Mobbing

Czytaj Dalej

Mobbing jako przejaw dyskryminacji w szkole.

Mobbing jako przejaw dyskryminacji jest utożsamiany, w opinii społecznej, głównie z miejscem pracy. Mobbing jest bardzo groźnym zjawiskiem również w szkole. mobbing. pl/dzieci_6_9/szkola/mobbing_w_szkole.

Mobbing

Wyróżniamy kilka rodzajów mobbingu, według kryterium miejsca, w którym on występuje oraz ról przypisywanych mobblerowi oraz osobie mobbowanej: mobbing pionowy (bossing), gdzie przełożony jest prześladowcą, a podwładny jest ofiarą, mobbing poziomy (staffing), kiedy mobblerem jest grupa, a ofiarą jest osoba należąca lub zależna od tej grupy (może to być grupa kolegów z wojska, współpracownicy w pracy itp.

Negatywne zjawiska w procesie pracy: mobbing, pracoholizm, wypalenie zawodowe.

17   Rozdział 1 MOBBING W tym rozdziale zaprezentuje problem mobbingu, formy przemocy fizycznej i psychicznej. Słowo mobbing pochodzi od angielskiego mob – tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować.

Mobbing

Artykuł 94 kodeksu pracy zawiera definicję mobbingu: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing

Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, coś o wiele gorszego niż okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie czy złośliwa plotka. Mobbing to rodzaj terroru psychicznego, stosowanego przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej osobie.

Cechy wyróżnicające mobbing

  Wyróżnia się wiele cech, pozwalających rozpoznać mobbing.

Mobbing

Aktualnie w paru krajach przygotowuje się zmiany prawne, by mobbing uważać oficjalnie za przestępstwo.

Mobbing, podkultura więziennej, czynniki kryminogenne, przestępczość zorganizowana, bezdomność i bezrobocie, konflikt jako zjawisko społeczne, prostytucja, podstawowe pojęcia, problem redukcji szkód, totalitaryzm, faszyzm, komunizm, demokracja

, ośmieszyć Stopnie mobbingu: - radzi sobie z mobingiem poprzez mechanizmy obronne - jednostka nie jest w stanie sama się oprzeć, nie jest w stanie walczyć, pozostawiają trwały ślad w psychice - kiedy jednostka jest już niezdolna do życia w społeczeństwie, w pracy, leczenie terapeutyczne, wsparcie rodziny.