Myślenie

Myślenie – ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci jak symbole, pojęcia, frazy, obrazy i dźwięki. Myślenie może być pojmowane również jako ruch świadomości oraz skupienia i koncentracji. W praktyce jest jednak wywoływane nieświadomie bez udziału woli i wiąże się z naszymi poprzednimi myślami i...

Czytaj Dalej

Myślenie

Myślenie 1. Cechy myślenia 2. Rozwiązywanie problemów 3. Myślenie twórcze Pojęcie myślenia ma bardzo szeroki zakres i wiele różnych znaczeń, odnosi się do czynności specyficznie ludzkich. Używanie jest w mowie potocznej oraz w języku naukowym, przede wszystkim w filozofii i psychologii. Psychologowie klasyczni myślenie interpretowali jako szczególnego rodzaju zjawisko świadomości, odrębne od wrażeń, spostrzeżeń, emocji, uczuć i woli. Józef Kozielecki ...

Czy w życiu warto kierować się tym, co niepewne?- esej z "Myśli" Blaise Pascal'a

Czy w życiu warto kierować się tym, co niepewne? „Nie wiem, kto mnie wydał na świat, czym jest świat, czym jestem ja sam, żyję w okropnej niewiedzy wszystkich rzeczy...”1- ten fragment dzieła „Myśli” Blaise’a Pascala jest wyrazem zwątpienia autora, które było efektem rozczarowania racjonalizmem, rozumem ludzkim. Filozof wiedzę nazywał „próżnością”, „szaleństwem”2. W przeciwieństwie do empirystów Pascal nie uważał znajomości samych faktów za ...

Procesy myślenia

Procesy myślenia. Myślenie lub rozumowanie to złożony ciągły proces zachodzący w mózgu, polegający na asocjacjach (zespół ugrupowanie ) i wniosku, operujący elementami ludzkiej pamięci (jak symbole, pojęcia, fazy lub obrazy i dźwięki ). Miarą efektywności myślenia jest inteligencja. Ludzkie myślenie jest realizowane przez procesy psychiczne opierające się na systemie pojęć o różnym stopniu konkretności łączone w mniej lub bardziej świadomy sposób. Procesy ...

Zagrożenia myślenia

Zagrożenia myślenia Temat „zagrożenia myślenia” jest bardzo rozległym tematem. Ze względu na ograniczenie ilości tekstu, postaram się wypisać tylko najważniejsze punkty. Rozważając ten temat po pierwsze musimy zadać sobie pytanie o jakich zagrożeniach mówimy, ponieważ zagrożeniem myślenia może być często i samo myślenie - nie prowadzące do niczego, bezmyślne myśli przesuwają się po naszym umyśle nie pozwalając na logiczne i rozsądne myślenie. Z ...

Scharakteryzuj podstawowe rodzaje myślenia

Myślenie:austyczne, realistyczne: krytyczne, nieproduktywne, produktywne: twórcze, odtwórcze

Myślenie nieukierunkowane (autystyczne):

*Proces myślowy nie jest nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, kieruje się własnymi często zmiennymi i nieprzewidywalnymi regułami

*Przykładem takiej formy...

Historia Myśli Ekonomicznej.

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ, to nauka o społecznych aspektach gospodarowania. Wyjaśnia kształtowanie się i rozwijanie koncepcji, teorii i poglądów dotyczących życia gospodarczego, stosunków międzyludzkich w zakresie produkcji, podziału i wymiany na przestrzeni całych dziejów ludzkości. Dokonuje krytycznej analizy stosowanych metod dociekań, wykrywanie roli danej teorii do rozwoju rozumowania ekonomicznego. HME rozwijała się w starożytności i średniowieczu. W tych ...

Jak postawa może wpłynąć na myślenie?

 

Myślenie jest procesem poznawczym polegającym na odzwierciedleniu świadomości człowieka, relacji jakie zachodzą pomiędzy przedmiotami czy zjawiskami otaczającego nas świata. Jest procesem odzwierciedlającym związki przyczynowo-skutkowe występujące w naszym otoczeniu. To proces polegający na...

Romantyzm pytania

Granice czasowe, wyjaśnienie nazwy epoki, sytuacja polityczna kraju.

Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Anglii romantyzm...

JAKICH ZNASZ PRZEDSTAWICIELI PERSONALIZMU? PODAJ ICH GŁÓWNE TEZY

Personalizm to refleksja i dyskurs przypisujące osobom ważne miejsce w rzeczywistości, uznające osoby za miarę wszelkich rzeczy i podmiot wszelkich praw. Personalizm w żadnym wypadku nie jest systemem ani narzędziem politycznym - jest perspektywą myślenia, swoistą etyką, zobowiązaniem.

Kierunek we...

Ego i id

Otóż cała nasza wiedza zawsze wiąże się ze  świadomością. Również nieświado-mość mogliśmy poznać tylko przez to, że ją sobie uświadomiliśmy. Jak to jest jednak możliwe? Co to znaczy uczynić coś świadomym? Jak się to robi? Wiemy już, do czego mamy tu nawiązać. Powiedzieliśmy, że...

HISTORIA LITERATURY

HISTORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) badająca i porządkująca zjawiska lit. w układzie chronol., w rozmaitych, wewnętrznych i zewnętrznych, związkach i zależnościach, przede wszystkim przyczynowo-genetycznych. Przedmiotem h.l. są konkretne, jednostkowe elementy...

BÓG - W LITERATURZE POLSKIEJ

Podobnie jak w literaturzeeur. wizja B. uzależniona była od upowszechnionegow różnych epokach kulturowych modelu B.; przedstawiano gozgodnie z wpływem ówczesnych rei. i filoz. prądów ideowych,a także hist, uwarunkowań lokalnych.

1. Średniowiecze — Na ukształtowanie się pojęcia B.w tym okresie...

Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja...

Organizacja ucząca się

Rosnąca konkurencja, globalizacja, nieograniczony praktycznie przepływ i dostęp do informacji sprawiły, że sukces i przetrwanie na rynku osiągnąć dziś mogą tylko firmy najlepiej znajdujące się i radzące sobie ze zmianą. O ile bowiem niegdyś żyło się od zmiany do zmiany, tak dziś zdaje się ona być permanentna (patrz: seminarium nt. "Zmiana"). Dzisiejsi teoretycy i praktycy zarządzania mówią o kilku modelach kierowania organizacją. Twierdzą oni wspólnie, iż najlepiej ...

Medytacje Kartezjusza

Kartezjusz uchodził powszechnie za ojca nowożytnej kultury filozoficznej. W pierwotnym zamyśle filozofia miała być metafizyczną i pojęciową bazą dla nauk przyrodnich, dzięki której nauki te staną się użyteczne człowiekowi i pozwolą mu opanować naturalne środowisko. Medytacje o pierwszej filozofii, mniej znane w szerokich kręgach niż „Rozprawa o metodzie, w oczach profesjonalnego filozofa są głównym dziełem Kartezjusza, księgą, wokół której skupiają się ...

Komunikacyjne kompetencje i umiejętności nauczania.

Sztuka słuchania- pseudosłuchanie; słyszenie a słuchanie. Gdyby ludzie zechcieli się wzajemnie słuchać... świat na pewno byłby lepszy. Większość z nas uwielbia przemawiać, perswadować, perorować, opowiadać. Każdy chce być wysłuchany, a tym samym być ważny i mądry. Wszyscy przeszliśmy solidną tresurę w mówieniu. W szkole przez długie lata uczono nas formułować zdania, wypowiadać swoje myśli, dyskutować, zabierać głos. Istnieje wiele mądrych ...

Psychologia Kliniczna

ZABURZENIE ZACHOWANIA WG WAKEFIELD- określa jako stan psychiczny, który:  Powoduje znaczące cierpienie lub upośledzenie osoby;  Jest czymś więcej niż ogólnie przyjętą formą reakcji na konkretne wydarzenie;  Stanowi przejaw dysfunkcji psychicznych. DSM – IV- podręcznik Diagnostyki i Statystycznych zaburzeń psychicznych. DEF. ZACHOWANIA NIENORMALNEGO LUB ZABURZONEGO- określa się jako uporczywe a jednocześnie zagrażające dobru jednostki lub dobru społeczności ...

Koncepcja społeczna stoików

Stoicyzm - zasady (system filozofii), szkoły filozofii (stoików), zał. w III w. p.n.e. przez Zenona z Kitionu, oparte na etyce surowej cnoty, polegającej na zachowaniu równowagi duchowej nie zakłóconej zarówno radością, jak smutkiem, na wyzbyciu się namiętności i na życiu zgodnym z naturą i rozumem; pot. obojętność na przyjemności i ból, tłumienie uczuć, spokój, niewrażliwość, hart i pogoda ducha bez względu na okoliczności . Stoicyzm zrodził się w Grecji,

Czy pozytywne myślenie umożliwia wpływ człowieka na jakość jego życia?

Umiejętność dostrzegania pozytywów w każdej sytuacji jest uważana za jeden z mierników zdrowia psychicznego. Osoby, które umieją dostrzegać dobre strony u innych ludzi i zauważać pozytywne aspekty wydarzeń, są bardziej lubiane, pogodniejsze i - o dziwo - mniej chorują. Chociażby tylko dlatego warto świadomie doskonalić swoje umiejętności pozytywnego myślenia. Świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie są trzema blisko ze sobą związanymi narzędziami,

Psychologia,osobowość,inteligencja,agresja,myślenie itp.

Osobowość- centralny system regulacji czynności (zachowań ) człowieka. Jeszcze do niedawna dominująca była koncepcja traktująca osobowość jako zespół cech. Cechy stanowiły trwałe własności danej osoby. TRZY WARSTWY OSOBOWOŚCI według Freuda): - Id- czyli „ono” jest warstwą nieświadomą zawierającą w sobie popędy, stanowiące siły napędowe psychiki. Wszystkie popędy są aktywne przez całe życie człowieka od momentu jego urodzenia. Zasadniczym celem zachowania ...