Mikołaj Repnin

Czytaj Dalej

Repnin Mikołaj

 

Książę Repnin (1734 - 1801) był generałem i dyplomatą rosyjskim. W latach 1764-1769 pełnił obowiązki ambasadora w Warszawie.

Przeciwdziałał próbom reform, zainicjował konfederację radomską. W 1767 roku kazał porwać i wywieźć w głąb Rosji czterech opozycyjnych senatorów.

Narzucił Polsce...

Święty Mikołaj

Św. Mikołaj, biskup (+ ok. 343/352?). Urodził się w Patras w Grecji. Był biskupem Miry (Azja Mniejsza)na początku IV wieku. W działalności pasterskiej odznaczał się wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście.Swoją pomoc ofiarował dyskretnie lub anonimowo. Uczestniczył w soborze powszechnym w...

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Sarmata o sobie- pisarze oświecenia o sarmatyzmie

WSTĘP: W XVII w. pojawiło się pojęcie sarmatyzmu jako określenie całokształtu obyczajów i kultury szlacheckiej. Wiązało się to z poczuciem dumy narodowej, wynikającej z dziedziczenia cech pozytywnych od starożytnych Sarmatów. Cechy, które miały...

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Mikołaj Rej, czołowy polski pisarz okresu renesansu, był bardzo ciekawą osobowością. Jego twórczość jest mało osobista, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sam napisał swoją biografię, przypisywaną Andrzejowi Trzycieskiemu i dołączoną do Żwierciadła. Świadomie pisał po polsku, znane...

Mikołaj Sęp Szarzyński : nowa koncepcja życia i człowieka (porównaj z postawą renesansowego humanisty)

 

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się w 1550 r., a zmarł przedwcześnie w 1581r. Był więc współczesny Kochanowskiemu, jednak jego nieliczne wiersze zapowiadają już nową epokę.

Rytmy albo Wiersze polskie – niewielki tomik sonetów Sępa Szarzyńskiego wydany został przez jego brata w 1601 r., a więc...

Mikołaj Rej (1505-1569)

Mikołaj Rej urodził się w Żurawnie pod Haliczem, jako syn zamożnej rodziny ziemiańskiej. W dzieciństwie i młodości uczęszczał do różnych szkół, ale niewiele się w nich nauczył, gdyż bardziej niż nauka pociągały go zabawy i wesołe towarzystwo. Dopiero jako młodzieniec na dworze Andrzeja...

Polscy uczeni i odkrywcy - ich wkład w rozwój nauki światowej

Pierwszymi Polakami, których dzieła zyskały znaczenie w całej średniowiecznej Europie byli np.: dominikanin Marcin Polak (ok. 1205-1278r.)

- historyk, prawnik i teolog lub też Witelo ze Śląska (ok. 1230-1314r.) - słynny matematyk, fizyk (optyka), przyrodnik i filozof. Jako prekursora polskiej geografii...

Mikołaj Kopernik - biografia

Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu...

Odrodzenie w upadku

Śmierć Augusta III w 1763 r. otworzyła rywalizację o władzę nad Rzeczpospolitą. W toku walki przewagę nad konkurentami uzyskało ugrupowanie polityczne rodziny Czartoryskich, zwane Familią. Czartoryscy już we wcześniejszych latach próbowali sięgnąć po władzę, wiążąc się z dworem Augusta III...

Polska od chrztu do rozbiorów

POLSKA

965 r. ślub Mieszka I z Dobrawą księżniczką Czeską

966 r. chrzest Polski Dagome Ludex - oddanie pod opiekę papieską

992 r. śmierć Mieszka I, na tronie zasiada Syn, Bolesław Chrobry

1000 r. zjazd gnieźnieński

1002 - 1018 r. wojny z Niemcami

!018 r. pokój w Budziszynie - zdobycie...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ ZA PANOWANIA JAGIELLONÓW

Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologię polityczną i siły z dążeniami Habsburgów, Francji, Moskwy i...

Reformacja itp.

Unia polsko-litewska Ludwik Andegaweński (1370-1382), unieważnienie testamentu Kazimierza, pozbawienie praw Kaźka Słupskiego 1374-przywilej w Koszycach, ulgi dla szlachty, pierwszy stanowy przywilej generalny (dotyczył całej szlachty) Okres rządów ostatnich Piastów zapoczątkował rozwój monarchii stanowej w...

Mikołaj Kopernik i jego odkrycia

Nowy punkt widzenia na budowę Układu Słonecz­nego pojawił się wraz z opublikowaniem w roku 1543 dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbitum coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Kopernik urodził się 14 lutego 1473 roku w To­runiu, ważnym podówczas ośrodku handlowym. Ojciec Kopernika...

BIERNACKI MIKOŁAJ, pseud. Rodoć

BIERNACKI MIKOŁAJ, pseud. Rodoć, ur. 6 VI 1836 we wsiCyganówka Zieleniecka pod Kamieńcem Podol. zm. 31 VIII1901 we Lwowie, poeta, satyryk, tłumacz. Po ukończeniuInstytutuu Szlach. w Warszawie był do 1863 urzędnikiem Ko-misji Spraw Wewn., a nast. gospodarował w swoim majątkuw Siedleckiem. W 1874 przeniósł...

DYAKOWSKI Mikołaj

DYAKOWSKI Mikołaj, zm. po 1722, pamiętnikarz. Był pod Wiedniem jako pokojowiec króla Jana III. W wojsku odznaczał się niesubordynacją i warcholstwem, później pełnił urzędy ziemskie. Pozostawił pamiętnik (powst. ok. 1717) Summariusz okazji wiedeńskiej (ogł. w „Pszczółce Krak." 1821 t. 3-4);...

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński, ur. 4 VIII 1809 we Frankfurcie nad Menem, zm. 18 II 1870 we Wrocławiu, nauczyciel języka pol., tłumacz. Z pochodzenia Niemiec, język pol. opanował w czasie pobytu w Królestwie Pol. i w Krakowie. Od 1848 we Wrocławiu, jako nauczyciel języka pol. w...

HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius, z Hussowa lub Husowa, Hussowczyk

HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius, z Hussowa lub Husowa, Hussowczyk, ur. ok. 1475, zm. po 1533, poeta polsko-łaciński. Pochodził z ubogiej rodziny nieszlach,, zamieszkałej prawdop. w Husowie na Białorusi, dworzanin i protegowany E. Ciołka, 1521-22 przebywał w Rzymie, gdzie na życzenie mecenasa napisał dla...

JUNIEWICZ KAROL MIKOŁAJ

JUNIEWICZ KAROL MIKOŁAJ, żył w 1 poł. XVIII w., poeta późnobarokowy. Dr teologii, sekretarz prowincji pol. zgromadzenia paulinów. W obszernym poemacie moralistycznym Refleksje duchowne na mądry króla Salomona o doczesności światowej sentyment (Częstochowa 1731, na przykładach postaci hist. i współcz...