Model pajęczyny

Model pajęczyny

Model pajęczyny (model wahań tłumionych) - wyjaśnia procesy dostosowawcze na rynku w warunkach opóźnionej reakcji producentów, zaś natychmiastowej konsumentów, na zmiany cen. Występują wówczas, gdy amplituda następujących po sobie faz wykazują tendencje spadkowe, w efekcie czego amplituda cyklu przyjmuje coraz mniejsze wartości czyli zmierza do zera. W przypadku oscylacji tłumionych...

Czytaj Dalej

Jakie rodzaje wahań cen i ilości na rynku możemy zilustrować za pomocą modelu pajęczyny?

Za pomocą modelu pajęczyny możemy zilustrować trzy rodzaje wahań cen i ilości:

a) oscylacje tłumione (rynek wraca do stanu równowagi),

b) oscylacje stałe (wahania na rynku mają charakter ciągły i cykliczny),

c) oscylacje wybuchowe (rynek jest niestabilny, a amplituda wahań wzrasta).

Jaki jest warunek stabilności rynku w modelu pajęczyny?

 

W modelu pajęczyny rynek jest stabilny tylko wtedy, gdy absolutna wartość stosunku nachylenia linii popytu do nachylenia linii podaży jest większa od jedności (bezwzględna wartość nachylenia popytu jest większa od bezwzględnej wartości nachylenia linii podaży).

Jakie są założenia modelu pajęczyny?

Najważniejszym założeniem w tym modelu jest stwierdzenie, że nabywcy reagują w tym samym okresie, w którym następuje zmiana sytuacji rynkowej, sprzedawcy zaś reagują z opóźnieniem (dostosowanie ekstrapolacyjne).

Zakłada się również, że krzywe popytu i podaży mają charakter liniowy oraz że...

CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

W 1921 r. francuska firma Manu-facture d'Armes Chatelleraul t wy­produkował a karabin określany jako kal. 7,5 mm, który okazał się narzędziem zabójczym dla... żołnie­rzy usiłujących z niego strzelać. Wielokrotnie zdarzały się eksplozje karabinu, co było następstwem wa­dliwego materiału lufy. W 1924...

CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

W 1921 r. francuska firma Manu-facture d'Armes Chatelleraul t wy­produkował a karabin określany jako kal. 7,5 mm, który okazał się narzędziem zabójczym dla... żołnie­rzy usiłujących z niego strzelać. Wielokrotnie zdarzały się eksplozje karabinu, co było następstwem wa­dliwego materiału lufy.

W 1924...

LUGER PARABELLUM MODEL 1908 (P08) - pistolet

W końcu XIX wieku niemiecki ru­sznikarz Georg Luger zmodyfiko­wał pistolet Borchardta z 1894 r. (m.in. zwiększając kaliber z 7,65 mm do 9 mm). Zakłady Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM) rozpoczęły seryjną pro­dukcję. Po dalszych udoskonale­niach konstrukcji pistoletu, w 1908 r. wprowadzono go do...

Model atomu Bohra

Do roku 1910 znano wiele wyników eksperymentalnych, które wskazywały na to, że atomy zawierają elektrony (np. zjawisko fotoelektryczne). Ponieważ w normalnych warunkach atomy są elektrycznie obojętne, a zatem muszą one mieć ładunek dodatni równy ujemnemu. Ponieważ masa elektronów jest bardzo mała w...

Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej

Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy kochanek, a jego zawiedzione uczucie staje się motorem do dalszych - twórczych działań. W życiu codziennym także możemy zetknąć...

Modele organizacji

W wielu dziedzinach nauki spotykamy się z modelami pomagającymi opisać i zrozumieć występujące w nich zjawiska lub problemy. Według R. I. Ackoffa modele są przedstawieniami stanów przedmiotów lub zdarzeń. Prostota modeli w porównaniu z rzeczywistością wynika stąd, że uwzględniają one tylko te...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL EKONOMICZNY

(Teoria ekonomii) - przedsiębiorstwo to byt ekonomiczny opisywany w kategoriach efektywności użycia zasobów - różnicy między efektami i nakładami różnice w podejściu do przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych kierunków i prądów w ekonomii - ekonomia klasyczna, ujęcie schumpeterowskie...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL FINANSOWY

(Analiza finansowa przedsiębiorstwa) - przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształcanych w strumienie finansowe kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość, a niejako zestaw materialnych czynników produkcji, cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRODUKCYJNY

Technologiczny (Nauki techniczne) - przedsiębiorstwo to układ techniczny przetwarzający energię i materię w produkt o założonych parametrach użytkowych przedsiębiorstwo nie wytwarza wartości dodanej lecz musi najpierw wyprodukować dobra lub usługi.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL ORGANIZACYJNY

(Organizacja i zarządzanie) - przedsiębiorstwo to jednostka zorganizowana - szczególny przypadek instytucji podlegającej zasadom racjonalnej organizacji występują procesy decyzyjne - podstawowa przesłanka uznania modelu organizacyjnego za wiodący w formułowaniu interdyscyplinarnej teorii przedsiębiorstwa

Modele przedsiębiorstwa - MODEL CYBERNETYCZNY

(Cybernetyka, logistyka) - przedsiębiorstwo to układ złożony, podobny do żywego organizmu, kierujący się kryterium najdłuższego zachowania przy życiu traktowane jako system względnie odosobniony w otoczeniu, posiadający szereg wewnętrznych, oddziaływujących na siebie podsystemów.