ETYKA - Moralność jako spełnienie się życia ludzkiego

Jakie są więc podstawowe elementy składające się na życie ludzkie i stanowiące ludzką moralność?Samo słowo “moralność” pochodzi od łacińskiego rzeczownika mos, moris, które znaczy: reguła, przepis, zwyczaj, obyczaj.

Mianem moralności określa się nasze postawy, czyny i działania, nasze życie...

Moralność, prawo a moralność,powinności etyczne zawodów prawniczych.

Na początku swojej pracy chciałbym zdefiniować, co to jest moralność. Więc moralność to zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre (prawidłowe, nieszkodliwe), a co złe (nieprawidłowe, szkodliwe).Moralność można definiować, jako sposób postępowania jednostki ludzkiej przyjęty pośród większości za normę, będąca częścią dziedzictwa kulturowego danej organizacji kulturowej, która wywołuje negatywne lub pozytywne emocje innych jednostek, nie jest lub jest ...

„Kołtun? Co to za okaz” - Moralność Pani Dulskiej

Po dwudziestu latach przeczytałem na nowo Moralność Pani Dulskiej — jakże to świetnie napisane, jaki znakomity tekst! Przeczytajcie to na przykład:

dulska: — Żadnej moralności, żadnych zasad... zbyszko: — Żadnego płaszczyka ideologicznego — jak mamcia. dulska: — To się na tym skończy, że jeszcze do...

Moralność w litelaturze

MORALNOŚĆ

„Kwiatki św. Franciszka”

W średniowieczu myśl ludzka wykształciła pewne ideały życiowe. Wynikały one z uznawanej wówczas filozofii i dotyczyły dwóch uprzywilejowanych stanów: rycerstwa i duchowieństwa. Powstał więc ideał rycerza oraz ideał człowieka pobożnego – ascety. Święty...

Zjawisko moralności mieszczańskiej w oparciu o komedię Gabrieli Zapolskiej "Moralnośc pani Dulskiej".

- pani Dulska dzierży w garści swoją mieszczańską rodzinkę

- przymyka ona oko na romans syna Zbyszka ze służącą Hanką, wolała bowiem  by "grzeszył w domu" niż włóczył się poza domem

- gdy Hanka zachodzi w ciążę, Zbyszek postanawia się z nią ożenić, lecz rodzinka wyperswadowała mu ten...

Panowie i niewolnicy - Moralność niewolników

Moralność niewolników ma charakter przede wszystkim reaktywny, tzn. jest wyrazem sprzeciwu wobec moralności dostojnej. Zmierza do zabezpieczenia interesów masy słabej, dlatego głosi pochwałę współczucia, litości itd. w stosunkach z innymi. Operuje przeciwieństwem „dobre – złe” i jest...

Dlaczego Gabriela Zapolska nazwała swą sztukę "Moralność pani Dulskiej" tragifarsą kołtuńską?

Sztuka Zapolskiej nosi podtytuł "tragifarsa kołtuńska". Uzasadnieniem jest treść utworu, która przedstawia nam typowe kołtuny, a więc ludzi obłudnych, zakłamanych, zacofanych, intelektualnie ograniczonych, pełnych sprzeczności, żyjących według schematów. Określenie to, oznacza kogoś będącego...

Panowie i niewolnicy - Moralność panów (moralność dostojna)

Jest ona rezultatem świadomego, spontanicznego tworzenia norm przez ludzi silnych w celu potwierdzenia własnej wartości i uświetnienia samych siebie. „Człowiek dostojny” czci w sobie mocarza i to że ma władzę nad samym sobą. Nie uchyla się od udzielania pomocy innym, ale czyni to nie z litości...

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria percepcji i oceny moralności

Można ten dział rozważań traktować albo jako kontynuację rozważań o człowieku, albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Wchodzą tu w grę zarówno analizy fenomenologiczne, jak i logiczno-językowe i metodologiczne.

W tym dziale omawia się istnienie i charakter percepcji moralności, charakter...

Kultura polityczna, a moralność

Termin ?kultura polityczna? był od wielu lat i nadal jest przedmiotem zainteresowania wielu autorów publikacji naukowych, jednakże nie wpłynęło to na ujednolicenie tego terminu. Sporo zasadniczych kontrowersji nie zostało rozstrzygniętych, powodem tego zapewne jest usilna próba ujęcia w sztywne ramy tego o czym, pozwolę sobie tu na te odważne słowa, niewiele wiemy. Krótka regułka zamieszczana w podręcznikach licealnych, czy encyklopediach, czy nawet opracowaniach odnośnie ...

Psychologia moralności - rozwój i struktury

Zagadnienie sumienia związane jest ściśle z rozwojem moralnym człowieka, który jest stopniowym dochodzeniem do odkrycia dobra jako czegoś uniwersalnego i zobowiązującego. Zarówno w wymiarze życia osobistego jak i społecznego. Jest przechodzeniem od niższych etapów rozwoju moralnego do wyższych. Proces ten można ująć na podstawie głównych nurtów teoretycznych: teorii społecznego uczenia się i psychoanalizy, neopsychoanalitycznej teorii rozwoju moralnego Eriksona oraz ...

NATURALIZM W LITERATURZE MŁODOPOLSKIEJ - "Moralność Pani Dulskiej"

Zapolska traktowała ideowy sens literatury naturalistycznej jako formę protestu przeciw obłudzie, przeciw mieszczaństwu. Naturalizm przynosił zmiany w technice dramatopisarskiej.

W przypadku komedii doprowadził do powstania gatunku pośredniego, w którym pisarze świadomie kojarzą efekty tragiczne i...

ETYKA - Moralność a obyczajowość

- Moralności nie należy mylić z obyczajami. Normy obyczajowe są takimi sami zdaniami rozkazującymi jak normy moralne i część norm moralnych obowiązujących w danej społeczności jest zazwyczaj również normami obyczajowymi.

- Normy obyczajowe odpowiadają jednak na pytanie "Co wypada robić/nie robić" a...

Wyjaśnij pojęcie moralność. Scharakteryzuj jej związek z prawem

 

Moralność oznacza praktykę postępowania według określonych reguł i norm. Normy te, nawet w ramach jednego społeczeństwa zmieniają się tylko wraz z upływem długich odcinków czasu, ale i wraz z konkretnymi zmianami społecznymi w krótkich okresach.

Tworząc prawo ustawodawca opiera się na normach...

Moralność w nieludzkim świecie

Israel Shahak „Moralność w nieludzkim świecie” Israel Shahak w swoim tekście opisuje doświadczenia z getta warszawskiego i obozu Bergen Belsen. Przeciwstawia swoją ocenę ówczesnej rzeczywistości ocenie Gartona Asha i Lanzmanna, którzy twierdzą, że zachowania Polaków podczas eksterminacji Żydów warszawskich były wyjątkowe - Polacy wykazali się niespotykaną, wręcz okrutną obojętnością. Wyjaśnienie tego fenomenu jest według Shahaka proste: prócz krótkich chwil ...

„Moralność pani Dulskiej”

Komedia, składająca się z trzech aktów, rozpoczyna się i kończy podobną sceną: pochmurny, jesienny ranek lwowski w ciemnym, ponurym, przepełnionym meblami i bibelotami mieszkaniu. Ciszę zakłóca szuranie pantofli pani domu, która swoimi okrzykami i wyrzekaniami budzi służbę i domowników i wprawia w...

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

 

W czasie nieomal dziewięciomiesięcznego pobytu w jednej celi z Jürgenem Stroopem Moczarski wykorzystał sytuację, aby zbadać motywy postępowania funkcjonariusza machiny hitlerowskiej. Utwór jest relacją jego rozmów ze Stroopem, który złożył obszerne sprawozdanie ze swojego życia. Wszystkie zdobyte...

Moralność Pani Dulskiej’’ jako wyraz walki z drobnomieszczaństwem i kołtuństwem

Zapolska była pisarką, która wnikliwej krytyce poddała obyczaje społ. Najczęściej były to obyczaje drobnomieszczaństwa.Bohaterami tej tragifarsy kołtuńskiej (tak nazwała autor. swój utwór) jest rodzina Dulskich. Typowa drobnomieszczańska rodzina: ojciec rodziny Felicjan jest urzędnikiem, jego żona...

Spór o socjobiologie - na podstawie: "Moralność genu" Edwarda O. Wilsona.

Spór o socjobiologie można w zasadzie nazwać sporem o sensowność istnienia człowieka. Żadna wcześniejsza teoria w tak jasny i logiczny sposób nie tłumaczyła wszystkich zachowań, problemów i w ogóle całej egzystencji człowieka. Zawsze pozostawało, czasem łatwo dostrzegalne a czasem ukryte, pytanie o sens życia, o sens istnienia. Oczywiście teologia, filozofia i socjologia dawały odpowiedzi na te pytania ale nie były one ostateczne, wynikały bardziej z przekonań, wiary ...

Moralność- Czy istnieje wojna sprawiedliwa?

Czy istnieje wojna sprawiedliwa ? Wojna sprawiedliwa (łac. bellum iustum) to wojna, która spełnia następujące warunki: ? jest wojną obronną. Stanowi odpowiedź na niczym nieusprawiedliwioną agresję; ? istnieje realna szansa na jej wygranie; ? celem ataku nie jest ludność cywilna; ? przemoc stosuje się tylko w przypadkach uzasadnionych. ? Trzeciego warunku nie można spełnić w przypadku wojny nuklearnej, jednak taki odwet można uważać za adekwatną ripostę w przypadku ...