Minerały promieniotwórcze

Minerały promieniotwórcze

Czytaj Dalej

Minerały i skały

Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów wchodzących w skład skał. Minerały to związki chemiczne lub pierwiastki o jednorodnej budowie fizycznej, powstające w skorupie ziemskiej w wyniku działania procesów geologicznych. Minerał jest ciałem stałym o krystalicznej budowie, tzn. ato­mach lub jonach...

Złoża minerałów i skał

Złożem mineralnym nazywany naturalne nagromadzenie użytecznych

minerałów lub skał w ilości nadającej się do eksploatacji. Złoża powstają

w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.Ze względu na sposób

powstawania wyróżniamy złoża pochodzenia:

magmowego - tworzące się w czasie krzepnięcia...

Ujemne skutki działania izotopów promieniotwórczych

IZOTOPY są to atomy tego samego pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów lecz różne ilości neutronów.

Oprócz 272 stabilnych izotopów wszystkich pierwiastków znanych jest około 2000 ich izotopów promieniotwórczych (radioizotopów). Izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach...

Najważniejsze MINERAŁY budujące skorupę ziemską

Minerał jest to naturalny składnik skorupy ziemskiej, o określonym składzie chemicznym i swoistych właściwościach fizycznych.

Do najważniejszych minerałów budujących skorupę ziemską należą:

- skalenie – 58%;

- kwarc – 13%;

- magnetyt i hematyt – 7%;

- miki – 4%;

- oraz krzemiany żelaza i...

Minerały

Są naturalnymi składnikami litosfery, ciałami o stałym składzie chemicznym i tych samych właściwościach fizycznych. Znanych jest prawie 3 tyś. Minerałów, w tym niewiele ponad 100 najczęściej buduje skały, jako tzw. Minerałami skałotwórczymi są kwarc, skalenie i miki. Niektóre minerały mają taki...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Pierwiastki promieniotwórcze

Oprócz występujących w przyrodzie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, w wyniku przeprowadzania przez człowieka reakcji jądrowych, dostają się do środowiska sztucznie wyprodukowane izotopy promieniotwórcze. Najczęściej występującymi sztucznymi pierwiastkami w wodzie i osadach powierzchniowych...

Co to są pierwiastki promieniotwórcze?

Najlepszym znanym wówczas źródłem uranu był uraninit, czyli blenda smolista. Analizując tą rudę, małżonkowie Curie odkryli, że zawiera ona także inne pierwiastki, znacznie bardziej radioaktywne niż uran. Nazwali je polonem (na cześć Polski) i radem. Przez następne 18 lat odkryto jeszcze trzy inne...

Jakie zastosowanie w jubilerstwie mają minerały?

Wiele minerałów cechuje się własnościami czy­niącymi z nich wspaniały materiał jubilerski. Różne kamienie szlachetne składają się często z tego sa­mego związku chemicznego, z domieszką różnych zanieczyszczeń. Przykładem niech będzie kwarc, czyli dwutlenek krzemu. Może on występować jako...

Czym są minerały?

Skorupa ziemska jest w przeważa­jącej części zbudowana z minera­łów, wśród których występują zarówno cenne kruszce, np. diamenty, jak i doza pospoli­tych metali wykorzystywanych w codziennym życiu. Minerały odegrały dużą rolę w rozwoju ludzkości i przyczyniły się do rozkwitu cywilizacji. W...

Co to jest ciężar właściwy minerału?

Ciężar właściwy minerału to stosunek jego wagi do wagi wody o tej samej objętości. I ta cecha okazała się bardzo użyteczna w rozpoznawaniu poszczególnych kruszców. Zakładając, że ciężar właściwy wody wynosi 1, większość minerałów waha się w przedziale od 2,2 do 3,2. Jednak ist­nieją...

Minerały

AMAZONIT(odmiana mikroklinu) Krzemian Twardość: 6 (kruchy) Gęstość: 2,5-2,6 Rysa: biała Barwa: zielona do niebieskozielona (po ogrzaniu zielone zabarwienie znika) Przeźroczystość: przeświecający do nieprzeźroczystego Łupliwość: doskonała według (010)i(001) Przełam: nierówny Układ krystalograficzny: trójskośny Pokrój kryształów: krótkie słupy, tabliczki, bliźniaki Luminescencja: szarozielona Czyszczenie: wodą lub rozcieńczonymi kwasami Powstanie: ...

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

ANDEZYTY- możemy spotkać w Pienińskim Pasie Skałkowym Góra Wżar (pirokseny, amfibole, skalenie). Występują w formie pokryw lawowych lub przypowierzchniowych płytek- intruzje. Skały jasno- lub ciemnoszare. Prakryształy tworzą pirokseny lub amfibole. Na odcinku 18 km biegnącym od tej góry występuje 30 żył i kominów wulkanicznych zbudowanych z andezytów. BAZALTY-(skalenie, pirokseny, czasami oliwiny, amfibole). Bazalt wieku wczesnopaleozoicznego to diabaz-ma grubszą ...

Metodyka badań miksokopowych minerałów

Nikol: prosty przyrząd optyczny, pryzmat polaryzujący światło. Cechy oznaczania przy jednym Nikolu: morfologia, łupliwość i spękania, naloty i wrostki, barwa i pleochroizm, względny współczynnik załamania światła (relief). Morfologia: a) ziarna własno kształtne (idiomorficzne)- o właściwe dla danego minerału formach krystalograficznych b)ziarna obco kształtne (allomorficzne) – często wypełniające wolne przestrzenie m. in. ziarnami Łupliwość- obserwowana gdy ...

Wyznaczone minerałów skałotwórczych na podstawie 1.barwa 2.połysk 3.twardość 4.łupliwość 5.przełam 6.pokrój 7.uwagi (mineralogia)

GEOLOGIA – SKAŁY 1) Minerały skałotwórcze: • ŁYSZCZYKI (MUSKOWIT) - barwa : bezbarwny, biało srebrzysty - połysk: perłowy - twardość: 2-2,5 - łupliwość: doskonała w jednym kierunku - przełam: brak - pokrój: blaszkowy, łuseczkowy - uwagi: blaszki muskowitu są giętkie i sprężyste • ŁYSZCZYKI ( BIOTYT) - barwa : brunatny, czarny, ciemnozielony - połysk: perłowy - twardość: 2,5-3 - łupliwość: doskonała w jednym kierunku - przełam: brak - ...

Ogólna charakterystyka minerałów

a.) KWARC-występuje najczęściej w postaci bezbarwnej, przezroczystej lub szarych nieprzeźroczystych ziaren krystalicznych; nie wykazuje łupliwości, przełam ma łupliwy o tłustym połysku. Nw=7. b.) ORTOKLAZ- występuje w postaci kryształu o charakterystycznych płaszczyznach łupliwości, większe kryształy dają przy odpowiednim ustawieniu odblask tylko na połowie kryształu, kryształy są nie przeźroczyste, zabarwione związkami żelaza na kolor od cielistego do czerwonego,

Minerał

Jednorodne ciało o strukturze krystalicznej, określonych cechach fizycznych i składzie chemicznym (niekiedy wykazującym odchylenia od składu wyrażonego wzorem chemicznym w związku z obecnością domieszek izomorficznych),powstałew wyniku naturalnych procesów w litosferze lub na jej powierzchni oraz w...

MINERAŁ

MINERAŁ — pierwiastek lub związek chemicznywystępujący w postaci stałej, przeważniekrystalicznej; powstaje w przyrodzie bez współudziałuczłowieka; wchodzi w skład skał, którestanowią główny składnik skom py ziemskiej;minerałami są: węgiel, złoto, grafit, siarka, kwarc,marmur i wiele...

Minerały ilaste

Grupa wtórnych minerałów drobnokrystalicznych o budowie warstwowej,powstałych w wyniku chem. wietrzenia glinokrzemianów.Są one zbudowane z szeregupłaskich warstw ułożonych równolegle względemsiebie, dzięki czemu mają dużą zdolnośćsorbowania i wymiany kationów. Do m.i. należą:montmorylonit, muskowit...

Supiementacja witamin i minerałów

W przypadku większości osób prawidłowa, zbilansowana dieta (opisana wcześniej) zapewnia organizmowi odpowiednie ilości witamin i minerałów. Nie ma więc potrzeby przyjmowania żadnych preparatów uzupełniających. Ponieważ jednak większość pacjentek potrzebuje trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do...