Mięśnie antygrawitacyjne

Mięśnie antygrawitacyjne – grupa mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie pozycji ciała – zginacze kończyn górnych, prostowniki kończyn dolnych. Do mięśni antygrawitacyjnych kończyny dolnej należą głównie: Ćwiczenia antygrawitacyjne polegają na utrzymaniu skorygowanego kręgosłupa i głowy w warunkach zastosowania bezpośrednio lub pośrednio dodatkowego obciążenia (antygrawitacyjny korektor...

Czytaj Dalej

Mięśnie antygrawitacyjne

mięśnie antygrawitacyjne; mięśnie, które przy normalnej postawie stoją­cej lub siedzącej przeciwdziałają sile ciężkości. Mają one na ogół prze­wagę nad swymi antagonistami w tym sensie, że mogą działać z większymi siłami. Mając na względzie przewagę mięśni antygrawitacyjnych, wskazane...

Mięśnie mimiczne i ich funkcje

Mięśnie głowy można podzielić na 3 grupy: ? Mięśnie wyrazowe- mimiczne, związane z ruchomością skóry, ? Mięsnie powodujące ruchy żuchwy, przyczepiając się z jednej strony do czaszki a z drugiej do żuchwy, ? Mięśnie języka, gałki oczne i zmysłu słuchu, ukryte w głębi kości skalistej. Mięśnie wyrazowe twarzy zwykle przyczepione są do skóry lub do błon śluzowych, Niektóre na jednym końcu są przyczepione do kości lub powięzi. Kurcząc się poruszają skórę.

Topografia mięśnia łopatkowo-gnykowego

Mięsień jest położony na powierzchni bocznej i przedniej szyi. W dolnej części jest on przykryty obojczykiem, m. podobojczykowym i m. czworobocznym, w części środkowej — m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym; poniżej i powyżej tego mięśnia leży on powierzchownie przykryty blaszką powierzchowną...

Czynność mięśnia.

 W wyniku skurczu mięsień wykonuje pracę dynamiczną lub statyczną. Praca dynamiczna zbliża punkty przyczepu mięśnia przy pokonaniu oporu zewnętrznego. Praca statyczna polega na utrzymaniu przyczepów mięśnia w jednakowej odległości przy zrównaniu siły mięśnia i sił działających przeciwnie...

Od czego zależy sprawna praca mięśni, koordynacja i precyzja ruchów?

Sprawna praca mięśni, koordynacja i precyzja ruchów zależą nie tylko od budowy samych mięśni, ale przede wszystkim od funkcji układu nerwowego, tj. od rozwoju analizatora ruchowego w korze mózgowej oraz od inerwacji, czyli unerwienia mięśni.

Proces inerwacji polega na wrastaniu zakończeń nerwowych w...

Linia działania siły mięśnia

Kierunek, w jakim mięsień działa podczas swego skurczu, można oznaczyć linią prostą, tzw. linią działania siły mięśnia. Na ogół otrzymujemy ją łącząc linią prostą środek powierzchni przyczepu początkowego ze środkiem powierzchni przyczepu końcowego. Występuje to wyłącznie wtedy, gdy...

Mięsień prosty przedni głowy

M. prosty przedni głowy (ra. rectus capitis anteńor) jest to mały, czworoboczny mięsień, położony między kością potyliczną a kręgiem szczytowym.

Rozpoczyna się on na łuku przednim i u nasady wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego, włókna biegną w górę i przyśrodkowo, kończąc się na...

Mięsień policzkowy

M. policzkowy (m. buccinator) jest mięśniem płaskim, rozpiętym między szczęką a żuchwą. Stanowi on podłoże policzka i ogranicza od zewnątrz przedsionek jamy ustnej.

M. policzkowy rozpoczyna się linią podkowiastą, która biegnie: 1) wzdłuż wyrostka zębodołowego szczęki począwszy od pierwszego...

Mięsień zginacz długi kciuka

M. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus) jest położony bocznie od poprzedniego i stanowi wraz z nim trzecią warstwę zginaczy przedramienia. Jest on rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej...

Grupa boczna mięśni przedramienia

Grupa boczna albo promieniowa mięśni przedramienia składa się z czterech mięśni rozpoczynających się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. U zarodka ludzkiego wspólny zawiązek tych mięśni, unerwiony wyłącznie przez część tylną splotu ramiennego (przez n. promieniowy), leży po stronie...

Mięsień ramienno-promieniowy

M. ramienno-promieniowy (ra. brachioradialis) jest najsilniejszym i najbardziej powierzchownym mięśniem grupy promieniowej; jest to mięsień wydłużony, w części górnej mięśniowy, w dolnej ścięgnisty, rozpięty między dolną częścią kości ramiennej a dalszym końcem kości promieniowej.

Mięsień...

Mięsień odwodziciel krótki kciuka

M. odwodziciel krótki kciuka (ra. abductor pollicis brevis) jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy; jest to mięsień spłaszczony, położony między szeregiem bliższym kości nadgarstka a bliższym paliczkiem kciuka.

Rozpoczyna się on na troczku zginaczy, na guzku kości łódeczkowatej oraz...

Mięsień zasłaniacz wewnętrzny

M. zasłaniacz wewnętrzny (m. obturator internus) jest mięśniem spłaszczonym, trójkątnym, wachlarzowatym, położonym częściowo wewnątrz miednicy, częściowo w okolicy pośladkowej.

Zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej i na kości miedniczej w otoczeniu...

Mięsień strzałkowy długi

M. strzałkowy długi (ra. peroneus s. fibularis longus) jest bardziej powierzchownie położony i dłuższy od krótkiego; jest on rozpięty między częścią górną i boczną goleni a kością I śródstopia.

Mięsień ten rozpoczyna się dwiema częściami: jedna, górna, odchodzi od: 1) kłykcia bocznego k...

Mięsień płaszczkowaty

M. płaszczkowaty (m. soleus; solea = sandał, podeszwa), przykryty m. brzuchatym, jest mięśniem szerokim i grubym; swym kształtem przypomina rybę płaszczkę, stąd też pochodzi jego polska nazwa.

Mięsień rozpoczyna się: 1) na powierzchni tylnej głowy strzałki, 2) na górnej czwartej części...

Krótkie mięśnie stopy

Siła krótkich mięśni stopy jest bardzo znaczna; służą one bowiem nie tylko do poruszania palców, z których cztery wykazują bardzo niewielką ruchomość, ale przede wszystkim czynnemu podpieraniu stopy postawnej (obciążonej) w pionowej postawie ciała. Mięśniom tym przypada w znacznie większym...

Mięsień rylcowo-gardłowy

M. rylcowo-gardłowy (m. stylo pharyngeus) jest długi, wysmukły i okrą-gławy w swej części górnej, szeroki i cienki w części dolnej.

Mięsień ten rozpoczyna się u podstawy wyrostka rylco-watego. Kieruje się on ku dołowi i przyśrodkowo, a między zwieraczem górnym i środkowym wnika w ścianę...

Mięsień tarczowo-nalewkowy zewnętrzny

M. tarczowo-nalewkowy zewnętrzny (m. thyreo-arytenoideus externus *) tworzy z m. głosowym wspólną masę mięśniową. Jest to mięsień cienki, mniej więcej czworokątny.

Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej chrząstki tarczowatej bocznie od m. głosowego, sięgając ku górze do różnej...

Rozwój mięśni dna miednicy

W rozwoju rodowym mięśnie dna miednicy powstały z dwóch różnych źródeł. Mięśnie przepony miednicznej: dźwigacz odbytu i mięsień guziczny są pochodnymi mięśnia obniżającego ogon (m. depressor caudae). M. guziczny, często szczątkowy, pod względem swego położenia wykazuje stosunki pierwotne...

Mięsień poprzeczny powierzchowny krocza

M. poprzeczny powierzchowny krocza (m. transversus perinei super-jicialis) jest to mięsień parzysty, bardzo zmienny, wąski, okrągławy lub spłaszczony położony pod tylnym brzegiem przepony moczowo-płciowej.

Mięsień rozpoczyna się włóknami ścięgnistymi na przedniej i przyśrodkowej części guza...