Nabój .22 Extra Long

.22 Extra Long – pochodzący z XIX wieku karabinowy nabój bocznego zapłonu. Powstał przez wyposażenie naboju .22 Short w dłuższą łuskę zawierającą silniejszy ładunek prochowy. Wyparty z użycia w 30. XX wieku przez zbliżony konstrukcyjnie nabój .22 Long Rifle.

Czytaj Dalej

EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PRAWOSŁAWNA

W Kościele prawosławnym e., pojmowana w perspektywie pneumatologicznej, eklezjalnej, eschat, i kosmicznej, stanowi ośrodek sakramentalnego kultu, duchowości i życia chrześcijańskiego.

A. DZIEJE PROBLEMATYKI — Ojcowie gr., choć nie stworzyli odrębnego traktatu o e., to jednak określali ją jako misterium...

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ?

Wstęp Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy. Jednymi z najbardziej efektywnych inwestycji finansowych są: inwestycje w fundusze inwestycyjne oraz inwestycje w asset management. Istnieją oczywiście również inwestycje w dobra rzeczowe, takie jak: mieszkania, metale, surowce. Niniejsza praca ma ukazać, jaka inwestycja z dwóch propozycji, tj. : funduszy inwestycyjnych, oraz asset management, była w długiej perspektywie czasowej najbardziej ...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

Eutrofizacja Bałtyku

Eutrofizacja czyli wtórne zanieczyszczenie, to proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Proces ten powoduje wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze - pierwiastki bagienne, głównie azot i...

Czołgi Niemieckie

Na stronie tej pragniemy opisać broń pancerną użytą w II Wojnie Światowej, której egzemplarze mogły się znajdować na terenie polski. Powyższe zestawienie ma pomóc wam w poszukiwaniu i identyfikacji broni pancernej. Często w opowiadaniach naocznych świadków każdy zatopiony pojazd na gąsienicach to...

Monografia okrętu wojennego - ORP Grom

Jest 28 maja 2000 roku. Morskie fale wokół fiordu Rombakken w pobliżu Narwiku pruje norweska jednostka "Styrbjorn". Na jej pokładzie znajduje się część delegacji polskiej przybyłej przed kilkoma godzinami z Warszawy. Dzisiaj obchodzona jest tu 60 rocznica bitwy, którą w maju 1940r. stoczyły z Niemcami...

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Wojskowe

1.Józef Piłsudski 1867 - 1935. Naczelnik państwa. Premier.

2.Kazimierz Sosnkowski 1885 - 1969. Generał WP. Minister Wojny.

3.Józef Haller 1873 - 1960. Generał WP. Dowódca II Brygady Legionów.

4.Edward Rydz Śmigły 1886 - 1941. Marszałek Polski. Naczelny Wódz WP.

5.Stanisław Szeptycki 1867 - 1950...

REAL PROGRAMMER vs. AMATEUR PROGRAMMER

If a real programmer has a problem, he reads ten books about the topic, reads entire Microsoft Developer Network's documentation (which is usually about 150 pages long for one topic). He reads ten different books and MSDN's 150 pages long documentation until he finally solves his problem.

General Information about Poland - wypracowanie

After a long and sometimes contentious parliamentary discussion, the budget was approved, with only minor modifications, by Sejm in mid-February, and represents the basis for this year's macroeconomie policies.

Nawiązanie stosunku pracy (zagadnienie)

Zagadnienia ogólne

Os. zarządzające zakładem pracy kształtując warunki zatrudnienia powinny mieć na uwadze pozaprawne reguły będące kategoriami pojęciowymi z zakresu socjologii pracy czy tez psychologii np. na czas określony – pozbawienie stabilności sytuacji pr. Zatrudnienie pracowników to także...

ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej

ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej, czasopismo, wyd. w Poznaniu 1917-22 pod nominalną red. J. Hulewicza, który wraz z bratem Witoldem (pseud. Olwid) finansował przedsięwzięcie (obaj bracia prowadzili 1916-21 spółkę wydawn. Ostoja). Czasopismo grupowe, o zmiennym składzie...

Stopa inflacji

1-59 Michael Bruno, William Easterly, Inflation Crises and Long-Run Growth, World Bank Policy Research Working Paper nr 1517, wrzesień 1995 Autor: Piotr Gawlewicz

ACHAB

(hebr. 'Achab brat ojca, asyr. A-ha-ab-hu), Król Izraela 873-854 prz. Chr., syn króla Omriego (1 Kri 16, 29-22,40). Dzięki małżeństwu z Izebel, córką króla Tyru Etbaala, zyskał potężnego sprzymierzeńca. Miało to zgubne następstwa w dziedzinie rel., gdyż A. pozwolił żonie uprawiać kult Baala i Aszery...

ANIOŁ

(gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

I. W ST i LITERATURZE...

ANTIOCHIA (obecnie Antakya w Turcji)

Miasto nad dolnym Orontesem, w żyznej dolinie między pasmem gór Amaños i Kasios, stolica staroż. Syrii (nazywana dlatego A. Syryjską) i wielu patriarchatów oraz miejsce obrad licznych synodów.

I. DZIEJE - A. założył Seleukos I Nikator (ok. 3000 prz. Chr.) i nazwał imieniem swego ojca; do 64 prz. Chr. była...

BARANEK

(hebr. kebes owca, baranek lub w ogóle „drobnebydło", aram. talja, gr. amnos, aren, amion; w przekładachterminy oryginalne nie zawsze są precyzyjnie oddawane),W staroż. Palestynie główne (obok kóz) zwierzę hodowlanei ofiarne (Kpł 3, 7; 12, 6; 14,10-11; Lb 28, 3 i passim); jakosymbol pojawia się w ST i NT, w...

CIERPLIWOŚĆ

Sprawność ( -» cnota) polegająca na wytrwałym znoszeniu przykrych stanów psych. (np. -> choroba, -> cierpienie), towarzyszących człowiekowi w realizowaniu określonego celu.

1. Uwarunkowania — G, będąca w jakimś stopniu naturalną dyspozycją każdego człowieka, uwarunkowana jest biopsych. strukturą...

COMMUNICATIO in SACRIS

(łac. współudział w świętych czynnościach), Termin przyjęty w teologii kat. na określenie uczestnictwa w kulcie liturg. lub w sakramentach in. Kościoła albo wspólnoty chrzęść; c.i.s. jest centr, problemem współudziału w rzeczach duchowych (communicatio in spirituali-bus), który obejmuje także...

DZIEWICTWO

Postawa (lub stan) wstrzemięźliwości od seksualnej aktywności człowieka, podjęta z motywów religijnych ; jako rada ewangeliczna stanowi wyraz moralnej doskonałości (II) i związana jest z kardynalną cnotą -> umiarkowania oraz z cnotą religijności; różni się jednak od -> czystości (III), która...

EPAKTY

(gr. dni dodatkowe), zw. epactae minores lub lunares, adiectiones lunae, liczby podające różnicę dni między rokiem słonecznym i księżycowym w poszczególnych latach 19-letniego cyklu księżycowego (-> złota liczba), służące w komputystyce chrzęść, do ustalania daty obchodu -* Wielkanocy.

W...