Morska strefa ekonomiczna

Czytaj Dalej

Specjalne strefy ekonomiczne

z przewagą głosów Skarbu Państwa (obecnie w Polsce 17 stref)

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Podział Bałtyku na strefy ekonomiczne

W 1982 roku na Konferencji Prawa Morza w Montago Bay na Jamajce ustanowiono wyłączne strefy ekonomiczne państw nadmorskich. badania naukowe wymagają specjalnego zezwolenia właściciela strefy ekonomicznej.

WYŁĄCZNA STREFA EKONOMICZNA

Szereg państw już ustanowiło swoje 200 – milowe strefy ekonomiczne krzywdząc tym państwa śródlądowe i państwa o niekorzystnym położeniu geograficznych (takich, które nie mogą ustanowić 200 – milowej strefy).

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Charakterystyka Specjalne Strefy Ekonomiczne to według ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994r. Specjalne Strefy Ekonomiczne powstawały w oparciu o doświadczenie stref wolnego handlu czy stref wolnocłowych.

Specjalne strefy ekonomiczne

Natomiast Minister do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowań, a także kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie strefy, odrębnie w odniesieniu do każdej strefy, uwzględniając w szczególności stopień, w jakim wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez przedsiębiorcę ...

Morskie strefy przybrzeżne.

ustanowione zostały strefy ekonomiczne Artykuł 57 Szerokość wyłącznej strefy ekonomicznej Wyłączna strefa ekonomiczna nie może sięgać dalej niż 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzona jest szerokość morza terytorialnego.

Strefy roślinne świata

LASY STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGOLas liściasty, formacja roślinna charakterystyczna dla strefy klimatycznej umiarkowanej, gdzie opady są duże (750-1500 mm), a temperatury średnie, z wyraźnie zaznaczoną sezonowością.

ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

, gdy wysłano ostat­ni konwój arktyczny, Niemcy zato­pili zaledwie 8 jednostek, co wyni­kało z silnej eskorty oraz pogarsza­jącej się gwałtownie sytuacji niemieckich sił morskich i powie­trznych.

CEJLON - bitwa morska 1942 r.

Duża wyspa na Oceanie Indyjskim dla Brytyjczyków miała istotne zna­czenie strategiczne: bazujące tam okręty chroniły szlaki komunikacyj­ne do Indii i Australii. Po wybuchu wojny na Pacyfiku, wobec groźby opanowania wyspy przez Japończy­ków, wojska brytyjskie na Cejlonie zostały znacznie wzmocnione. Flota...

GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół...

KONWOJE MORSKIE

Zespół statków handlowych lub transportowców z wojskiem płyną­cych w eskorcie okrętów wojen­nych już w czasie I wojny świato­wej zapewniał najlepsze warunki ochrony przed atakami okrętów podwodnych. W czasie II wojny światowej alianci stosowali trzy ro­dzaje konwojów: - regularne, korzystające z tych...

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

Roskill -„po raz pierwszy od se­tek lat Royal Navy straciła swą supremację na oddzielnym teatrze wojny morskiej i nie udało się jej owej supremacji odzyskać".

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Do obrony Wysp Filipińskich i roz­gromienia amerykańskich sił inwa­zyjnych Japończycy skierowali flo­tę podzieloną na cztery grupy: - centralna wiceadm. Takco Ku-rity (5 pancerników, wśród których były 2 największe okręty świata, *Yamato i Mu-sashi, 10 ciężkich krążowni­ków, 2 lekkie krążowniki. 15...

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...

Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

Sprzyjać to będzie ożywieniu w handlu zagranicznym, wyrównywaniu się cen w całej strefie, integracji rynków finansowych (sprzyjającej optymalnej alokacji kapitału) i ogólnie powodować polepszenie tzw klimatu inwestycyjnego.

Otoczenie ekonomiczne

Stopa wzrostu ekonomicznego to odpowiednik omówionego wyżej wzrostu produktu narodowego brutto. Z marketingowego punktu widzenia istotnym elementem jest siła nabywcza ludności, czyli finalnego ogniwa uczestniczącego w procesach ekonomicznych.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL EKONOMICZNY

(Teoria ekonomii) - przedsiębiorstwo to byt ekonomiczny opisywany w kategoriach efektywności użycia zasobów - różnicy między efektami i nakładami różnice w podejściu do przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych kierunków i prądów w ekonomii - ekonomia klasyczna, ujęcie schumpeterowskie, (neo)instytucj onalne.