Najazdy Normanów w Europie: geneza, przebieg i skutki

  –  bitwa pod Dublinem, rozbicie Duńczyków, odparcie Normanów *  konsolidacja Szkotów i Piktów przed najazdem normańskim – Kenneth Mc Alpin  -  980 r. – wymordowanie Normanów przez króla Etelreda II *  wzmożone najazdy *  1016 r.

Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

W walkach z nimi i w odpieraniu najazdów ze Skandynawii, Orkadów i Hebrydów, trwających przez cały wiek X, zaczęła się rodzić państwowość irlandzka.

SASÓW NAJAZDY ek. 205-369

Najazdy na Brytanię osiągnęły szczytowe nasilenie w 367, przy czym napady Sasów zbiegły się z zagonami Piktów z terenów obecnej Szko­cji i Szkotów (Irlandczyków) z zachodu. Najazdom Sasów sprzyjało wycofanie części wojsk rzymskich z Brytanii.

Ruś od schyłku X wieku do najazdów mongolskich

– rocznikarska Powieść lat dorocznych -  Załamanie rozwoju kulturalnego Rusi w wyniku najazdów mongolskich

DORÓW NAJAZDY ek. 1120-950 p.n.e.

W greckiej legendzie najazd Dorów określany jest jako „powrót Heraklidów", według tradycji bo­wiem wodzem pierwszego z trzech głów­nych plemion doryckich (Hylleis, Dymanes, Pamfyloj) był syn Heraklesa, Hylos.

IRLANDZKIE NAJAZDY NA BRYTANIĘ 395--405

Około 400 władca Gynedd, naj­bardziej na północ wysuniętego królestwa Walii, wypędził „Szkotów"; później najazdy ich były coraz rzadsze, aż wreszcie ustały.

MADZIARÓW NAJAZDY NA FRANCJĘ 907--954

W 954 znaleźli się na obrzeżach Cambrai, Laonu i Reims, wielki najazd Madziarów sięgnął wówczas od północno-wschodniej Francji na południe, poprzez Burgundię, przełęcz Św.

MADZIARÓW NAJAZDY NA NIEMCY 894--955.

Wiele z tych najazdów dotknęło Niemcy, zwłaszcza Sak­sonię i Turyngię w 908, Bawarię w 909 i 910 (w 909 ponieśli porażkę, w 910 odnieśli zwycięstwo pod Augsburgiem) i Alzację w 917.

MONGOLSKI NAJAZD NA EUROPĘ 1237--1242

Nie­spieszny podbój księstw ruskich (1237--1240) i pozyskanie tych obszarów dla Złotej Ordy (patrz mongolski najazd na Ruś drugi 1230-1240) zapoczątkowały euro­pejską wyprawę Mongołów.

WIKINGÓW NAJAZDY NA FRANCJĘ, PÓŹ­NIEJSZE 896-911

W 912 Rollon przyjął na chrzcie imię Robert i został pierwszym księciem Normandii, z której w 1066 wyruszył kolejny wielki najazd Normanów.

WIKINGÓW NAJAZDY NA RUŚ 825-907.

dokonywali najazdów na wybrzeże wschodniej części Morza Bałtyckiego. Korzystając z rzek, zarówno dla prowadzenia najazdów, jak i w celach hand­lowych, Rusowie przesuwali się na południe.

WIKINGÓW NAJAZDY ek. 800-ok. 1016

Patrz także pozostałe hasła dotyczące najazdów wikingów na Anglię, Francję, Irlandię i Ruś.

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660)

W takiej sytuacji spada na Polskę najazd szwedzki 1655-60.

Najazdy Normanów

Przyczyny najazdów: - w VII i VIII szybko wzrastało zaludnienie Skandynawii - niekorzystny klimat - brak dogodnych ziem pod uprawę - kształtowanie się państw plemiennych co ciągnęło za sobą walki, które dla jednego przynosiły wygnanie, a innego zmuszały do ucieczki - wierzenia i system społeczny wymagały od wodzów szczodrego wynagrodzenia służby wojennej, a bogactwo najłatwiej było zdobyć podczas wypraw łupieskich - postęp w budowie ...

Rozbicie dzielnicowe - Pierwszy najazd tatarski i jego następstwa

Zmiótł je najazd mongolskich ludów stepowych zwanych na zachodzie Tatarami. Pierwszy najazd tatarski miał daleko idące następstwa polityczne.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - NORMANOWIE I ICH NAJAZDY

Ten krótki sezon żeglarski ograniczał z konieczności zasiąg ich najazdów. Te bazy umożliwiły im rozszerzenie zasięgu najazdów, z czasem zaś doprowadziły do opanowania przez nich nawet najdalej położonych ziem.

DELHIJSKIEGO SUŁTANATU NAJAZDY NA POŁUDNIOWE INDIE 1307-1313.

W 1313 władca Dewagiri nie zapłacił daniny, podobnie w 1323 wódz Kaketejów; pierwszy naraził się na następny najazd z Delhi i został stracony (1313), drugi - na podobne działania przeprowadzone z Ma-duraju.

FENIAŃSKIE NAJAZDY 1866, 1870

Na­stępny najazd nastąpił tydzień później, z Ver-montu na teren wschodniej Kanady (Quebec).

HUNÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYM­SKIE 375-454

In­teresował się głównie łupieniem bogatego cesarstwa rzymskiego; już w 434 Hunowie dowiedzieli się, że mogą otrzymać złoto, gdyż ich wodzowie zawarli umowę z Kon­stantynopolem (Stambuł), na mocy której otrzymywali 700 funtów złota rocznie w za­mian za zaniechanie najazdów.

MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

W odróżnieniu od najazdów na Persję, Chiny i Europę do wypraw Mongo­łów do Indii dochodziło dość przypadkowo. Pierwszy najazd nastąpił przy okazji MON-GOLSKO-PERSKIEJ WOJNY.