HAMBURG - naloty

Po tym nalocie minister uzbrojenia Albert *Speer poinformował Hitlera, że jeżeli sześć innych największych miast niemieckich stanie się celem podobnych nalotów, to załamie się produkcja zbrojeniowa.

BERLIN - naloty 1943 r.

Nie wszystkie przewidywania sprawdzi­ły się: Amerykanie nie przyjęli pro­pozycji atakowania Berlina, gdyż ponowny nalot na Schweinfurt w październiku przyniósł równie duże straty co pierwszy, ale brytyj­skie bombowce otrzymały nowy sy­stem nawigacyjny. Naloty były kontynu­owane w styczniu 1944 r.

BLITZ - naloty

niemieckie bombowce dokonały 14 nalotów na porty, 9 na rejony przemysłowe i 8 na Londyn. Od 19 lutego do 12 maja samoloty niemieckie atako­wały 46 razy Plymouth, Portsmouth,Bristol, Avonmouth, Swansea,Merseyside, Belfast, Clydeside,Hull, Sunderland i Newcastle,a tylko siedem nalotów doko­nano na dzielnice mieszkaniowe Londynu, Birmingham, Coventry i Nottingham.

ROTTERDAM - nalot 1940 r.

Rudolf Schmidt nie zdołał skontak­tować się na czas z dowództwem Luftflotte 2 i odwołać nalot. nalotu na Zagłębie Ruhry, co uważa się za po­czątek strategicznych nalotów na Niemcy.

SCHWEINFURT - naloty 1943 r.

W pierwszym nalocie pro­wadzonym 17 sierpnia 1943 r. Do drugiego nalotu 14 października 1943 r. Z tego względu wstrzy­mano dalsze naloty, uznając, że ce­le w Schweinfurcie są zbyt dobrze bronione.

SHELL HOUSE - nalot 1945 r.

Nalot przeprowadzono na żą­danie duńskiego ruchu oporu, który chciał uwolnić 38 bojowników wię­zionych na szóstym piętrze gmachu i zniszczyć dokumenty mogące pro­wadzić do dalszych aresztowań.

AMIENS - nalot

Nalot brytyjskich samolotów na wię­zienie w Amiens 18 lutego 1944 r.

BARI - nalot 1943 r.

celem nalotu niemieckich samolo­tów *Ju 88, które, zrzucając paski folii aluminiowej („Duppel"), za­kłóciły pracę alianckich radarów.

DREZNO - naloty 1945 r.

Ostatni nalot przeprowadziło 15 lutego 1100 bom­bowców amerykańskich.

FREISLER ROLAND (1893-1945) - prawnik

, gdy aliancka bomba trafiła w salę sądową, gdzie odbywała się rozprawa przeciwko Hannie Solf i jej córce, oskarżonym o udział w spisku przeciw Hitlerowi (oby­dwie przeżyły nalot i zostały zwolnione, ponieważ bomba zni­szczyła dowody).

PORTAL CHARLES (1893-1971) - generał dywizji

Przekonanie o skuteczności nocnych nalotów dywanowych doprowadziło go do konfliktu z dowództwem amery­kańskiego lotnictwa bombowego opo­wiadającym się za niszczeniem wy­branych obiektów w czasie nalotów dziennych.

Pamiętnik z powstania warszawskiego

Naloty nasi­lały się, trzeba było zejść do schronu. Z 9 na 10 września był pierwszy nalot Rosjan na niemieckie dziel­nice.

Przedstaw konflikty światowe

– początek nalotów NATO na Jugosławię, W efekcie których doszło do przejęcia kontroli w Kosowie przez międzynarodowe siły pokojowe. W wyniku nalotów zginęło ok.

Zespół krupu

Zespół krupu łączy; się ze zmniejszoną drożnością krtani w wyniku jej obrzęku, przekrwienia i skurczu, a czasem tworzenia się wysięku i nalotów.

ALAMEJN EL - bitwy 1942 r.

Celny ogień brytyjskiej artyleri i i silne naloty zatrzymały niemieckie i włoskie czołgi.

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Pre­mier Winston Churchill podjął decy­zję o odwetowym nalocie na Berlin. Po tak du­żych stratach intensywność nalotówwyraźnie zmalała, a na przełomiewrześnia i października Niemcy zre-zygowal i z misji dziennych i konty­nuowal i tylko ataki nocne.

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

opracował „Powietrzny plan poko­nania Japonii" i był inspiratorem strategicznych nalotów na miasta i zakłady przemysłowe tego kraju.

B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

w pobliżu północnego wybrzeża wyspy *Lu-zon 6 „Latających fortec" z 14 dy­wizjonu 19 grupy bombowej (19 Bomber Group) dokonało jako pierwsze nalotu na japońską flotę inwazyjną. 17 sierpnia jako pierwsze amery­kańskie samoloty dokonały nalotu na węzeł kolejowy w Rouen we Francji.

B-25 MITCHELL, North American - samolot

Najgłośniejszą akcją, w jakiej wzię­ły udział, był nalot na Tokio i dwa inne miasta japońskie, przeprowa­dzony 3 kwietnia 1942 r.

B-29 SUPERFORTRESS, Boeing („Superforteca") - samolot

B-29 zaczęły operować z baz na Marianach, a taktyka nalotów dywanowych sprawiła, że mogły w pełni wyko­rzystać swoją moc, pustosząc japoń­skie miasta i zakłady przemysłowe.