Miękisz powietrzny

Miękisz powietrzny

Czytaj Dalej

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Góring wydał rozkaz „Adler" - „za­ostrzonej wojny powietrznej" prze­ciwko Wielkiej Brytanii, który prze­widywał, że samoloty niemieckiepowinny zniszczyć w ciągu 4 dni lotnictwo myśliwskie stacjonujące na południu Anglii.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po zakończeniu I wojny światowej flota powietrzna Francji stanowiła znaczącą siłę, lecz nieprzeprowadze-nie koniecznej modernizacji sprzętu sprawiło, że w połowie lat trzydzie­stych jej wartość bojowa była znacz­nie niższa niż sił powietrznych Wiel­kiej Brytanii, Włoch czy Niemiec.

BIG WEEK - operacja powietrzna

Kryptonim alianckich nalotów na niemieckie zakłady przemysłu lot­niczego, w których uczestniczyły samoloty *RAF oraz amerykańskiej 8 i 15 armii lotniczej. Rozpoczęły się w nocy z 19 na 20 lutego 1944 r., gdy 800 bombowców bry­tyjskich zaatakowało Lipsk. W cią­gu 6-dniowej operacji samoloty amerykańskie...

FLEET AIR ARM - Powietrzna Broń Floty

RNAS i Royal Flying Corps połączono w jeden orga­nizm: Królewskie Siły Powietrzne (Royal Air Force, *RAF), w którym uprzywilejowana pozycja przypadła lotnictwu lądowemu.

JAPOŃSKIE SIŁY POWIETRZNE

) wykazało, że Japonia nie dysponuje odpowiednim sprzętem: myśliwcami przechwytującymi, nocnymi myśliwcami, radarem a dodatkowo kraj osłabia niewłaści­wa organizacja obrony powietrznej.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Organizacyjnie Luftwaffe dzieliła się na floty powietrzne (Luftflotten). Do agresji na Polskę skierowano 2093 samolo­ty dwóch flot powietrznych.

RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

W okresie między­wojennym siły powietrzne otrzyma­ły bardzo dobre samoloty myśliwskie *Spitfire i *Hurricane; wprowadzono też nowoczesny sy-tem obrony Wysp Brytyjskich wy­korzystujący sieć *radarową.

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Głównym terenem działania był rejon Morza Śródziemnego, gdzie lotnictwo włoskie mimo wa­leczności pilotów nie odniosło spek­takularnych sukcesów; działania w Afryce Północnej, w Grecji, ofen­sywa powietrzna przeciwko *Mal~ cie zakończyły się niepowodzenia­mi.

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

połą­czyła się z jednostkami *RAF two­rząc Północno-Zachodnie Afry­kańskie Siły Powietrzne (North­west African Air Forces); na Wyspach Brytyjskich powstała 8 armia lotnicza (część jednostek odesłano do Afryki Północnej jako Middle East Air Forces i wkrótce -po wzmocnieniu przez 23 samolo­ty *B-24 - przekształciły się one w 9 armię lotniczą); w październi­ku 1943 r.

WOJENNO-WOZDUSZNYJE SIŁY - siły powietrzne Związku Radzieckiego

NaczelneDowództwo dokonało reorganizacji sił powietrznych polegającej na for­mowaniu armii lotniczych w skła­dzie Frontów.

Przestrzeń powietrzna

Państwo ma prawo regulowania dostępu obcych statków powietrznych do swej przestrzeni powietrznej.

WOJNA POWIETRZNA

Lotnictwo wojskowe podlega przepisom prawa wojny lądowej i morskiej.W szczególności przepisy dotyczace bombardowa,a zw łaszcz regulamin haski zabraniający bombardowania wsi,miast,domów mieszkalnych i budowli,które nie są bronione.Konwencja genewska z roku 1949 w postanowieniach dot.transportów sanitarnych...

Z jakich samolotów składa się flota powietrzna LOT

Transport lotniczy w Polsce opiera się na aktualnie 48 samolotach z czego w 1996r. tylko 25 było w użyciu:

• 2 samoloty Boening 767 200 ER,

• 2 samoloty Boeing 767 300 ER,

• 6 samolotów Boeing 737 500,

• 5 samolotów Boeing 737 400,

• 8 samolotów ATR 72.

Adm. komunikacji i łączności lądowej, morskiej, powietrznej, łączności

Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do poruszania się w tej przestrzeni.

SYTUACJA PRAWNA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Stopniowo jednak zwyciężyła zasada, że każde państwo sprawuje suwerenność w swej przestrzeni powietrznej, a więc przestrzeń powietrzna państw neutralnych jest nienaruszalna.

SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

Międzynarodowa żegluga powietrzna składa się z: lotów regularnych - lot międzynarodowy wykonywany zgodnie z ustalonym rozkładem lotów (służby powietrzne, regularne służby powietrzne lotów nieregularnych (specjalne) - lot międzynarodowy nie objęty rozkładem lotów Międzynarodowa żegluga lotnicza może się odbywać tylko na podstawie zezwoleń, czyli przywilejów przyznawanych przez państwa obcym samolotom ...

Ananasowate, ananas, rośliny powietrzne

Niektóre gatunki tilandsji, będące typowymi roślinami powietrznymi, posiadają ko­rzenie tylko w początkowym okresie swojego roz­woju, a następnie je tracą.

Czym są wiry powietrzne i pyłowe?

Wiry powietrzne, zwane także diabelskimi.

Systemy powietrzne dla budynków użytkowych - Klimatyzacja budynkuw i pomieszczen powszechnego uzytku

Rozwiązaniem tych problemów jest sprawnie układ powietrzny, który łączy w sobie wszystkie funkcje wymagane w nowoczesnym budynku: · ogrzewanie · klimatyzacja ( z osuszaniem ) · wentylacja · filtrowanie powietrza Systemy powietrzne są obecnie dominującym rozwiązaniem w budynkach użytkowych na całym świecie, powody takiej popularności są oczywiste, każdy budynek trzeba ogrzewać i wentylować, także klimatyzacja stała się już standardem wyposażenia ...

Przewodnictwo kostne i powietrzne

przewodnictwo kostne i powietrzne; termin audiologiczny określający tech­nikę przeprowadzanego badania audiometrycznego słuchu.