Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe

Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe

Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w latach 1997-2002 Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – formacja specjalnego przeznaczenia, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych. W czasach Polski Ludowej były to jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego, kontynuowały działalność KBW. W początkowym okresie stanu wojennego w Polsce...

Czytaj Dalej

Kompetencje finansowe organów lokalnych

o finansach publicznych określa budżet jednostki samorządu terytorialnego jako roczny plan obejmujący: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej jednostki; przychody i wydatki: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego.

Notatka z lektury "Wychowanie moralne w zespole" Heliodor Muszyński

Rozwinięcie najbardziej demokratycznej struktury wewnętrznej zespołu Modyfikowanie struktury zespołu może następować poprzez:  przydzielenie lub pozbawienie określonych ról społecznych w zespole  modyfikowanie kryteriów oceny postępowania  kształtowanie opinii zespołu  modyfikowanie celów zespołu  indywidualny wpływ wychowawcy na pozycję poszczególnych jednostek w zespole Wychowawcze oddziaływanie na system norm i opinii ...

Duszpasterstwo wojskowe w świetle przepisów obowiązujących

Do Ludu Bożego związanego z wojskiem polskim należą katoliccy żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, mieszkający w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, w czasie pełnienia służby, pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową, uczniowie szkół ...

Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji

Wspomina się również o tym, iż alienacja jednostki może być efektem wadliwego przebiegu procesu socjalizacji, który generuje wysoki poziom niepokoju jednostki, słabe poczucie własnego "ja", niski poziom rozwoju poznawczego.

Marketing terytorialny w samorządach terytorialnych z uwzględnieniem interaktywnych baz danych.

Obejmują one czynniki kształtujące środowisko otaczające organizację, a więc w naszym przypadku: źródła wewnętrzne sąsiednich jednostek samorządowych, dane o trendach rozwoju gospodarki, prognozy demograficzne w skali krajowej i kierunki postępu technologicznego.

Wykłady z rachunkowości

z punktu widzenia czasu: - zasoby trwałe - zasoby obrotowe (wspólną cechą jest ciągłe krążenie wynikające z zamiany postaci w jakiej one występują) Źródła finansowania wykazują, że każda jednostka jest wyposażona w zasoby w określonej wartości i na określonych warunkach: - kapitały (fundusze własne), które stanowią równowartość wkładu właściciela - środki finansowe na określony czas (zobowiązania stanowiące zadłużenie jednostki wobec ...

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

· W procesie socjalizacji dziecko nabywa umiejętności posługiwania się tymi kodami, każda jednostka potrafi posługiwać się kodem ograniczonym ale nie każda potrafi posługiwać się kodem rozwiniętym bo to zależy jakim kodem posługują się rodzice · Kod ograniczony – ograniczony zasób słów, zdania proste, nie zawsze zbudowane poprawnie, niski poziom myślenia abstrakcyjnego · Kod rozwinięty bogaty zasób słów, bogactwo różnych form, zdolność myślenia na ...

Wstep do socjologii - sciąga

Podział pracy polegający na wykonywaniu przez jednostki dokładnie wyznaczonych zadań prowadzi do rozwoju szczególnej biegłości jednostek w pracy co wzmaga skuteczność organizacji jako całości.

Socjologia ogólna

- człowiek nie jest czymś danym, gotowym ostatecznie określonym - jednostka tworzy różne rodzaje i formy życia zbiorowego Jednostka a społeczeństwo: - teorie linearne (jeden stały kierunek rozwoju ludzkich dziejów, polegający na realizowaniu coraz większej wolności jednostki lub odwrotnie) - teorie cykliczne (dzieje ludzkie polegają na zmiennym, powtarzającym się przechodzeniu społeczeństw ze stanów indywidualizmu do stanów kolektywizmu,

Socjologia ogólna

- człowiek nie jest czymś danym, gotowym ostatecznie określonym - jednostka tworzy różne rodzaje i formy życia zbiorowego Jednostka a społeczeństwo: - teorie linearne (jeden stały kierunek rozwoju ludzkich dziejów, polegający na realizowaniu coraz większej wolności jednostki lub odwrotnie) - teorie cykliczne (dzieje ludzkie polegają na zmiennym, powtarzającym się przechodzeniu społeczeństw ze stanów indywidualizmu do stanów kolektywizmu,

Wstęp do „Solaris”

Solaris przejęła „z dobrodziejstwem inwentarza” jej nieznośną retoryczność i swoistą koncepcję jednostki.

Wprowadzenia do Psychologii

Wprawdzie są one czasem pożyteczne dla jednostki, ale jednocześnie narażają ją na śmieszność. Najważniejszą właściwością jednostki jest umiejętność generowania informacji oraz wiedzy.

Przychody i koszty

Koszt może wyrażać się jako iloczyn ceny i zużycia czynnika produkcji: K=p*Q gdzie: K - koszt zużycia czynnika produkcji p - cena jednostkowa czynnika produkcji Q - zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych W kosztach oznaczone jest zużycie różnorodnych czynników związanych z normalną działalnością przedsiębiorstwa.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje wojskowe

przypadek działania jednostek wojskowych, żołnierzy i oficerów w charakterze organu zewnętrznego (wszelkie zorganizowane siły zbrojne, jednostki powietrzne, lądowe lub morskie przebywające poza granicami swego kraju); okręty wojenne posiadają immunitet będąc poza swoimi wodami od jurysdykcji miejscowej.

Istota misji wojskowych

Pojęcie „misje wojskowe" używane jest w nauce i praktyce międzynarodowej w celu określenia szeregu różniących się między sobą przypadków działania jednostek wojskowych, żołnierzy i oficerów w charakterze organu zewnętrznego państwa

„Poza zasadą przyjemności” - Jednostka w zbiorowości – zachowania

I tak jednostka , która przez pewien czas jest elementem aktywnej masy, wkrótce – pod wpływem jakiejś emancypacji tej masy – popada w osobliwy stan wielce zbliżony do tego, w którym znajduje się człowiek uśpiony przez hipnotyzera.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Konformizm (Asch)

Wnioski:Niezależność i uległość jednostki wobec grupy nie są jednakowe w każdych warunkach lecz zależą od następujących głównych czynników: od stopnia jasności zadania, od charakteru sił grupowych, od wielkości grupy, od osobowości jednostki, od składu grupy, grupa skuteczniej skłania do konformizmu jeśli: składa się ze specjalistów, z osób znaczących dla osoby ...

POSTAWA ZBIOROWOŚCI. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA GRUPY NA JEDNOSTKI

Jest to proces wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społ. Przystępując do gry jednostka wchodzi w układ społ.

Przyczyny polityczne, wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej

Zachodni sprzymierzeńcy Polski mimo usilnych nalegań przekazywanych im kanałami dyplomatycznymi i za pośrednictwem polskiej misji wojskowej w Londynie nie wywiązali się ze swoich zobowiązań natury wojskowej.

Powstanie i działalność Rządu Polskiego na emigracji

Mikiel), rozbudowano marynarkę i jednostki wojskowe, które odnosiły wielkie sukcesy (np. zmniejszono racje żywności dla jednostek i ustanowiono, że Litwini, Białorusini i Żydzi nie mogli wstępować do armii polskiej, tylko do rosyjskiej.