Perpetuum mobile

Również zjawiska magnetyczne i elektryczne były szeroko wykorzystywane w projektach perpetuum mobile. Dziś wiemy, że niemożliwe jest skonstruowanie perpetuum mobile - maszyny, która wykonywa­łaby użyteczną pracę, nie pobierając z zewnątrz energii.

DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System)

DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System) - standard wąskopasmowej cyfrowej telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) używanej na terenie amerykańskim, bezpośredni następca analogowego systemu komórkowego AMPS.

FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication Systems)

FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication Systems) - projekt systemu łączności radiowej dla abonentów w ruchu.

GMR (GEO Mobile Radio)

GMR (GEO Mobile Radio) - standard satelitarnego systemu telefonii komórkowej wykorzystujący satelity geostacjonarne i szkieletową sieć systemu GSM opracowaną przez ETSI.

GSM (Global System for Mobile Communication)

GSM (Global System for Mobile Communication) - najpopularniejszy na świecie (od 1992 r.

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway)

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway) - przyszłościowe rozwiązanie mobilnego systemu komórkowej łączności kolejowej, operującego w paśmie radiowym o szerokości 2x4 MHz na częstotliwościach: 876-880 MHz dla kanałów „w górę" oraz 921-925 MHz dla transmisji „w dół", w kierunku abonenta.

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity)

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) - międzynarodowy niepowtarzalny numer seryjny terminalu ruchomego, zapewniający jego identyfikację w sieci GSM.

IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - międzynarodowy indywidualny numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM.

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000)

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) - podstawowy składnik globalnego systemu przyszłościowej komunikacji osobistej trzeciej generacji, zastępujący dotychczasową koncepcję ogólnoświatowej łączności ruchomej i stacjonarnej typu FPLMTS.

MBS (Mobile Research)

MBS (Mobile Research) - sposób emisji radiowych sygnałów przywołań w systemach przywoławczych z wykorzystaniem istniejącej publicznej sieci radiofonicznych nadajników UKF-FM.

MMM (Mobile Media Mode)

MMM (Mobile Media Mode) - logo usługi internetowej (Ericsson, Nokia, Motorola) oznaczającej uproszczony tryb bezprzewodowego dostępu do multimedialnych stron WTA (wersja serwerów z uproszczonym językiem komunikacji WTML zamiast HTML jak w stronach WWW).

MS (Mobile Station)

MS (Mobile Station) - bezprzewodowy terminal ruchomy, czyli mobilny (bądź ruchoma stacja komunikacyjna) - utożsamiany głównie z telefonem komórkowym sieci radiowej (NMT, GSM, PCS, in.

MSC (Mobile Switcbing Center)

MSC (Mobile Switcbing Center) - centrala obszarowa systemu komórkowego, która koordynuje zestawianie połączeń między abonentami ruchomymi MS własnego systemu komórkowego (typu GSM i in.

NMT (Nordic Mobile Telephony)

NMT (Nordic Mobile Telephony) - analogowy standard telefonii komórkowej rozwijany w Europie (od 1981 r.

PLMN (Public Land Mobile Network)

PLMN (Public Land Mobile Network) - ogólne określenie publicznych systemów ruchowej komunikacji lądowej realizowanej za pośrednictwem sieci komórkowych.

PMR (Prirate Mobile Radio)

PMR (Prirate Mobile Radio) - prosty system dyspozytorskiej łączności ruchowej, przeznaczony głównie do komunikacji z wyspecjalizowanymi i uprzywilejowanymi pojazdami samochodowymi bądź instalowany w prywatnych przedsiębiorstwach o wydzielonym i ograniczonym zasięgu działania.

TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)

TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) - czasowy, unikatowy numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM, ustalany dla abonentów obcej sieci komórkowej i zapisywany w rejestrze abonentów wizytujących VLR.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - europejski standard systemu komórkowego trzeciej generacji (IMT-2000) wywodzącego się z systemu GSM o rozszerzonych możliwościach: pasmo użytkowania od 384 kb/s do 2 Mb/s (lokalnie), współpraca z innymi typami sieci - niekoniecznie komórkowymi, nowe szerokopasmowe usługi multimedialne.

PERPETUUM MOBILE

Łac. '(mechanizm) poruszający się wiecznie (i samoczynnie)'; niemożliwa do skonstruowania (bo sprzeczna z zasadą zachowania energii a. 2 zasadą termodynamiki) maszyna, która wykonywałaby nieskończoną ilość pracy nie pobierając z zewnątrz energii a. która wykonywałaby pracę jedynie kosztem oziębiania...

PRIMUM MOBILE

(łac., 'pierwsza poruszająca się rzecz') Najdalsza sfera niebios dodana w średniowieczu do systemu Ptolemeusza, mająca posuwać pozostałe sfery gwiazd i planet w ich dziennym obrocie, twarda powłoka otaczająca Wszechświat i oddzielająca go od Nicości; przen. pierwsza przyczyna, główna pobudka czegoś...