Nadwyżka

Czytaj Dalej

Nadwyżka

Charakterystyka

Nadwyżka jest, mówiąc najogólniej, sytuacją na rynku danego dobra lub usługi, kiedy bieżące ceny rynkowe różnią się od ceny równowagi. Termin ten jest powszechnie stosowany w ekonomii w odniesieniu do nadwyżki popytu oraz nadwyżki podaży, więc na tym przykładzie będzie go...

Nadwyżka budżetowa w JST

Charakterystyka

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego pod koniec okresu budżetowego dokonywane jest porównywanie strumieni dochodów i wydatków. Powstałe w taki sposób saldo budżetu określane jest mianem nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetowego.

Nadwyżka budżetowa jest jednym z...

Deficyt i nadwyżka budżetowa

Deficyt budżetowy jest to różnica miedzy planowanymi wydatkami a możliwymi do osiągnięcia dochodami z tradycyjnych bezzwrotnych źródeł, różnice stanowi deficyt budżetowy który finansowany jest najczęściej ze źródeł o charakterze zwrotnym tak zwanego kredytu i pożyczek a także w formie emisji...

Nadwyżka budżetowa w Norwegii

Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata; jest też siódmym na świecie producentem ropy naftowej (produkuje jej 3.142 tyś baryłek dziennie). To jest jedną z przyczyn olbrzymiej nadwyżki budżetowej tego państwa. Nadwyżka budżetowa wynosi 230 miliardów koron, a wpływy z eksploatacji pól naftowych wynoszą niemal miliard koron dziennie. Kolejną przyczyną są drakońskie podatki pośrednie, dzięki którym Norwegia ma np. najdroższą w Europie benzynę i wysokie ceny ...

Wskaż na relacje pomiędzy nadwyżką a zyskiem oraz jego składnikami

Składniki zysku: zysk dla właścicieli oraz zysk dla pracowników są elementami nadwyżki. Dopiero wówczas, gdy pewną nadwyżkę wypracujemy, możemy uzyskać zysk. Nadwyżkę pomniejszamy o podatki i zobowiązania finansowe, oddzielamy część przeznaczoną na akumulację i uzyskujemy zysk do podziału między...

Wyjaśnij znaczenie pojęć: równowaga rynkowa, niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa

 

Równowaga rynkowa – stan, gdy cena zrównuje popyt z podażą, czyli cena odpowiada takiej sytuacji, gdy krzywe popytu i podaży się przecinają (cena równowagi);

>

>

Metody równoważenia bilansu - nadwyżka kapitałowa

 

Jak już wspomnieliśmy bilans płatniczy musi być zrównoważony. W przypadku Polski jego deficytową cześć (którą stanowią zazwyczaj obroty bieżące) pokrywa wysoka nadwyżka kapitałowa. Składają się na nią inwestycje zagraniczne w prywatyzowane zakłady i budowę nowych oraz zakupy polskich papierów...

Podaj definicję nadwyżki budżetowej

Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.

Co to jest nadwyżka konsumenta?

 

Nadwyżka konsumenta to korzyść netto, jaką konsument uzyskuje z nabycia danego dobra.

Oblicza się ją jako różnicę między użytecznością całkowitą osiąganą z danej ilości dobra X, a wydatkiem poniesionym na zakupienie tej ilości dobra X.

Obszary NADWYŻEK i NIEDOBORÓW ŻYWNOŚCI na Ziemi

Na świecie na podstawie stopnia zaspokojenia głodu wyróżniono 4 główne systemy żywnościowe:

a) OBFITY – powyżej 3000 kcal/osobę;

b) NORMALNY - 2500-3000 kcal/osobę;

c) NIEDOSTATECZNY - 2000-2500 kcal/osobę;

d) GŁODOWY – poniżej 2000 kcal/osobę;

Do grupy a) należą państwa wysoko rozwinięte...

Obszary nadwyżek i niedoboru żywności na świecie

Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych. Najważniejszą jest FAO, czyli Organizacja narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Z uzyskanych danych wynika, że nie we wszystkich obszarach świata stan wyżywienia ludności jest zadowalający.

Za...

Ceny minimalne a nadwyżka

Sens wyznaczenia cen minimalnych sprowadza się do podwyższenia cen uzyskiwanych przez dostawców. Jednym z przykładów jest płaca minimalna obowiązująca w całym kraju.

Np. ceny masła w UE są na poziomie wyższym od ceny równowagi wolnorynkowej w następstwie stosowania wspólnej polityki rolnej...

Czym jest budżet, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa. Procedura uchwalania

 

Procedura budżetowa jest odmianą postępowania przy przyjmowaniu ustawy, a zatem projekt po trzech czytaniach i pracy w komisjach jest przyjmowany zwykłą większością głosów i wędruje do Senatu, który może wprowadzić do niego poprawki podlegające zatwierdzeniu Sejmu. Inicjatywa w tym wypadku należy...

Prawo nadwyżek mniej niż proporcjonalnych

Prawidłowość, wg której w miaręwprowadzania do gleby wzrastających dawek jakiegoś skł. pok. plony zwiększają się w coraz mniejszym stopniu.