane zostało w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego...

"Dusza tłumu" wg Gustawa Le Bona - spojrzenie po 110 latach

Spis treści: 1. Gustaw Le Bon i historia polskich przekładów jego dzieła 3 2. Dziedziczność „duszy rasy” 3 3. Le Bon, a społeczeństwo masowe 3 4. Czy nastąpiło odnowienie cywilizacji? 4 5. Upadek dogmatów, a postęp cywilizacyjny 4 6. Czy strach przed masami może ustąpić? 5 7. Komunizm pierwotny i „rzeczywisty” 5 8. Jak dzięki barbarzyńcom upadł Zachód 5 9. Jak powstają przywódcy... 6 10. Czy ...

Psychologia ogólna - opracowanie do egzaminu

1. Psychologia jako nauka. Psychologię jako naukę zaczęto traktować dopiero w roku 1879. W tym roku w Lipsku powstało pierwsze laboratorium psychologiczne, założone przez Niemca Wundta. Psychologia wywodzi się z filozofii. Psychologia jako nauka jest wtedy nauką, kiedy może eksperymentalnie udowadniać swoje tezy. Musi mieć swój podmiot badań oraz specyficzny język, musi posiadać specyficzne metody a także prawa i prawidłowości. Psychologia jest to naukowe studium ...

Zagadnienia z psychologii.

Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych. Psychologia składa się z wielu działów: Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ogólna wiedzę. Teoretyczna dziedzina ...

Psychologia manipulacji - zagadnienia podstawowe

Najogólniejsze zagadnienia z psychologii manipulacji - jest to część pracy dyplomowej na ten temat, stąd bardzo ogólnikowy zarys tego zagadnienia. 1.3. Psychologia manipulacji Istnieje bardzo wiele technik wywierania wpływu na ludzi. Każda ma wiele odmian, które cały czas ewoluują, by dostosować się do panujących warunków. Manipulacja nie jest magią, nie jest wiedza niedostępną dla popspolitej jednostki.Wszelkie formy wpływu społecznego wykorzystują najprostsze ...

Psychologia

Psychologia 1. Przedmiot badań w Psychologii Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych. Psychologia składa się z wielu działów: Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ...

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne

I. Czym jest psychologia społeczna? Definicja psychologii społecznej: Jest to nauka badająca sposoby, w jakie na ludzkie myśli, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista lub wyobrażona obecność innych. Bezpośrednie próby wywarcia wpływu na zachowania ludzi stanowią główny przedmiot zainteresowań psychologii społecznej. Nie tylko nasze zachowanie lecz również nasze myśli i uczucia są spowodowane przez innych, wpływ społeczny przybiera wiele form. Nawet, kiedy ludzie nie są ...

Psychologia rozwojowa

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA Psychologia rozwojowa koncentruje się na 3 zadaniach: 1. OPIS np. jak rozwija się niemowlak w ciągu pierwszych 15 m-cy życia. 2. WYJAŚNIANIE Udzielanie odpowiedzi na pyt. Co powoduje akcelerację lub regresję rozwoju. 3. OPTYMALIZACJA Prawidłowe ustawienia rozwoju dzieci i młodzieży zależy od koncepcji filozoficznej (aktywna lub pasywna jednostka wymaga innych metod stymulacji; czy jednostka jest dobra czy zła) WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ...

Psychologia i wychowanie

Podstawowym zadaniem psychologii wychowania wobec praktyki wychowania jest informowanie o odkrytych przez psychologów faktach, prawidłowościach, podstawowych psychologicznych mechanizmach i sprawdzonych technikach ich wykorzystania, pozwalające na lepsze rozumienie zjawisk i procesów leżących u podstaw...

„Psychologia pracy”

 

Psychologia pracy zrodziła się na początku XX w. pod bezpośrednim wpływem konkretnych zamówień praktyków. Jednym z pierwszych jej osiągnięć było stworzenie testów psychologicznych do badania zdolności motorniczych i kierowców, a później także testów dla innych zawodów.

W okresie między pierwszą a...

PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

 

Carl Gustav Jung urodził się 26 lipca 1875 roku w Keßwil (kanton Turgowia) w Szwajcarii. Szkołę i studia medyczne ukończył Jung na Uniwersytecie Bazylejskim. Doktoryzował się na podstawie pracy O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych. Był psychiatrą, psychoanalitykiem , twórcą psychologii...

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

 

Reguła równowagi

    Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy...

Psychologia społeczna

 

Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych...