Misje petersberskie

Misje petersberskie to zbiór zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa, przyjęty do realizacji przez Unię Zachodnioeuropejską na konferencji w Hotelu w mieście Petersberg niedaleko Bonn w 1992 roku. Są to zadania humanitarne, w tym ratownicze; misje pokojowe oraz misje zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Czytaj Dalej

FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

BRACIA MNIEJSI - Poza dotychczasowymi misjami(—» franciszkańskie misje I) bracia mniejsi prowadzili dziełoewangelizacji Ameryki L a c , Afryki, Oceanii i DalekiegoWsch.

Dyplomacja –geneza, cele, metody i formy

Misje wojskowe – Obok misji wojskowych doraźnych, wysyłanych dla załatwienia określonej sprawy, złożenia wizyty czy rewizyty, po drugiej wojnie światowej upowszechniają się stałe misje wojskowe w wyniku umów międzynarodowych i przebywające stale na terytorium innego państwa.

AZJA - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Powstała 1799 w Anglii Church Missionary Society for Africa and the East (dzisiejsza nazwa od 1812) zaczęła 1813 misje w Indiach, początkowo zatrudniając również misjonarzy luterańskich i kalwińskich, od 1815 wyłącznie anglik.

Misja i wizja firmy usługowej

Funkcje dobrej misji:  misja jako punkt określenia - funkcja ukierunkowująca  misja jako deklaracja intencji - funkcja uwiarygodniająca  misja jako wartość wspólna - funkcja integrująca  misja jako gwarancja przyszłości - funkcja stabilizująca  misja jako źródło natchnienia - funkcja inspirująca Misja firmy jest generalną deklaracją sensu działania racji istnienia i rozwoju firmy co najmniej w jednym z ...

Nawiązywanie stosunków dyplomatycznych

Stanowi tez podstawę do ustanowienia w tym celu w państwach misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych lub realizacji funkcji dyplomatycznych i konsularnych nawet bez ustanawiania w sensie fizycznym tych misji i urzędów.

Unici i misje na Bliskim Wschodzie

Swoimi misjami starali się objąć Druzów, wśród których działali też misjonarze protestanccy. Misjami nieprzerwanie zajmowali się kapucyni, mając szczególne poparcie Francji i jej ambasadora LaTour Maubourga.

Upadek i odnowienie misji

Udzielił zatwierdzenia (1841) misyjnemuzgromadzeniu misjonarzy od Przenajświętszej Krwi (Missionarii del Preziosissimo Sangue), założonemu(1815) przez Kaspra del Bufalo (zm.

Misje w Afryce

Do prowadzących je jezuitów i kapucynów doszli (1766)misjonarze paryscy, ale o rozwoju misji można mówić dopiero w latach siedemdziesiątych XIX stulecia. W Tunisie dochodziło do sporów między misjonarzami a hiszpańskimi urzędnikami.

MISJE ŻYWOTNE

Udział polskich misjonarzy był znaczny, choć nie mieli opiekiswego państwa, jak inni misjonarze. W Azji pod brytyjskim panowaniem misjonarze musieli pokonywać trudności, stawiane przez władzekolonialne, które wolały popierać misje anglikańskie czy inne protestanckie.

Sobór i misje

Obok słabego uwzględnienia misji wśród pogan, tendencje do scentralizowania działalności misyjnejbyły drugim znamieniem schematu. Sobór nie zdążył opracować Dekretu o misjach i ustosunkować się do wszystkich postulatów, przygotowanychprzez biskupów misyjnych.

Stolica Apostolska i dzieła misyjne

Rozgłos szczególniejszy zdobyły nazwiskadwóch misjonarzy jezuitów: arcybiskupa Władysława Zaleskiego, który jako delegat apostolski w Indiach (1892-1916) przyczynił się do rozwoju organizacji tamtejszych misji, oraz Jana Beyzyma, Apostolatrędowatych na Madagaskarze (1899-1912), który listami do rodaków jednał pomoc dla misji.

Misje afrykańskie

Afryka była terenem misyjnym, mniej oddalonym od Europy niż Daleki Wschód i Oceania, lecz misje wniej rozwijały się wolniej, a przez swoisty klimat pochłonęły wiele ofiar. Kwitła natomiast, dzięki misjonarzom z Werony, misja w Sudanie,zapoczątkowana przez wikariat apostolski Centralnej Afryki.

Rząd

Jeżeli rząd nie uzyska wotum zaufania, jego misja się kończy. Jeżeli rząd i w tym przypadku nie uzyska wotum zaufania, jego misja jest zakończona.

Misja i cele przedsiębiorstwa

Przykłady formułowania misji: Motto (slogan) sieci supermarketów: „Naszą misją jest podwojenie liczb supermarketów do roku 2000” – tak sformułowana misja wymaga nowej misji gdy zbliżymy się do roku 2000.

Misja firmy

Misja jako myśl przewodnia działania firmy określa sposób, w jaki chce być ona postrzegana przez otoczenie a zarazem zakreśla obszar jej działania i kierunki rozwoju, zaangażowanie kadr kierowniczych i załogi wokół funkcji, jakie chce przedsiębiorstwo spełnić na rynku.

Budowanie misji firmy

Gdy misja zostaje zaakceptowana, często zmieniają się relacje uczestników z organizacją – pomaga to ludziom współpracować, bo misja tworzy wspólną tożsamość. Tacy ludzie stanowią ogromną siłę w realizowaniu wspólnej misji.

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

W ten sposób Jezus objawił autentyczną treść swego mesjańskiego królowania, z jednej strony jako transcendentnego Syna Człowieczego "zstępującego z nieba" (J 3,13), a z drugiej jako Cierpiącego Sługę w jego odkupieńczej misji: "Syn Człowieczy, nie przyszedł aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28).

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje specjalne

obok stałych przedstawicielstw dyplomatycznych państwa wysyłają doraźne delegacje w celu załatwienia określonych spraw – misje specjalne, misje ad hoc.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje wojskowe

Rodzaje misji wojskowych – misje doraźne (dla załatwienia określonej sprawy), stałe misje wojskowe w wyniku umów m.

Stosunki dyplomatyczne - Funkcje misji dyplomatycznych

kontroluje i koordynuje działalność wszystkich placówek, biur i przedstawicielstw w państwie przyjmującym; oświadczenia szefa misji maja charakter oficjalny; ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli – misja sprawuje opiekę dyplomatyczną nad obywatelami będącymi na terytorium państwa pobytu, kontrola nad realizacja umów; prowadzenie rokowań z państwem pobytu – w celu zapobiegnięcia szkodliwym dla ...