Nadleśnictwo Krasiczyn

Nadleśnictwo Krasiczyn – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa RDLP w Krośnie, z siedzibą w Przemyślu. Nadleśnictwo Krasiczyn zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 16098,08 ha, położonymi na obszarze Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego.

Czytaj Dalej

Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

Podstawowymi formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i podlegające ochronie prawnej, wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz drzewa doborowe. Opracowany w 1993 r. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew...

Narwiański Park Narodowy - Użytki ekologiczne

Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę. Wyspy leżą w granicach gmin Ruciane Nida, Mikołajki, Pisz, znajdują...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza...

KRASICZYN

Wieś nad Sanem, na Podgórzu Dynowskim, w woj. przemyskim, do 1540 Sliwnica; nazwa zmieniona po przejęciu wsi wraz z okolicznymi dobrami przez Krasickich.

Zamek renesansowo-manierystyczny, rozpoczęty pod koniec XVI w. przez Stanisława Krasickiego, ukończony w 1618 przez jego syna, Marcina, przy udziale...

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

POLAN - rzeźba powstała dla...

HENRYK JAN DOMINIAK artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - WYSTAWY 2012

Henryk Jan Dominiak ur. 22.02.1960 w miejscowości Jugów powiat Nowa Ruda - artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki w Tychach. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Wojskowej. W roku 2000 złożył egzaminy z przygotowania zawodowego z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał prawo używania tytułu...

HAJNÓWKA

Miasto, parafia kat. w dekanacie BielskPodlaski, należącym do apost. administratora diec. w —> Drohiczynien. Bugiem (od 1991 diecezja), oraz parafia i dekanatprawosł. w warszawsko-bielskiej diecezji prawosławnej. WXVIII w. na zach. krańcu Puszczy Białowieskiej, wchodzącymw skład dóbr książąt litew., a...

Renesans

dziedzińcem wgwzoru Wawelu: Niepołomice, Baranów, Krasiczyn,Wiśnicz) i mieszczańska (ratusze w Poznaniu,Tarnowie, Sandomierzu, Zamościu; kamienice wZamościu, Kazimierzu, Gdańsku i in.

Gospodarka a środowisko - wykład

1.POJECIE ŚRODOWISKA I OCHRONY ŚRODOWISKA: ŚRODOWISKO: system złożony, obejmujący elementy naturalne (przyrodnicze) oraz sztuczne, powstałe w wyniku działalności człowieka (antropogeniczne). Naturalne środowisko podlega ciągłym przemianom pod wpływem zarówno oddziaływania człowieka jak i sił przyrody. Wszystkie elementy środowiska geograficznego są ze sobą ściśle powiązane. Stan środowiska geograficznego jest wynikiem ciągłych przemian zachodzących pod wpływem ...

Marketing terytorialny w samorządach terytorialnych z uwzględnieniem interaktywnych baz danych.

Termin samorząd terytorialny rozumiany jest jako obligatoryjny związek mieszkańców danego terytorium, wspólnie zajmujących się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym. Patrząc na ten termin z perspektywy władz całego państwa, samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanych działań administracji publicznej, prowadzonych na podstawie właściwych ustaw przez miejscowe, niezawisłe organy. Z kolei samorząd lokalny utożsamiany jest z samorządem podstawowej jednostki ...

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. nr 56. poz. 679. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, czyli przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, albo wpisany do rejestru zabytków. Do lasów należy także grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod ...

ekologia - bory Tucholski - opis parku

Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w północno-środkowej części kraju, w województwie pomorskim, powiat Chojnicki, w największym w Polsce kompleksie leśnym: Borach Tucholskich. Park Narodowy „ Bory Tucholskie ” jest ważnym uzupełnieniem sieci obszarów objętych najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie w Borach Tucholskich parku narodowego ma na celu ...

Parki narodowe, ochrona przyrody w Polsce

park narodowy, względnie duży obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność człowieka, powołany w celu ochrony terenów najcenniejszych pod względem przyr. i krajobrazowym; najstarszym parkiem narodowym na świecie jest zał. 1872 Park Narodowy Yellowstone (USA), największym parkiem narodowym, o pow. 70 mln ha, jest park obejmujący pn.-wsch. część Grenlandii; w Polsce na obszarach powyżej 1000 ha; całkowita powierzchnia ...

Opłaty miejscowe i podatki lokalne

Podatek rolny. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Podatek obciąża osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstw rolnych powyżej 1 ha ziemi. Wysokość płaconego podatku zależy od siły dochodowej ziemi, co ustala się poprzez ...

Podatek Leśny

Podatek leśny Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: - właściciel, - posiadacz samoistny, - użytkownik wieczysty, - w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu ...

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

Spis treści Streszczenie Charakterystyka Zakładu Opis produktu Rynek i działania rynkowe Proces produkcyjny Zarządzanie i personel Analiza finansowa Czynniki ryzyka i opłacalności Streszczenie Niniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy. Jest zatem elementem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. Idea poszerzenia wyniku dokonania analizy dotychczasowej produkcji drewna „kopalniakowego” pod ...

Plan ochrony Buczyny Szprotawskiej

„PLAN OCHRONY BUCZYNY SZPROTAWSKIEJ” Buczyna Szprotawska o powierzchni 152 ha to jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrody województwa lubuskiego. Położona w Borach Dolnośląskich jest między Szprotawą a Przemkowem. Obejmuje część kompleksu starego ok. 160-letniego lasu bukowego, tworzącego wyspę siedlisk lasowych wśród młodszych, sosnowych drzewostanów porastających uboższe siedliska. Las bukowy ma charakter zbliżony do naturalnego. Zachodzą w nim procesy ...

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Poza tym liczne zabytkowe pałace i zamki pochodzą z czasów renesansu (Baranów, Niepołomice, Brzeg, Krasiczyn).

Sowa puchacz

Puchacz Bubo bubo Systematyka Królestwo: Zwierząt Typ: Strunowce Klasa: Ptaki Rząd: Sowy Rodzina: Puszczykowate Rodzaj: Bubo Gatunek: Bubo Nazwa systematyczna Puchacz Bubo bubo L. Morfologia gatunku Puchacz jest pięknie ubarwionym ptakiem: na jasnobrązowych piórach ma ciemniejsze plamki i bardzo delikatne, poprzeczne prążki. Pęczki piór sterczące na dużej, okrągłej głowie wyglądają jak pierzaste uszy. Wokół ogromnych oczu o ...