Mostek

Brzeg górny trzonu łączy się z rękojeścią mostka, tworząc kąt mostka o kącie otwartym ku tyłowi.

Mostek

Kształt mostka od dawna porównywano do krótkiego greckiego miecza, stąd też trzy jego części składowe otrzymały swe nazwy: część górna, najszersza, nosi nazwę rękojeści, część środkowa, najdłuższa, nazwę trzonu, a dolna, najsłabiej rozwiniętą, nazwę wyrostka mieczykowatego. Te trzy części mostka łączą się warstwą chrząstki (p.

Połączenia żeber z mostkiem

Pierwsze żebro łączy się z mostkiem za pomocą chrząstkozrostu. Pozostałych 6 par żeber łączy się z mostkiem za pomocą stawów mostkowo-żebrowych.

Mostek i jego kostnienie

Mostek ma szereg punktów kostnienia bardzo zmiennych pod względem czasu i miejsca występowania.

Klatka piersiowa i mostek

) rozpoczynają się dopiero od kąta żebrowego i sięgają dzięki temu dalej do przodu aż do mostka. Tętnica ta przebiega w dół po pow ięzi wewnątrzpiersiowej w odległości około 12 mm od brzegu mostka.

Mostek (sternum)

Rękojeść i trzon mostka tworzą razem kąt mostkowy (angulus sterni — Ludovici) i dopiero w późniejszym okresie życia stapiają się całkowicie. Przy złamaniach z rozciągania linia złamania przebiega najczęściej między rękojeścią a trzonem mostka.