Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych (fr. Association Internationale des Arts Plastiques – AIAP, ang. International Association of Arts – IAA) - największa na świecie organizacja pozarządowa zrzeszająca artystów plastyków, założona w 1956 w Paryżu, dzieląca się na pięć regionów kulturowych: Europa, Azja i Oceania, Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka, Kraje...

Czytaj Dalej

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

 

Obecne dziś zjawisko globalizacji, czyli "oderwanie się korzeni narodowych i terytorialne rozproszenie wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa" (Michał Sawicki). wiąże się nierozerwalnie z pojęciem międzynarodowego marketingu. Przedsiębiorstwa mogą być w różnym...

Finanse międzynarodowe.

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Międzynarodowe stosunki finansowe obejmują następujące obszary:  kursy walut i operacje walutowe  międzynarodowy system walutowy  wymienialność walut  integracja walutowa i finansowa  główne strefy walutowe  międzynarodowy rynek walutowy  międzynarodowy rynek pieniężny  międzynarodowy rynek kapitałowy  eurorynki kapitałowe i pieniężne  globalizacja rynków finansowych  rynek pochodnych instrumentów ...

Uwarunkowania Kultury Plastycznej

Kultura plastyczna jest wartością samą w sobie, umożliwiającą człowiekowi uprawianie twórczości plastycznej, odbieranie wrażeń estetycznych i innych, z którymi mamy do czynienia w sztuce; w ten sposób sztuki plastyczne pełnią wiele funkcji.

Umowa międzynarodowa - zagadnienia ogólne

1. Pojęcie umowy międzynarodowej. 2. Rodzaje umów międzynarodowych. 3. Budowa klasycznej umowy międzynarodowej. Zgodnie z powszechnie przyjętą w doktrynie definicją, umowa międzynarodowa to zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego, które rodzi prawa i obowiązki skuteczne w prawie międzynarodowym. Umowa międzynarodowa jest wynikiem wyraźnego wyrażenia woli (nie oznacza to jednak, że musi zawsze przybrać formę pisemną) oraz aktem dwu- ...

Źródła prawa dyplomatycznego - skrót

Drugą organizacją parającą się kodyfikacją prawa jest Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, które powstało równie dawno jak poprzednia instytucja w 1873. prace tego stowarzyszenia również są publikowane pod nazwą „Reports”.

Prawo międzynarodowe WSSM S-ki

Prawo międzynarodowe – jest to taki system normatywny, który określa zasady postępowania pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego Przedmiotami norm prawa międzynarodowego są stosunki wzajemne między podmiotami systemu: gospodarcze, kulturalne, naukowe, techniczne, polityczne. Norma prawa międzynarodowego. - podstawowa jednostka, jest to reguła postępowania określająca granice i formy zachowania się podmiotów prawa międzynarodowego. Podmiotami są państwa i organizacje ...

Geneza i główne przesłanki powstania organizacji międzynarodowych

Stowarzyszeń (UIA) do 1990 r. Jedne z pierwszych: Powszechne Stowarzyszenie Oftamologii 1861 , Stowarz.

Społeczność międzynarodowa i jej rozwój

Społeczność międzynarodowa- jest zrzeszeniem skupiającym uczestników SM.

Trzy fazy rozwoju społeczności międzynarodowej:

I W średniowieczu pod tym pojęciem rozumiano „rodzinę europejskich narodów chrześcijańskich”. Próbowano wtedy nadać temu pojęciu szersze znaczenie. Stanisław ze Skarbomierza...

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Charakterystyka

Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji zwłaszcza w ramach organiza­cji Unii Europęjskiej i OECD stworzyły podstawy do wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich. Wraz z tym rozwojem pojawiła się potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako...

Handel międzynarodowy

Papierosy przywożone ze sobą przez osobę, która ukończyła 18 lat w ilościach: nie więcej niż 250 sztuk papierosów albo nie więcej niż 50 sztuk cygar albo do 250 g tytoniu.

Rola zajęć muzycznych i plastycznych w kształtowaniu wrażliwości i wartości estetycznych dzieci w klasie pierwszej

” „Przedmiotem estetyki ogólnej jest zagadnienie istoty sztuki, problem praw rozwoju sztuki, stosunku sztuki do rzeczywistości, stosunku treści i formy w sztuce, funkcji społecznych sztuki, kryteriów wartości sztuki.

Żydzi w Europie

Pod wpływem ojca zdecydował się także na studia architektoniczne w petersburskim Instytucie Inżynierii, co przyszło mu bez trudu, gdyż już w dzieciństwie ujawnił się jego duży talent plastyczny. W naturalny sposób poglądy Eisensteina zbliżyły go do filmu (zwanego zresztą przez Lenina "najważniejszą ze sztuk").

Geneza współpracy regionalnej w Europie

Stowarzyszenie to zaangażowało ogromny obszar, którego bazą jest przemysł. Swoją organizację powołały w 1986 roku 72 metropolie – Europejskie Stowarzyszenie Wielkich Miast, które mają minimum 250 tys.

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

(ustawy o fundacjach) Różnice: · Korporacje – realizują własne cele · Zakłady – usługi do innych osób, zaspokajanie różnych potrzeb · W korporacji trzeba określić członków · Zakłady – nie można określić kto korzysta z tych usług · Substratem stowarzyszenia są ludzie · Zakłady budżetowe – substratem są środki finansowe · Członkowie korporacji decydują jakie będą jej cele, najwyższe – walne zgromadzenie · Zakład – jak ma ...

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

W sferze gospodarczej takimi przykładami mogą być NAFTA(Północno-Amerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), czy ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Państwa założycielskie podpisały układy stowarzyszeniowe ze Wspólnotami i ich państwami członkowskimi w grudniu 1991r.

Kongresy miedzynarodowe w turystyce

Jest to federacja narodowych stowarzyszeń profesjonalnych organizatorów kongresów – zrzeszająca stowarzyszenia z krajów członkowskich Unii Europejskiej – na zasadzie pełnego członkostwa oraz zrzeszająca podmioty gospodarcze związane z europejskim rynkiem konferencyjnym – na zasadzie członkostwa stowarzyszonego.

Czynniki rozwoju turystyki międzynarodowej WSTiH 2008

CZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ WPROWADZENIE DO TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ - 7.10.2008 r. Turystyka międzynarodowa to kategoria turystyki obejmująca ogół czynności osób, które podróżują i przebywają poza krajem stałego zamieszkania w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych dłużej niż 24 godziny i nie dłużej niż rok. Turystyka międzynarodowa i zagraniczna Niektórzy polscy autorzy nie różnicują pojęć turystyki międzynarodowej i zagranicznej.

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie stowarzyszenia i związki

W Austrii rozwój katolickich stowarzyszeń nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych. Istniałytakże katolickie stowarzyszenia chłopów.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Przedmowa

Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Obecnie blisko 200 państw świata...

TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kryterium chronologii (jako najprostszy klasyfikator SM). Podejście idealistyczne(okres międzywojenny), teoria realizmu politycznego(po II wojnie światowej), podejście behawioralne (lata 60-te), oraz okres postbehawioralny(koniec lat siedemdziesiątych) w postaci powrotu do konstruowania teorii dedukcyjnych...