Nabycie

Czytaj Dalej

Własność (pojęcie, nabycie, współwłasność, ochrona własności)

), nabyciu z mocy samego prawa (zasiedzenie oraz dalsze szczególne przypadki), nabyciu z mocy orzeczenia sądowego (chociażby orzeczenie o zniesieniu współwłasności) oraz innych przypadkach nabycia (utraty) własności.

Nabycie firmy

Oczywiście zwiększyć rozmiar firmy moż­na nie tylko poprzez nabycie, ale także poprzez inwestycje w wewnę­trzny wzrost. Budowa nowej części przedsiębiorstwa, instalacja maszyn i urządzeń, szkolenie personelu, wymagają jednak czasu, a nabycie pozwala firmie dysponować nową częścią od razu.

Nabycie posiadania

Wyjątkowo uznano objawienia animus mogło nastąpić przez prokuratora, opiekuna, a nawet niewolnika tylko w przypadku nabycia rzeczy na podstawie czynności prawnej, na tylko na rzecz peculium (pan stawał się posiadaczem bez swej wiedzy – nabywając corpus posiadania także przez niewolnika), w odniesieniu do dóbr nabytych poza pekuliarnej pan musiał wyrazić zgodę na nabycie posiadania przez wyrażenie animus.

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej: - przetworzenie (art.

Nabycie prawa pierwotne i pochodne

Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia.

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

W drodze oświadczenia osoby uprawnionej i przyjęcia tego oświadczenia przez właściwy organ: nabycie obywatelstwa polskiego w drodze oświadczenia woli następuje w uproszczonym trybie i odnosi się do określonej kategorii osób: a) Tych, które posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je przez zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem, b) Osób, które spełniły warunki do nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa, lecz nie nabyły go w ...

Nabycie translatywne i konstytuwne

KONSTYTUTYWNE – polega na uzyskaniu przez nabywcę prawa nieistniejącego poprzednio, inaczej mówiąc prawo nabywane powstaje dopiero w chwili nabycia, będzie to nabycie własności ruchomej rzeczy niczyjej w następstwie jej zawłaszczenia lub nabycie ograniczonego prawa rzeczowego w trybie jego ustanowienia przez właściciela obciążonej rzeczy.

Obywatelstwo - Nabycie i utrata obywatelstwa

Obywatelstwo można utracić przez nabycie obcego obywatelstwa, zwolnienie z dotychczasowego na prośbę zainteresowanego, niekiedy przez zamążpójście, wstąpienie do służby wojskowej lub państwowej obcego kraju, odmowę spełnienia obowiązku służby wojskowej oraz pozbawienie.

Nabycie ogólne i nabycie szczególne

Sukcesja uniwersalna dopuszczalna jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie (Nabycie spadku lub udziału w nim na podstawie umowy ze spadkobiercą) NABYCIE SZCZEGÓLNE – (SUKCESJA SYNGULARNA_ Polega na nabyciu indywidualnie oznaczonego prawa lub praw (nabycie własności oznaczonej rzeczy)

Podaj warunki nabycia własności przez zasiedzenie

Zasiedzenie- to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to nabycie na skutek upływu czasu.

Nabycie pierwotne prawa własności

Do pierwotnych sposobów nabycia własności zaliczamy: = nabycie ruchomej rzeczy niczyjej = wyprodukowanie nowej rzeczy = nabycie pożytków naturalnych = zasiedzenie – polega na nabyciu prawa rzeczowego na długotrwałe wykonywanie tego prawa przez osoby nieuprawnione.

Nabycie i utrata terytorium państwowego

Prawo międzynarodowe mówi nam, w jaki sposób między państwami dochodzi do nabycia terytorium, natomiast prawo wewnętrzne wyjaśnia, jakie organy i poprzez jakie działania mogą dokonać zmian terytorialnych. Sposoby nabycia terytorium.

Procedura nabycia członkostwa w UE – ogólna charakterystyka

W związku z brakiem wyraźnego wyposażenia Unii przez TUE w osobowość prawną, a co za tym idzie – nieustaloną zdolnością UE do zawierania umów międzynarodowych, traktat akcesyjny, regulujący warunki nabycia członkostwa przez nowe państwo, jest również zawierany z dotychczasowymi państwami członkowskimi.

Nabycie i utrata posiadania

PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie nabycia, przez dotychczasowego posiadacza na inną osobę.

Sposoby nabycia i utraty własności

Utrata prawa własności NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli właściciela NABYCIE POCHODNE – utrata jest związana z oświadczeniem woli właściciela a) utrata prawa własności według oświadczenie woli właściciela – dokonanie czynności prawnej o przeniesienie prawa własności b) przeciwko woli właściciela – rzecz jest niszczona, zgubiona, skradziona

Pochodne sposoby nabycia prawa własności

Do pochodnych sposobów nabycia własności należały: mancypacja (mancipatio) in iure cessio tradycja (traditio)

Nabycie własności na pożytkach

Te pierwotne nabycia własności odróżnić należy od pochodnego nabycia własności na owocach przez dzierżawcę, który otrzymywał zgodę na ich przywłaszczenie od wydzierżawiającego przez swego rodzaju tradycję.

NABYCIE I UTRATA TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

b) pochodne - jeśli państwo nabywa terytorium, które do czasu nabycia należało do innego państwa; nabycie pochodne terytorium przez jedno państwo jest więc utratą terytorium dla państwa drugiego Cesja - polega na odstąpieniu przez jedno państwo części swego terytorium drugiemu państwu na podstawie umowy międzynarodowej; jest to przeniesienie suwerenności terytorialnej.

Nabycie pochodne prawa własności

Nabywca uzyskuje prawo własności w takich samych granicach w jakich przysługiwało ono zbywcy ponadto z istoty nabycia prawa pochodnego, płynie zasada, że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada. Podstawowa forma nabycia pochodnego – czynność prawna, kupno – sprzedaż, testament, darowizna.

Pojęcie urlopu wypoczynkowego. Nabycie prawa do urlopu

Nabycie prawa do urlopu dodatkowego uzależnione jest od osiągnięcia stażu określonej pracy, wykonywanej w warunkach uznawanych za uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.