Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum...

Czytaj Dalej

Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

, powołał jedenastoosobowy Zespół do Spraw Reorganizacji Administracji Publicznej, z zadaniem przygotowania koncepcji i programu reorganizacji administracji publicznej i ich realizacji, a w szczególności: struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu centralnym, struktur i zasad funkcjonowania terenowej administracji rządowej w powiązaniu z administracją samorządową, pozycji i zadań administracji ...

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

administracja niezespolona (specjalna) – dziedzinami spraw, które są wyłączone spod kompetencji administracji ogólnej, a podporządkowane administracji specjalnej są następujące, specjalne zarządy: sprawy wojskowe (podlegają nie wojewodzie lecz MON), wymiar sprawiedliwości (sądy w hierarchicznym podporządkowaniu podlegają bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości), sprawy ...

Pojęci i cechy administracji

Normy prawa administracyjnego można podzielić na a) Normy bezpośrednio dotyczące organizacji aparatu państwowego – ustrojowe prawo administracyjne b) Normy bezpośrednio dotyczące toku działania organizacji administracyjnej – normy proceduralne (postępowanie administracyjne) c) Normy dotyczące konkretnych działań administracyjnych – szczególna część prawa administracyjnego – materialne prawo ...

Prawne formy działania administracji publicznej

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: - przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych, - przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych, - przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracji i tok jej działania tworzą część ogólną prawa administracyjnego.

Podstawy prawa administracyjnego

Podział wewnętrzny prawa administracyjnego: - Normy ustrojowe - to prawo administracyjne, na która składają się normy administracji rządowej w województwie (ustawa o policji, ustawa o straży pożarnej) - Proceduralne prawo administracyjne - to normy dotyczące organizacji aparatu organizacyjnego i toku działania organów administracyjnych np.

Administracja Polska po 1989 roku

Minister Spraw Zagranicznych, Minister Wojny (wojskowości i obrony narodowej), Minister Sprawiedliwości, Minister Skarbu, Minister Spraw Wewnętrznych (uważany za gospodarza kraju, czyli sprawował funkcję obecnego premiera-kanclerza).

Przemiany w administracji francuskiej XVII i XIX wieku z uwzględnieniem trwałych wartości, które przetrwały do końca XX wieku

zreorganizowano resorty, które istniały już wcześniej: - spraw zagranicznych; - spraw wojskowych; - sprawiedliwości; - skarbu; - kolonii i marynarki; Zorganizowano także resort spraw wewnętrznych.

Historia Nauki Administracji Publicznej

Jak by jednak na to nie patrzeć, przedmiot ten zajmuje się w szczególności: - środowiskiem, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami - sprawami struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego - problemem kadr w administracji - funkcjonowaniem aparatu administracyjnego - problematyką kontroli funkcjonowania ...

Narodowe modele administracji publicznej

Na czele administracji szczebla wojewódzkiego stoi Zarząd Wojewódzki Administracji Państwowej z wybieranym na 6-letnią kadencję Gubernatorem na czele.

Omów ogólne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Europejskiego Rynku Wewnętrznego (ERW)

Stworzenie Europejskiego Rynku Wewnętrznego w 1993 roku doprowadziło do powstania jednolitego europejskiego rynku towarów, usług i kapitału, co umożliwiło działalność gospodarczą pozbawioną utrudnień, barier i biurokratyzmu, pozostawiając jednocześnie stosunkowo duży protekcjonalizm zewnętrzny...

Administracja publiczna

Wyróżnia się: Administrację publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) - stanowi ona ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej, Administrację publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej ...

Źródła prawa administracyjnego

Źródła: Eugeniusz Ochendowski – „Prawo Administracyjne – część ogólna” Jan Boć – „Prawo Administracyjne Ryszard Seidel – „Prawo i postępowanie administracyjne

Prawo administracyjne

Kontrola wewnątrz administracyjna, kontrola niezawisła W instancyjnej kontroli decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej ,wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego stosuje się kodeks postępowania administracyjnego ,który jako organ drugiej instancji ustanawia (wojewodę w sprawach z zakresu zadań zleconych lub samorządowe kolegium odwoławcze w sprawach z zakresu zadań ...

Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej w województwie

Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego ( wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej), może po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis lub organu uprawnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru, do usunięcia naruszenia zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego Akty stanowione przez sejmik województwa, wojewodę i org.

Prawo administracyjne - zagadnienia

Obejmuje dwie wielkie dziedziny: 1) rozstrzyganych przez organy administracyjne (administrujące) indywidualnych spraw, w których wydaje się decyzje administracyjne; 2) spraw spoza zakresu postępowania administracyjnego.

Podział form działania administracji publicznej

Organ administracji publicznej rozstrzyga w drodze aktu administracyjnego o powierzonej mu sprawie administracyjnej, i jest jednocześnie organem rozstrzygającym i jedną ze „stron” (iudex in causa sua).

Prawo budowlane

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury, 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 3) budowli - należy przez to ...

Administracja publiczna wobec integracji Polski z UE

określił nowe formy współpracy między państwami członkowskimi w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, potwierdzona została zasada subsydiarności, nastąpiło poszerzenie współpracy w zakresie przemysłu, zdrowia publicznego, kultury i edukacji, zwiększono kompetencje Parlamentu Europejskiego, stworzone zostało również europejskie obywatelstwo Unii.

Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej

Z zakresu «l/udania administracji ogólnej były w Polsce wyłączone głównie sprawy wojskowe (kraj był podzielony na 10 okręgów korpusów, z dowódcami okręgów korpusów na czele), sprawy szkolnictwa (10 okręgów szkolnych z kuratorami), uprawy skarbowe (okręgi izb skarbowych odpowiadające województwom; nazwę (H/yjęto z zaboru rosyjskiego - w Królestwie Polskim izby skarbowe ...

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...