Miernik

Czytaj Dalej

Mierniki prądu stałego - Mierniki magnetoelektryczne

Miernik magnetoelektryczny jest typowym miernikiem prądy stałego reagującym na zwrot przepływającego prądu.

Mierniki prądu stałego - Mierniki elektrodynamiczne

Miernikami elektrodynamicznymi nazywamy mierniki, których odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku oddziaływania elektrodynamicznego dwóch cewk, przez które płyną prądy. Tego typu mierniki nazywamy miernikami ferrodynamicznymi.

POZYTYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

Jednym z niewielu stosowanych pozytywnych mierników zdrowia jest przeciętna oczekiwana długość życia danej populacji.

Omów bezpośrednie mierniki zdrowia

Pozytywne mierniki zdrowia można tworzyć w oparciu o bardzo różnorodne kryteria stosowane w antropologii. Można barć pod uwagę takie mierniki jak: sprawność fizyczną, wydolność fizyczną, wskaźniki fizjologiczne (np.

Mierniki prądu stałego - Mierniki elektromagnetyczne

Miernik elektromagnetyczny słóży zarówno do pomiaru prądu stałego, jak i wartości skutecznej prądu przemiennego.

Pojęcie i mierniki inflacji

Mierniki inflacji : Miernik CPI (Consumer Price Index) – jest to indeks wzrostu cen rynkowych od strony konsumenta.

Mierniki podaży usług turystycznych

Charakterystyka Podaż turystyczna to ilość dóbr i usług turystycznych jaką jest się skłonnym oddać przy danym poziomie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicy ,podaż może być badana na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ale obejmuję zawsze te same elementy strukturalne: walory turystyczne komplementarne dobra i usługi turystyczne Podstawowe miernik podaży turystycznej zamieszczone są w tabeli : ...

NEGATYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

W konsekwencji większość stosowanych mierników zdrowia to wskaźniki pośrednie, będijcc w istocie negatywnymi miernikami zdrowia, po-nieważ opierają się na chorobowości i umieralności występujących w danej populacji.

MIERNIK WARTOŚCIOWY

Miernik ekonomiczny wyrażający określone stany lub zdarzenia gospodarcze w jednostkach pieniężnych mierniku pieniężnym lub będący iloczynem miernika ilościowego i pieniężnego (np.

MIERNIK WTÓRNY

mierniki efektywności łączące w sobie informacje dotyczące kosztów i wyników (efektów) lub mierniki rentowności wyrażające relacje zysku do sprzedaży, majątku lub kapitałów własnych.

„Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok.

  Podsumowując twórczość pisarzy pozytywistycznych (i późniejszych), można zatem powiedzieć, że praca uznana została przez nich za wielką wartość i jedyny miernik oceny człowieka.

„Praca miernikiem wartości człowieka” czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok

Podsumowując twórczość pisarzy pozytywistycznych (i późniejszych), można zatem powiedzieć, że praca uznana została przez nich za wielką wartość i jedyny miernik oceny człowieka.

Istota wzrostu i rozwoju społeczno – gospodarczego. Mierniki wzrostu gospodarczego

W naukach społecznych podejmowane są od dłuższego czasu wysiłki zmierzające do skonstruowania mierników, które w ocenie rozwoju społeczno – gospodarczego wychodziłyby poza tradycyjne wskaźniki wielkości dochodu narodowego na mieszkańca, odzwierciedlałyby zjawiska poziomu życia, jego jakość.

Ograniczenia stosowania mierników finansowych

256): miary finansowe nie są w stanie przekazać informacji o takim charakterze jak: jakość produktu, satysfakcja klienta, czas dostarczenia, elastyczność produkcji, czas wejścia na rynek z nowym produktem, poziom wykształcenia i wiedza pracowników, czyli elementach często decydujących o konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, mierniki finansowe używane w procesie kontroli zachęcają menedżerów do przyjęcia postawy myślenia krótkookresowego o prowadzonej ...

MIERNIK CZĄSTKOWY

Miernik odzwierciedlający wąski zakres działalności jednostki gospodarczej i informujący głównie o skali określonego zjawiska (np. kształtowania się kosztów lub przychodów wyrażonych w odpowiednim mierniku wartościowym).

MIERNIK PRZYCHODÓW

Ten rodzaj mierników informuje o łącznym przychodzie oraz o jego strukturze w różnych przekrojach.

Mierniki handlu zagranicznego

- Wielkość eksportu, importu oraz saldo - Wskaźnik zrównoważenia obrotów (pokrycia obrotów) to iloraz różnicy eksportu i importu do wartości eksportu [ (eksport  import) / eksport mowi czy z eksportu jesteśmy w stanie pokryć eksport - dynamikę eksportu i importu - udział w światowym eksporcie stanowi iloraz wartości eksportu danego kraju do wartości eksportu świata w danym okresie ( eksport kraju / eksport świata ) - Udział w światowym ...

Ustalenie mierników oceny parametrów procesów

Wykorzystuje się tu obecnie takie mierniki poziomu obsługi klienta, jak: odsetek zamówień dostarczonych w terminie, odsetek zamówień dostarczonych w komplecie albo niezawodność i elastyczność.

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna - pojęcie i mierniki

Mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej: udziały w handlu światowym (eksporcie, imporcie), salda w obrocie, wskaźniki penetracji importu, wskaźniki relacji importowo-eksportowej, wskaźniki eksportu hipotetycznego, wskaźniki RCA (ujawnionej przewagi komparatywnej), wskaźniki IIT (handlu wewnątrzgałęziowego), udziały w światowych obrotach czynników wytwórczych, saldo inwestycji zagranicznych do PKB, wydatki na naukę, prace badawcze, absolutne i względne ...

Podstawowe mierniki poziomu rozwoju gospodarczego

Do podstawowych mierników poziomu rozwoju gospodarczego zalicza się: i reszta jest w załączniku :)