Największe państwa świata

Czytaj Dalej

Politologia

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co oznacza ‘sztuka rządzenia państwem’. 2. Zakres i treść politologii Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia,

Podstawy politologii

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co oznacza ‘sztuka rządzenia państwem’. 2. Zakres i treść politologii Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia,

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 

Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa

I. Wstęp Arystoteles to jeden z dwóch, obok Platona (którego zresztą był uczniem), największych filozofów greckich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i równie spójny system filozoficzny, który bardzo silnie działał na filozofię i naukę europejską. Położył wielkie zasługi dla rozwoju nauk przyrodniczych i filozofii, tworząc pionierskie prace propagujące naukowe poznanie świata oraz rozwijając rygorystyczny system argumentacji logicznej. Arystoteles zajmował się ...

Finanse publiczne -wykłady

1.FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez związki publiczno-prawne wężej lub szerzej traktowane. Podstawowy przepis prawny: Ustawa o Fin. Publicznych z 1998 roku. 2.Do sektora finansów publicznych zalicza się: 1) Organy władzy publicznej, Organy administracji rządowej, Organy kontroli państw. i ochrony prawa, Sądy i trybunały, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 2) jednostki budżetowe,

Rachunkowość organów podatkowych, Kontrola gospodarki budżetowej

1. Rachunkowość organów podatkowych „Rachunkowość organu podatkowego jednostki samorządu terytorialnego stanowi uzupełnienie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jest prowadzona z wykorzystaniem niektórych kont syntetycznych planu kont jednostki samorządu terytorialnego, określonych odrębnymi przepisami. Obecnie są to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ...

Filozofia polityki.

Notatki opracowano na podstawie: Leo Strauss”Czym jest filozofia polityki? W: Sokratejskie pytania A. Sylwestrzak: Historia doktryn politycznych i prawnych R. Tokarczyk „Klasycy praw natury” E. Burke „Rozważania o rewolucji we Francji” I. Kant, „O porzekadle” A. Tocqueville „O demokracji i Ameryce” 1. Filozofia polityki 2. Dobry obywatel dobrego państwa 3. Trylogia ustrojów – Arystoteles 4. Państwo boże i państwo ziemskie – Augustyn ...

Typologia państwa wg Wojciecha Lamentowicza

1) Wg stopnia zewnętrznej suwerenności • Państwo w pełni suwerenne • Państwo częściowo zależne choś formalnie niepodległe • Państwa zależne 2) Wg stopnia cywilizacyjnego rozwoju • Rolnicze • Rolniczeo-przemysłowe • Niskouprzemysłowione • Wysokouprzemysłowione • Przemysłowe 3) Wg stopnia jednorodności etnicznej, narodowej • Państwa wieloetniczne o słabej więzi narodowej • Państwa wieloetniczne w których istnieje wiele grup narodowych o ...

Traktat Z Maastricht

Charakterystyka postanowień Traktatu z Maastricht z dnia 7.02.1992 r. oraz Deklaracji w sprawie obrony europejskiej podpisanej w Saint Malo w 1998 r. dotyczących WPZiB. W grudniu 1992 roku podczas szczytu w Maastricht podjęto decyzje, które stały się punktem zwrotnym w dziejach trzech Wspólnot. 7 lutego 1992 r. wszystkie państwa członkowskie podpisały Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. ze względu na przedłużający się proces modyfikacji.

Państwo

PAŃSTWO-jest całościową organizacją społeczeństwa, p.polityczne stosujące szyns, ingerujące w problemy społeczne, suwerenne, terytorialne, posiadające zespół organów posiadających specyficzne funkcje, przymuso. CECHY PAŃSTWA: a)jako organizacja polityczna-działalność społeczna związana ze sprawowaniem władzy, społeczny charakter władzy zauważalny: -działanie ma oparcie w społecznym systemie norm i wartości –proces jej realizacji pociąga łańcuszek ...

Naród

1.Definicja narodu Trwała wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej odrębności spośród innych narodów. Świadomość narodowa- deklaracja przynależności do jakiegoś narodu. Poczucie wspólnoty kształtuje się od dziecka, przez uczenie się języka narodowego, historii i literatury. Naród łączy dziedzictw kulturowe (np. stosunek do ważnych wydarzeń takich jak chrzest ...

Administracja a podstawowe problemy transformacji ustrojowej

Upadek realnego socjalizmu w Europie w 1989 r. był efektem skumulowanego oddziaływania wielu procesów. Niektóre z nich występowały od dość dawna - i to w skali całego bloku. Dotyczy to zwłaszcza strukturalnego kryzysu gospodarki socjalistycznej, która inaczej niż gospodarka rozwiniętych pańslw...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

Systematyka prawa

 

Prawo nie stanowi bezładnego nagromadzenia norm prawnych, lecz jest zbiorem ułożonych wg z góry przyjętych kryteriów, ma więc charakter systemu.

Systemem prawa nazywamy całokształt obowiązujących w państwie przepisów, z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie, oraz zespół zasadniczych idei...

WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW I JEJ PROBLEMY

Po rozpadzie ZSRR w dniu 8.12.1991 zaczęto zastanawiać się jak będzie Federacja Rosyjska oraz republiki b. ZSRR, były dwie możliwości:

a) rozwój demokratycznych państw o gospodarce wolnorynkowej

b) dążność do odbudowy Rosji imperialnej utrzymującej inne republiki b.ZSRR metodami odbiegającymi od...

POLITYKA BUDŻETOWA PAŃSTWA

 

Aby rząd w imieniu państwa realizował swoje cele, niezbędne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. W tym celu tworzony jest budżet państwa. Jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest on sporządzany...

Prawne i politologiczne rozumienie suwerenności w procesie integracji

SUWERENNOŚĆ:

Najbardziej kontrowersyjna kategoria zarówno w prawie międzynarodowym publicznym jak i w nauce o stosunkach międzynarodowych,

Różnej jej interpretacje stanowiły przyczynę wielu konfliktów międzynarodowych,

Na ogół określana jest takimi terminami: fikcja prawna, wytwór...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ ZA PANOWANIA JAGIELLONÓW

Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologię polityczną i siły z dążeniami Habsburgów, Francji, Moskwy i...

Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego

Spadek - ogół cywilnych, majątkowych praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej, czyli spadkodawcy, które z chwilą jej śmierci przechodzą w wyniku dziedziczenia na inne osoby, czyli spadkobierców Cesarstwo Rzymskie. Wielkie imperium, które w czasie swojej największej świetności (232 p.n.e.- 106 n.e.)...