Kształtowanie i rozwój osobowości dzieci i młodzieży

Pojęcie osobowości Część definicji to typowe definicje operacyjne zawierające umowne określenia pojęcia osobowości adekwatne do opracowanych narzędzi. Inne można nazwać definicjami opisowymi; mają one bowiem charakter opisującego wyliczenia elementów konstytutywnych osobowości. Jeszcze inne to definicje dyskryminacyjne – ich autorzy usiłują określić za ich pomocą to, co stanowi wyróżniającą cechę osobowości jako takiej, wskazać na jej specyficzną ...

Żyć czy akceptować? Problemy współczesnej młodzieży...

Żyć czy akceptować? Żyjemy, bo tak miało być? Czy naprawdę nie mamy wyboru i wpływu na wyższą część naszego życia lub tylko nam się tak wydaje? Być w potrzasku, pułapce, czymś przytłaczającym i niezdefiniowanym. Każdy z nas ma cel swojej czasem beznadziejnej i nieudolnej egzystencji. Mówimy o pięknie, które nas otacza: budowle, rzeźby, obrazy, ale czy ktoś zastanawiał się nad jego genezą i poświęceniu autorów? Nie ma rzeczy wiecznych, no właśnie – ...

Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży

Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży Osobowość każdego młodego człowieka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym światem. W świecie tym nie zawsze panuje harmonia, miłość, szacunek oraz zrozumienie dla potrzeb własnych jak i innych ludzi. Człowiek, który wychowuje się w rodzinie, w której nie czuje się kochany, potrzebny, doceniany zatraca własne wartości i szuka poparcia poza domem. Często wybiera środowisko rówieśnicze,

Obraz martyrologii młodzieży polskiej w Dziadach cz.III

W Dziadach cz.III obraz młodzieży polskiej ukazują:

1.Przedmowa poety

2.Opowiadanie Sobolewskiego

3.Historia Cichowskiego

4. Postać Rollinsonowej i jej syna

Ad1.

W przedmowie poeta opisuje uporczywą wyyrwałość narodu polskiego, którą porównuje do wytrwałości chrześcijan podczas prześladowania...

Omów wpływ żywienia na rozwój dzieci i młodzieży

Nieprawidłowe odżywianie się kobiety będącej potencjalną matką, następnie kobiety w ciąży oraz sposób żywienia niemowlęcia mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, które mają wpływ na dalsze życie człowieka. Nawet krótki okres niedożywienia w trakcie rozwoju zarodkowego i płodowego może...

Pedagogika dzieci głuchoniewidomych - Usamodzielnianie młodzieży głuchoniewidomej

Jest to sprawa bardzo trudna, gdyż pomimo wieloletniej pracy niewielu młodym głuchoniewidomym udaje się osiągnąć zdolność do samo­dzielnego i niezależnego życia. W zależności od stopnia samodzielności oraz potrzebnej pomocy ze strony innych osób rozwinęły się następujące formy prowadzenia życia...

Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży

Dokąd i do czego zmierza' część młodego pokolenia? Takie i podobne py­tania stawiają sobie badacze o różnych orientacjach, którzy dostrzegają roz­liczne zagrożenia rzutujące na funkcjonowanie młodych ludzi w otoczeniu (por. Sołtysiak, 1995; Cekiera, 1998, Sołtysiak i Kowalczyk-Jamnicka 1999; Urban...

CZYTELNIA DLA MŁODZIEŻY

CZYTELNIA DLA MŁODZIEŻY, czasopismo społ.-kult., wyd.we Lwowie 1860-61 pod red. K. Cieszewskiego przy współpracyL. Tatomira i B. Kalickiego, grupujące młodych pisarzy,historyków i działaczy pokolenia tzw. przedburzowców (m. in.M. Bałucki, J. Chociszewski, Walery Łoziński, S. Pawlicki, M.Romanowski, J...

WIECZORY RODZINNE, tygodnik ilustr. dla dzieci i młodzieży

WIECZORY RODZINNE, tygodnik ilustr. dla dzieci i młodzieży, wyd. w Warszawie 1880-1914 pod red. L. Hauke (do 1908), W. Umińskiego (1909-12), A. Chlebowskiego (1913-14). Do zespołu red. i współpracowników pisma należeli m. in.: I. Baliński, A. Borkowska (red. 1889-92), Z. Bukowiecka, M. Chomętowska, W...

Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży.

W naszym społeczeństwie już samo słowo „samobójstwo” wywołuje w człowieku wiele emocji takich jak zażenowanie, strach, niepewność, wrogość, ogólną niechęć. Czasem jest to smutek i żal, że bliska osoba pozbawiła siebie możliwości życia. Większość ludzi woli nie poruszać tego tematu i żyć w świadomości, że problem ten nie dotyczy ani jego, ani jego bliskich. Samobójstwo jednak istnieje i dotyka w coraz większym stopniu, nie tylko dorosłych i nastolatków,

Samobójstwa wśród młodzieży

WSTĘP Problem samobójstw jest bardzo rzadko poruszany w naszym społeczeństwie. Jest to swego rodzaju temat tabu. Często unikamy go w codziennych rozmowach, uważając, że problem nas nie dotyczy, lub nie istnieje. Zdarza się, że na samą myśl o tym zagadnieniu wyzwala się u nas strach oraz niechęć do wypowiadania się na ten temat. W dzisiejszych czasach jednak musimy spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać się do faktu, że problem ten staję się coraz większym utrapieniem ...

Pedagogika jako nauka o wychowaniu dzieci i młodzieży

Pedagogika jest przede wszystkim nauką o wychowaniu dzieci i młodzieży. Sama jej nazwa jest pochodzenia greckiego i oznacza „kierowanie dziecka”. W greckim rozumieniu nie była nauką ani nie była też taką dyscypliną, która szuka rozumnego sensu rzeczywistości. Filozofia jest nauką historycznie zmienna pod względem zakresu i treści. Jest dziedzina ogólnych rozważań na temat istoty i struktury bytu źródeł i prawomocności ludzkiego poznania zasad wartościowania.

Postać ludzka w wytworach plastycznych dzieci i młodzieży.

Do tego czasu rysunek postaci ludzkiej dziecka był rozpatrywany na tle całokształtu jego twórczości rysunkowej. W polskiej literaturze psychologicznej nie ma pracy poświęconej analizie rozwoju procesów poznawczych dziecka na podstawie rysunków postaci ludzkiej. Jest to jednak bardzo bogaty materiał, na którego podstawie można śledzić rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Z analizy zebranego materiału podczas badań nasuwają się pewne wnioski o charakterze ogólnym. Analiza ...

Czy placówki profilaktyczno- wychowawcze dla młodzieży z zaburzonymi zachowaniami, oraz zagrożonej uzależnieniem spełniają swoją funkcję.

Wyznaczając sobie za cel pracy wyżej postawione pytanie warto na początku odpowiedzieć co to są placówki profilaktyczno- wychowawcze? Jakie pełnią funkcje? Jak się dzielą? A zatem placówka profilaktyczno- wychowawcza to placówka, która zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w ...

Psychiatria dzieci i młodzieży

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY 12. 10. 2007 WYCHOWNIE- dynamiczny, złożony proces wzajemnie zależnych od siebie układów nadawania i odbioru wpływów, w celu zrealizowania jakiegoś świadomie zamierzonego przez wychowawcę kształtu osobowości wychowanka. Cele wychowania: 1. kreatywne- tworzenie czegoś nowego, bardzo istotna jest sztuka, następuje poszerzenie horyzontów, wyrobienie wrażliwości, wychowanie to przyśpiesza rozwój społeczny i rozwój osobowości; o ; 2.

Reakcje młodzieży na przemoc w mediach.

Pedagogika opiekuńcza zaoczne magisterskie uzupełniające rok 1szy Grupa 18 REAKCJE MŁODZIEŻY NA PRZEMOC W MEDIACH. Żyjemy w czasach, w których środki masowego przekazu wdzierają się w codzienne życie każdego człowieka, narzucają mu swoją wszechobecność wszędzie: w domu, na ulicy, w szkole, w środkach komunikacji, w miejscu pracy. Odizolowanie się przed ich oddziaływaniem jest nierealna. Atrakcyjność treści przekazywanych przez mass media skłaniają raczej do ich ...

Wsparcie społeczne wobec problemów- bezrobocie młodzieży

Temat: Wsparcie społeczne wobec problemów –bezrobocie młodzieży W wyniku zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku w Polsce ukształtowała się nowa rzeczywistość społeczna. Gospodarka wolnorynkowa spowodowała wiele zmian w życiu pojedynczego człowieka jak i całych grup społecznych i zawodowych. Polityka społeczna realizowana w latach 90-tych musiała podejmować zagadnienia dużego bezrobocia, znacznego spadku dochodów i związanego z tym zubożenia ludności.

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży

Spośród szerokiej gamy produktów turystycznych oferowanych na Ogólnopolskich Targach Turystycznych, wybrałam jedną ofertę , która wydała mi się najkorzystniejszą oraz najbardziej atrakcyjną dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Jak wiadomo dzieci i młodzież muszą mieć zorganizowaną wycieczkę, począwszy od zakwaterowania przez wyżywienie oraz inne atrakcje pochłaniające pozostały czas wolny. Oczywiście cena też nie może być za wysoka aczkolwiek rodzice dadzą dużo aby ...

Gruźlica u dzieci i młodzieży

Gruźlica jest chorobą zakaźną, zakażenie prątkiem gruźlicy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń na świecie. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 1998 r., w roku 1997 stwierdzono na świecie 7,96 min nowych zachorowań na gruźlicę, a rocznie z powodu gruźlicy umiera ok. 3 min...

UDZIAŁ SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY DO UCZESTNICTWA W RÓŻNYCH FORMACH EDUKACJI RÓWNOLEGŁEJ

Szkoła ma tworzyć sprzyjające warunki oraz podejmować i prowadzić w taki sposób działalności dyd. – wychow. Aby umożliwić uczniom poznanie odpowiednich wiadomości, umiejętności i sprawności, które pozwolą i sprzyjać będą włączaniu się do różnych form edukacji równoległej, odbieraniu treści z...