HAMBURG - naloty

Po tym nalocie minister uzbrojenia Albert *Speer poinformował Hitlera, że jeżeli sześć innych największych miast niemieckich stanie się celem podobnych nalotów, to załamie się produkcja zbrojeniowa.

BERLIN - naloty 1943 r.

Nie wszystkie przewidywania sprawdzi­ły się: Amerykanie nie przyjęli pro­pozycji atakowania Berlina, gdyż ponowny nalot na Schweinfurt w październiku przyniósł równie duże straty co pierwszy, ale brytyj­skie bombowce otrzymały nowy sy­stem nawigacyjny. Naloty były kontynu­owane w styczniu 1944 r.

BLITZ - naloty

niemieckie bombowce dokonały 14 nalotów na porty, 9 na rejony przemysłowe i 8 na Londyn. Od 19 lutego do 12 maja samoloty niemieckie atako­wały 46 razy Plymouth, Portsmouth,Bristol, Avonmouth, Swansea,Merseyside, Belfast, Clydeside,Hull, Sunderland i Newcastle,a tylko siedem nalotów doko­nano na dzielnice mieszkaniowe Londynu, Birmingham, Coventry i Nottingham.

ROTTERDAM - nalot 1940 r.

Rudolf Schmidt nie zdołał skontak­tować się na czas z dowództwem Luftflotte 2 i odwołać nalot. nalotu na Zagłębie Ruhry, co uważa się za po­czątek strategicznych nalotów na Niemcy.

SCHWEINFURT - naloty 1943 r.

W pierwszym nalocie pro­wadzonym 17 sierpnia 1943 r. Do drugiego nalotu 14 października 1943 r. Z tego względu wstrzy­mano dalsze naloty, uznając, że ce­le w Schweinfurcie są zbyt dobrze bronione.

SHELL HOUSE - nalot 1945 r.

Nalot przeprowadzono na żą­danie duńskiego ruchu oporu, który chciał uwolnić 38 bojowników wię­zionych na szóstym piętrze gmachu i zniszczyć dokumenty mogące pro­wadzić do dalszych aresztowań.

AMIENS - nalot

Nalot brytyjskich samolotów na wię­zienie w Amiens 18 lutego 1944 r.

BARI - nalot 1943 r.

celem nalotu niemieckich samolo­tów *Ju 88, które, zrzucając paski folii aluminiowej („Duppel"), za­kłóciły pracę alianckich radarów.

DREZNO - naloty 1945 r.

Ostatni nalot przeprowadziło 15 lutego 1100 bom­bowców amerykańskich.