Monarchia wczesnopiastowska

Czytaj Dalej

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Mówiliśmy już,  że francuska monarchia zdołała się najlepiej i najtrwalej ugruntować ze wszystkich personalnych monarchii. Jedyną rzeczą, która nowej Francji pozostała z monarchii, była jej tradycyjna polityka zagraniczna; za Dyrektoriatu panuje ona z taką siłą, jak gdyby w ogóle nie było rewolucji.

Forma państwa - MONARCHIA

Wyróżnia się monarchie: • Nieograniczoną – władza monarchy jest niepodzielna, jednolita, pochodząca od Boga, zatem nie może być ograniczona przez ludzi • Ograniczoną – pozycja monarchy określona jest przez konstytucję, a władza ogranicza się do funkcji reprezentacyjnych i ceremonialnych.

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

Monarchia absolutna to głównie: administracja, sprawny system podatkowy, wydatki na armię, dwór królewski, prowadzenie ekspansywnej polityki militarnej, na mecenat kultoralny(min. Nastąpilo osłabienie instytucji monarchii(XVIII w.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Wojna domowa i obalenie monarchii

Wyjazd Karola z Londynu zapoczątkował wojnę domową w Anglii. Król zgromadził wojska złożone z konserwatywnej szlachty, zwanej "kawalerami". Parlament zaś powołał armię, w której służyli głównie kupcy londyńscy i przedstawiciele nowej szlachty. Zwano ich "okrągłogłowymi", od krótko ostrzyżonych...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ukształtowanie się burżuazyjnej monarchii parlamentarnej

Po objęciu tronu Wilhelm w 1689r. wydał Deklarację Praw Narodu Angielskiego, stanowiącą podstawę Billu o prawach. Akta te w poważnym stopniu ograniczyły władzę królewską. Króla pozbawiono prawa zawieszania i unieważniania ustaw, zagwarantowano regularne zwoływania parlamentu, swobodę obrad...

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO

1. Początki państwa Franków

- opanowanie Galii

- zjednoczenie państwa przez króla Klodwiga z rodu Melowingów

- w 496 r Klodwig przyjął chrzest

2. Rządy ostatnich Melowingów doprowadziły do osłabienia władzy w państwie Franków

- faktyczne rządy państwem sprawowali urzędnicy zwani majordomami...

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Myślę, że monarchia stanowa jest wyższym etapem w kształtowaniu się ustroju niż monarchia patrymonialna.

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

a) Zagraniczna

Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu państwowego

Po śmierci Mieszka II w 1034r. trudności wewnętrzne doprowadziły do załamania, aparatu państwowego, władzę objęli możni po Mieszku Rychezy i jego następcy Kazimierza. Przeciwko możnym i kościołowi wybucha bunt ludowy w Wielkopolsce a główną przyczyną był ciężar świadczeń na rzecz państwa...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Charakterystyka rządów Kazimierza Odnowiciela (1034 - 1058)

W 1039r. książe czeski Brzetysław najechał na Wielkopolskę, wywiózł wielkie łupy i jeńców a także z katedry w Gnieźnie relikwie św. Wojciecha i jednocześni podporządkował sobie Śląsk. Sytuacja ta zaniepokoiła zarówno cesarza Henryka III i Jarosława Mądrego, którzy nie chcieli wzmacniać już...

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - Idee, struktury, funkcje

Monarchia Karola była patrymonium. Poszczególne ziemie monarchii różniły się od siebie gospodarką, strukturą społeczną, tradycjami, ale łączyła je wspólnota wiary i cesarskiej korony.

Monarchia karolińska

Ostatecznie w 843 dokonano w Verdun podziału monarchii karolińskiej pomiędzy trzech synów Ludwika Pobożnego: a) Karol Łysy - królestwo jego zamieszkiwała głównie ludność romańska - zaczęła kształtować się tutaj Francja b) Ludwik Niemiecki - jego królestwo zamieszkiwała ludność germańska - zaczęły kształtować się tutaj Niemcy c) Lotar - nie posiadał spójnego państwa, co później stało się podstawą do ...

Monarchia karolińska - Najważniejsze daty

- podział monarchii karolińskiej w Verdun

Monarchia karolińska - Od monarchii merowińskiej do panowania karolińskiego

Zbudowana przez Koldwiga monarchia rządzona była przez królów z dynastii merowińskiej aż do połowy VIII w.

Monarchia karolińska - Powstanie Państwa Kościelnego

Sojusz papiestwa z Frankami stał się jedyną szansą obrony niezależności Rzymu i pozycji papieża, zagrożonych przez ekspansję Królestwa Longobardów w Italii. Rezultatem porozumienia między papieżem a Pepinem były dwie wyprawy króla Franków, zakończone odebraniem Longobardom terenów w środkowej Italii z...

Monarchia karolińska - Karol Wielki

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium.

Monarchia karolińska - Odnowienie cesarstwa rzymskiego

W 800 r papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego. W ten sposób doszło do odnowienia cesarstwa na zachodzie. Stał się on obrońcą kościoła przed atakami pogan i niewiernych, inicjatorem i protektorem nawracania ludów barbarzyńskich.

Monarchia karolińska - Państwo i społeczeństwo w dobie karolińskiej

Monarchia Karolingów była państwem patrymonialnym. Monarchia dzieliła się na około 700 hrabstw rządzonych przez hrabiów, którzy wykonywali polecenia królewskie, wzywali corocznie ludzi wolnych pod broń, przewodniczyli sądom.

Monarchia karolińska - Życie gospodarcze

Monarchia merowińska a potem karolińska były słabo zaludnione.

Monarchia karolińska - Kultura karolińska

W czasach karolińskich została rozbudowana i umocniona organizacja kościelna. Powstały arcybiskupstwa, silne diecezje, bogate opactwa benedyktyńskie. Dzięki reformie kościoła możliwe było ożywienie kulturalne. Wymagano od kleru lepszego przygotowania do prowadzenia duszpasterstwa i rozległych misji...