Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Czytaj Dalej

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy; 2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; 3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; 4) ...

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA jest niezależny od nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości. oraz niektóre inne postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny

NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

W świetle nowych regulacji sądami administracyjnymi są: Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

Postępowanie rozpoznawcze jest podstawowym stadium postępowania sądowoadministracyjnego. W stadium tym sąd rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną.

Sąd rozpoznaje na podstawie akt sprawy, a wyjątek dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy organ wykonujący AP nie przesłał akt sprawy. W takim przypadku na...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

Podstawowa formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa. Wynika to z konstytucyjnej zasady jawności że posiedzenia sądowe są jawne oraz że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy.

Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzane w trybie zwykłym a zatem na rozprawie, ale też jest dopuszczalne...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

Nieważność postępowania zachodzi: jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna; jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany; jeżeli  w sprawie toczy się postępowania wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już osądzona; jeżeli skład sądu ...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną: na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego postępowanie w sprawie; jeżeli skarga jest oparta na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a strona która wniosła skargę kasacyjną, zrzekła się rozprawy, pozostałe zaś strony, w terminie 14 ...

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Druga cecha charakterystyczna jest to, że ich celem bezpośrednim jest doprowadzenia do kasacji lub reformacji rozstrzygnięcia administracyjnego.

Moc prawna skargi do sądu administracyjnego

Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi szczegółowo reguluje wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, przyznając w tym zakresie właściwość organowi, a następnie po przekazaniu skargi sądowi: w razie wniesienia skargi na decyzje lub postanowienie – organ, który wydał decyzje lub postanowienie, może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego ich wykonanie w całości lub części, chyba że zachodzą przesłanki, od ...

Orzeczenia sądów administracyjnych

Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach postępowania w zależności od tego, co jest przedmiotem ich rozstrzygnięcia a zatem będą to orzeczenia dotyczące: 1)toku postępowania, np.

Organy wewnętrzne sądów administracyjnych i ich kompetencje

Organami WSA są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne, oraz kolegium wojewódzkiego sądu adm.

Prezes WSA kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności adm. sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie. W zakresie adm. sądowej jest organem podległym Prezesowi NSA. Prezesa WSA zastępuje...

Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych

Dla zapewnienia skuteczności orzecznictwa sądów administracyjnych ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyjmuje następujące gwarancje: 1.

Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe.

Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Natomiast gdy ustali że sprawa należy do właściwości innego sądu administracyjnego, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu; skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy – np.

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna.

Środki odwoławcze od postanowień sądów administracyjnych

Zażalenie służy na postanowienia, których przedmiotem jest: Przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; Wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; ...

Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.