Monarchia wczesnopiastowska

Państwo polskie za panowania pierwszych Piastów miało charakter monarchii wczesnofeudalnej. Była to jej specyficzna odmiana – tzw. protofeudalna, która obok typowych cech monarchii wczesnofeudalnej charakteryzowała się występowaniem niewolnictwa patriarchalnego oraz księstw i wspólnot plemiennych. Odrębności te zanikły w miarę chrystianizacji...

Czytaj Dalej

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Myślę, że monarchia stanowa jest wyższym etapem w kształtowaniu się ustroju niż monarchia patrymonialna.

Znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii

Utworzenie monarchii konstytucyjnej w Anglii dało początek współczesnej monarchii parlamentarnej, w której władza całkowicie sprawowana jest przez parlament, monarcha zaś pełni funcję reprezentacyjne i ideowe symbolizując jedność państwową i ciągłość tradycji.

Monarchia

Najwcześniej istniejącą formą była niewolnicza monarchia despotyczna, następnie powstały i rozwinęły się: monarchia absolutna, monarchia stanowa, monarchia wczesnofeudalna. Śladem monarchii francuskiej i hiszpańskiej poszła środkowoeuropejska monarchia austriacka, w której już w XVII iw.

Podstawy społeczno - gospodarcze, chronologia i podstawowe cechy monarchii absolutnej

Mówiąc o monarchii absolutnej, zauważyć trzeba, że to ona - rozwijając zasadę suwerenności państwa w stosunkach zewnętrznych, sformułowaną już w dobie monarchii stanowej, i suwerenności w stosunkach wewnętrznych oraz wskazując jednoznacznie reprezentanta tej suwerenności, to jest monarchę -wprowadziła i ugruntowała pojęcie państwo i sam ten termin.

Narodziny prawa administracyjnego

Większość tych monarchii przybrała formę monarchii ograniczonych w ścisłym tego słowa znaczeniu: władza monarsza była ograniczona tylko w sferze ustawodawstwa i wymiaru sprawiedliwości.

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Mówiliśmy już,  że francuska monarchia zdołała się najlepiej i najtrwalej ugruntować ze wszystkich personalnych monarchii. Jedyną rzeczą, która nowej Francji pozostała z monarchii, była jej tradycyjna polityka zagraniczna; za Dyrektoriatu panuje ona z taką siłą, jak gdyby w ogóle nie było rewolucji.

Oświecenie

Założył szkołę rolniczą w Hrubieszowie „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” „Przestrogi dla Polski” – Propozycje reform: domagał się tronu dziedzicznego monarchii konstytucyjnej zniesienia wolnej elekcji zniesienia liberum veto Sejm – jest za sejmem stałym, wybieranym na kilka lat, obradującym na poszczególnych sesjach.

Forma państwa

Podział formy państwa ze względu na: 1) Reprezentanta najwyższej władzy w państwie - monarchia - republika 2) charakter ustroju państwowego - forma unitarna - forma federalna 3) reżim polityczny - forma demokratyczna - forma autokratyczna

Forma państwa - MONARCHIA

Wyróżnia się monarchie: • Nieograniczoną – władza monarchy jest niepodzielna, jednolita, pochodząca od Boga, zatem nie może być ograniczona przez ludzi • Ograniczoną – pozycja monarchy określona jest przez konstytucję, a władza ogranicza się do funkcji reprezentacyjnych i ceremonialnych.

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

Monarchia absolutna to głównie: administracja, sprawny system podatkowy, wydatki na armię, dwór królewski, prowadzenie ekspansywnej polityki militarnej, na mecenat kultoralny(min. Nastąpilo osłabienie instytucji monarchii(XVIII w.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Wojna domowa i obalenie monarchii

Wyjazd Karola z Londynu zapoczątkował wojnę domową w Anglii. Król zgromadził wojska złożone z konserwatywnej szlachty, zwanej "kawalerami". Parlament zaś powołał armię, w której służyli głównie kupcy londyńscy i przedstawiciele nowej szlachty. Zwano ich "okrągłogłowymi", od krótko ostrzyżonych...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ukształtowanie się burżuazyjnej monarchii parlamentarnej

Po objęciu tronu Wilhelm w 1689r. wydał Deklarację Praw Narodu Angielskiego, stanowiącą podstawę Billu o prawach. Akta te w poważnym stopniu ograniczyły władzę królewską. Króla pozbawiono prawa zawieszania i unieważniania ustaw, zagwarantowano regularne zwoływania parlamentu, swobodę obrad...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Upowszechnianie się rządów parlamentarnych

Państwo to w latach 1814 - 1830 powróciło do ustroju monarchii absolutnej ( restauracja Burbonów ), w latach 1830 - 1848 funkcjonowało jako monarchia konstytucyjna ( monarchia lipcowa ), następnie krótko była republiką prezydencką ( 1848 - 1852 ).

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - Idee, struktury, funkcje

Monarchia Karola była patrymonium. Poszczególne ziemie monarchii różniły się od siebie gospodarką, strukturą społeczną, tradycjami, ale łączyła je wspólnota wiary i cesarskiej korony.

Monarchia karolińska

Ostatecznie w 843 dokonano w Verdun podziału monarchii karolińskiej pomiędzy trzech synów Ludwika Pobożnego: a) Karol Łysy - królestwo jego zamieszkiwała głównie ludność romańska - zaczęła kształtować się tutaj Francja b) Ludwik Niemiecki - jego królestwo zamieszkiwała ludność germańska - zaczęły kształtować się tutaj Niemcy c) Lotar - nie posiadał spójnego państwa, co później stało się podstawą do ...

Monarchia karolińska - Najważniejsze daty

- podział monarchii karolińskiej w Verdun

Monarchia karolińska - Od monarchii merowińskiej do panowania karolińskiego

Zbudowana przez Koldwiga monarchia rządzona była przez królów z dynastii merowińskiej aż do połowy VIII w.

Monarchia karolińska - Karol Wielki

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium.

Monarchia karolińska - Państwo i społeczeństwo w dobie karolińskiej

Monarchia Karolingów była państwem patrymonialnym. Monarchia dzieliła się na około 700 hrabstw rządzonych przez hrabiów, którzy wykonywali polecenia królewskie, wzywali corocznie ludzi wolnych pod broń, przewodniczyli sądom.

Monarchia karolińska - Życie gospodarcze

Monarchia merowińska a potem karolińska były słabo zaludnione.