Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Czytaj Dalej

Czym jest energia atomowa?

Od czasu wynalezienia bomby atomowej w 1945 roku, eksperci pokładają wielkie nadzieje w wyko­rzystaniu energii jądrowej do wytwarzania ener­gii. na świecie istniało 435 elektrowni atomowych, które dostarczały około 1% produko­wanej na wszystkich kontynentach energii.

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Europejska Wspólnota Energii Atomowej ma charakter sektorowy i obejmuje kwestie związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

Międzynarodowe prawo humanitarne

PRAWO HUMANITARNE:normy prawne,przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe &jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych;to reguły postępowania służące zachowaniu godności,zdrowia,życia człowieka;mają onezastosowanie na całym świecie w czasie pokoju,podczas wojny,innych...

ATOMOWA BOMBA

Zespolenie wszystkich części następowało w ułamku sekundy na skutek eks­plozj i ładunku chemicznego; uran osiągał masę krytyczną i rozpoczy­nała się reakcja łańcuchowa wyzwa­lająca ogromne ilości energii (roz­szczepienie 1 g uranu daje energię równą spaleniu ok. rozbicia jądra atomowe­go).

Praca i energia

Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

Protekcjonizm w handlu międzynarodowym – podejście tradycyjne i współczesne

Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej:

- polityka liberalna → wolnego handlu- polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj. ograniczenia dostępu do własnego rynku

– wspieranie własnej gospodarki ( maksymalizacja korzyści )Protekcjonizm wychowawczy

– teoria E.

List XIX wiek polega na...

Subsydia w handlu międzynarodowym

Subsydia sa definiowane w różny sposób, ale ogólnie przez to pojęcie rozumie się wszelkie świadczenia z budżetu państwa dla krajowych podmiotów gospodarczych.Subsydia(subwencje) są narzędziem parataryfowym polityki handlowej.

Wyróżnia się subsydia:

* produkcyjne (krajowe)

- są traktowane jako...

Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

Cena światowa

- to cena najbardziej reprezentatywna, najdokładniej odzwierciedlająca koniunkturę panującą na danym rynku międzynarodowym. Cena światowa to wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. W ujęciu praktycznym za ceny światowe uznaje...

Otoczenie międzynarodowe

Wiąże się ono ściśle z polityką gospodarczą innych państw, które stanowią po­tencjalne rynki zbytu dla rodzimych przedsiębiorstw. Zauważalny silny „trend deregu­lacji” polegający na stopniowym znoszeniu barier ekonomicznych, prawnych, ceł, za­kazów, kontyngentów dotyczy zamkniętych bloków...

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

Konwencja Wiedeńska z 23.05.1969r. o prawie traktatów definiuje w art. 2 ust. 1 umowę międzynarodową jako międzynarodowe porozumienie zawarte w formie pisemnej i podlegające zasadom prawa międzynarodowego przez podmioty społeczności międzynarodowej posiadające tzw. zdolność traktatową. Współcześnie...

Prawo międzynarodowe prywatne

Od tak rozumianego prawa międzynarodowego publicznego należy odróżnić prawo międzynarodowe prywatne. Prawo to jest częścią wewnętrznego systemu prawa danego państwa. Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego...