Migracja

Czytaj Dalej

Migracje ludności

Stopa migracji dzieci jest skorelowana ze stopą migracji rodziców, toteż z oczywistych powodów przestrzenna ruchliwość niemowląt jest większa niż ruchliwość młodzieży.

Migracja

Wyróżniamy następujące kierunki migracji zewnętrznych: · Emigracja –(wychodźstwo) wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie · Imigracja – przyjazd obywateli obcych państw do danego kraju i osiedlenie się w nim · Reemigracja - powrót emigrantów do ojczyzny po dobrowolnym jej opuszczeniu · Repatriacja - powrót osób przebywających przymusowo dłuższy czas poza granicami swego kraju do ojczyzny, powrót ...

Migracje

Główne formy migracji: - emigracja - wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie; - imigracja - przyjazd do danego kraju i osiedlenie się w nim obywateli państw obcych; - reemigracja ?

Migracje,cznniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze,rozmieszczenie ludnosci,gestosc zaludnienia,mniejszosci

-migracje dobrowolne-migrant sam podejmuje decyzje o zmianie miejsca pobytu -migracje wymuszone Rodzaje migracji: -emigracja/ opuszczenie miejsca pobytu -imigracja/ przybycie na nowe miejsce - repatriacja/ powrót zorganizowany przez władzę - reemigracja/ powrót z emigracji - deportacja/ wydalenie z kraju - ewakuacja/ opuszczenie kraju spowodowane zagrożeniem - kraje emigracyjne / te z których ludność odpływa ...

Migracja w powojennej POLSCE

Saldo migracji, czyli różnica między wielkością imigracji a emigracji, jest ujemna. Skutki migracji są zazwyczaj negatywne w stosunku do państwa, chyba, że migracje w tym przypadku wewnętrzne mają za zadanie równomiernie rozmieścić ludność danego państwa, co jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe.

Migracje

Z czasem nielegalna migracja w dużym stopniu się rozwinęła i dzisiaj stanowi poważny problem naszego kraju. Nową formą migracjimigracje niepełne tzn. Mimo to w całym okresie lat 90-tych utrzymuje się w Polsce ujemne saldo migracji.

Migracje ludności

-migracje dobrowolne-migrant sam podejmuje decyzje o zmianie miejsca pobytu -migracje wymuszone Rodzaje migracji: -emigracja/ opuszczenie miejsca pobytu -imigracja/ przybycie na nowe miejsce - repatriacja/ powrót zorganizowany przez władzę - reemigracja/ powrót z emigracji - deportacja/ wydalenie z kraju - ewakuacja/ opuszczenie kraju spowodowane zagrożeniem - kraje emigracyjne / te z których ludność odpływa (kraje ...

Migracja

Wśród form migracji najczęściej wyróżnia się emigrację (wyjazd z kraju), imigrację (przyjazd), reemigrację (zakończenie emigracji czasowej), repatriację (finansowany przez państwo lub inne instytucje powrót obywateli danego kraju lub ich potomków z zagranicy), przesiedlenia (organizowane przez dane państwo transfery ludności w obrębie jego granic), oraz deportację (usankcjonowane przez prawo krajowe lub międzynarodowe przemieszczenie danej osoby poza granice ...

MIGRACJA JAKO PROBLEM GLOBALNY

Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji jak i państwa wysoko rozwinięte -Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym Promować równość płci i awans społeczny kobiet Ograniczyć umieralność dzieci Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami Ograniczyć rozprzestrzenianie się ...

Migracje ludności

kryterium czynnika decydującego o migracji - przymusowe - dobrowolne Migracje wewnętrzne; - okres międzywojenny –migracje niewielkie ( największym ośrodkiem przyciągającym ludność była Warszawa) - po wojnie największe migracje miały miejsce w latach 1946-50, miejsce zamieszkania zmieniło około 7 mln.

Migracje zwierząt

Genetycznie uwarunkowany instynkt migracyjny prawdopodobnie instruuje ptaka, kiedy i jak długo ma wędrować w określo­nym kierunku i za pomocą czego ma określać kie­runek przelotu oraz swoje położenie.

MIGRACJE ludności, ich rodzaje, przyczyny i skutki społeczno - ekonomiczne

PRZYCZYNY społeczno-ekonomiczne migracji: - poprawa materialnej sytuacji; - klęski żywiołowe; - chęć zmiany środowiska społecznego; - łączenie małżeństw, rodzin; - prześladowania na tle religijnym; SKUTKI migracji: - zmiana struktury demograficznej (spadek przyrostu naturalnego, postępowanie procesu starzenia ludności); - wyludnienie ludności; - nadmierne zagęszczenie ludności; - zaburzenie struktury płci (nadmiar mężczyzn w danym obszarze, gdzie ...

Co to jest migracja?

Migracja, w odróżnieniu od turystyki, oznacza trwałą zmianę miejsca pobytu. Migracje dzielimy na przymusowe i dobrowol­ne.

ISTOTA I CELE TEORII MIĘDZYNARODOWEJ MIGRACJI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH

Istotą tej teorii jest migracja: ludności, kapitału, wiedzy technicznej na takie obszary (do tych państw) gdzie przynoszą większy dochód MIGRACJA LUDNOŚCI: przenoszenie się przez granice narodowe na dłuższe okresy w celach zarobkowych ogranicza przez względy polityczne.

Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Migracje, starzenie populacji jako problemy społeczne i ekonomiczne

Główne formy migracji: Emigracja - wyjazd z kraju obywateli za granicę i osiedlenie się w innym państwie Imigracja - przyjazd do danego kraju i osiedlenie się w nim obywateli państw obcych Reemigracja - powrót do ojczyzny emigrantów Repatriacja - powrót do ojczyzny osób przebywających przymusowo dłuższy czas poza granicami swego kraju, powrót emigrantów do kraju pochodzenia z przywróceniem praw obywatelstwa Readmisja - przekazanie danemu kraju cudzoziemców, którzy ...

Czym są masowe migracje?

Przez ostatnie 200 lat masowa migracja dziesiąt­ków milionów Europejczyków do Ameryki Północ­nej i Australii dramatycznie zmieniła demogra­ficzną mapę świata. Przyczyną masowych migracji są również wojny.

Jakie są współczesne trendy w migracji ludności?

Współczesne migracje mogą mieć duży wpływ na środowisko naturalne. Poza tym, w najczęściej rolniczych kra­jach rozwijających się migracja ze wsi do miasta powoduje ogromny wzrost gęstości zaludnienia w, i tak już zatłoczonych, wielkich aglomeracjach.

Migracje

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje Badania migracyjne są jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin w dzisiejszych naukach społecznych. Czy migracja wpływa negatywnie na sytuację w Polsce, a może wręcz przeciwnie?

Migracja ludności

Litwini i Rosjanie, Serbowie i muzułmanie w Jugosławii) powodując migracje ludności do bezpieczniejszych rejonów. Migracja ludności jest zjawiskiem naturalnym również w okresie względnego spokoju politycznego.

Pielęgniarki - migracja

Dane zamieszczone w tabeli 6 pokazują, że zjawisko migracji pielęgniarek znacznie zmalało po 2007r. W tabeli 8 znajdująsię dane dotyczące migracji pielęgniarek i położnych w 2009r.